Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

25. Zapisnik o popravku pogodbe o pristopu (MPPEU), stran 3561.

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s Sklepno listino (MPPEU) (v nadaljevanju: pogodba o pristopu), Uradni list RS – MP, št. 3/04 z dne 10. 2. 2004, na predlog Ministrstva za zunanje zadeve št. 921-95-2094/98, objavljam
Z A P I S N I K O P O P R A V K U
pogodbe o pristopu (MPPEU),
sestavljen v Rimu, 22. julija 2003, katerega overjene kopije je Vodja službe za diplomatske zadeve in mednarodne pogodbe v Ministrstvu za zunanje zadeve Italijanske republike poslal vladam držav podpisnic omenjene pogodbe.
Št. 007-01/03-12/1
Ljubljana, dne 17. marca 2004
EPA 1069-III
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.
                 ZAPISNIK O POPRAVKU
                    POGODBE
                     MED
            KRALJEVINO BELGIJO, KRALJEVINO DANSKO,
          ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, HELENSKO REPUBLIKO,
          KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, IRSKO,
        ITALIJANSKO REPUBLIKO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG,
           KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO,
         PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO FINSKO, KRALJEVINO
      ŠVEDSKO, ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE
             (DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE)
                     IN
        ČEŠKO REPUBLIKO, REPUBLIKO ESTONIJO, REPUBLIKO CIPER,
          REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, REPUBLIKO
          MADŽARSKO, REPUBLIKO MALTO, REPUBLIKO POLJSKO,
            REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO
               O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE,
          REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE
          LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MADŽARSKE,
             REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE,
           REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE
                 K EVROPSKI UNIJI,
            PODPISANE V ATENAH DNE 16. APRILA 2003

  Ker so bile v izvirnem besedilu Pogodbe o pristopu k Evropski uniji, podpisani
v Atenah dne 16. aprila 2003, katere depozitar je Vlada Italijanske republike,
odkrite nekatere napake;

  Ker so bile države podpisnice pogodbe seznanjene s temi napakami s pismom
pravnega svetovalca v Svetu Evropske unije stalnim predstavnikom držav članic in
vodjem misij držav pristopnic k Evropski uniji z dne 10. julija 2003; ker države
podpisnice pred iztekom v pismu predvidenega roka tam predlaganim popravkom niso
ugovarjale.

  Omenjene napake so bile na današnji dan popravljene v Ministrstvu za zunanje
zadeve Italijanske republike v skladu s Prilogo.

  V potrditev tega je bil sestavljen ta zapisnik, njegove kopije pa bodo poslane
vladam držav podpisnic omenjene pogodbe.
                                       PRILOGA
 
                ZAPISNIK O POPRAVKU
                   POGODBE
 
                    MED
           KRALJEVINO BELGIJO, KRALJEVINO DANSKO,
          ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, HELENSKO REPUBLIKO,
         KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, IRSKO,
       ITALIJANSKO REPUBLIKO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG,
          KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO,
        PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO FINSKO, KRALJEVINO
     ŠVEDSKO, ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE
            (DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE)
 
                    IN
        ČEŠKO REPUBLIKO, REPUBLIKO ESTONIJO, REPUBLIKO CIPER,
          REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, REPUBLIKO
         MADŽARSKO, REPUBLIKO MALTO, REPUBLIKO POLJSKO,
           REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO
 
              O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE,
         REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE
         LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MADŽARSKE,
            REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE,
           REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE
                 K EVROPSKI UNIJI,
 
           podpisane v Atenah dne 16. aprila 2003
 
               (AA2003/TR, 16.4.2003)
 
 
1.  Akt o pristopu, Priloga II "Seznam iz člena 20 Akta o pristopu", točka 6
   "Kmetijstvo", Oddelek B "Veterinarska in fitosanitarna zakonodaja", Pododdelek
   I "Veterinarska zakonodaja"
 
   Prilagoditev Odločbe Komisije 97/467/ES z dne 7. julija 1997 o uvedbi začasnih
   seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz
   mesa kuncev in mesa gojene divjadi (UL L 199, 26. 7. 1997, str. 57) – točka
   (a), zadnji odstavek, drugi vnos (v češčini)
   (stran AA2003/ACT/Priloga II/sl 1397)
 
   Besedilo:  " zaŕízení nebudou v rámci Společenství schválena dokud nebudou
         přijata osvědčení.";
 
   se glasi:  " Zařízení nebudou v rámci Společenství schválena, dokud nebudou
         přijata osvědčení.".
 
2.  Akt o pristopu, Priloga II "Seznam iz člena 20 Akta o pristopu", točka 15
   "Regionalna Politika in usklajevanje strukturnih instrumentov"
 
   Prilagoditev Uredbe Sveta (ES) št. 1164/94 z dne 16. maja 1994 o ustanovitvi
   Kohezijskega sklada (UL L 130, 25. 5. 1994, str. 1)
 
   Novi člen 16a(1) te uredbe (stran AA 2003/ACT/Priloga II/sl 1895)
 
   Besedilo:  "... se štejejo za odobrene na podlagi te uredbe.";
 
   se glasi:  "... se štejejo za odobrene s strani Komisije na podlagi te
         uredbe.".
 
 
 
3.  Akt o pristopu, Priloga II "Seznam iz člena 20 Akta o pristopu", točka 18
   "Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev", Oddelek C "Zunanje
   meje"
 
   Prilagoditev Skupnega priročnika - osebna izkaznica za Slovenijo
   (stran AA2003/ACT/Priloga II/sl 2284)
 
   Doda se naslednja opomba:
 
   "Opomba: Slovenija ni posredovala podatkov.".
 
4.  Akt o pristopu, Protokol št. 5 o tranzitu oseb po kopnem med območjem
   Kaliningrada in drugimi deli Ruske federacije, člen 1
   (stran AA 2003/ACT/P5/sl 4772)
 
   Besedilo:  "... še posebej Uredba Sveta o ustanovitvi posebnega
   Poenostavljenega tranzitnega dokumenta, (FTD), Poenostavljenega železniškega
   tranzitnega dokumenta (FRTD) in o spremembah Skupnih konzularnih navodil in
   Skupnega priročnika";
 
   se glasi:  "... še posebej Uredba Sveta (ES) št. 693/2003 z dne 14. aprila
   2003 o ustanovitvi posebnega Poenostavljenega tranzitnega dokumenta (FTD),
   Poenostavljenega železniškega tranzitnega dokumenta (FRTD) in o spremembah
   Skupnih konzularnih navodil in Skupnega priročnika *
 
   * UL L 99, 17. 4. 2003, str. 8.".
              PROCES-VERBAL OF RECTIFICATION
                  TO THE TREATY
                    BETWEEN
          THE KINGDOM OF BELGIUM, THE KINGDOM OF DENMARK,
        THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE HELLENIC REPUBLIC,
         THE KINGDOM OF SPAIN, THE FRENCH REPUBLIC, IRELAND,
         THE ITALIAN REPUBLIC, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
        THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
      THE PORTUGUESE REPUBLIC, THE REPUBLIC OF FINLAND, THE KINGDOM OF
      SWEDEN, THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
            (MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION)
                     AND
     THE CZECH REPUBLIC, THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE REPUBLIC OF CYPRUS,
      THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE REPUBLIC
       OF HUNGARY, THE REPUBLIC OF MALTA, THE REPUBLIC OF POLAND,
          THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE SLOVAK REPUBLIC
          CONCERNING THE ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC,
      THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC
      OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE REPUBLIC OF HUNGARY,
          THE REPUBLIC OF MALTA, THE REPUBLIC OF POLAND,
          THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SLOVAK REPUBLIC
                TO THE EUROPEAN UNION,
             signed in Athens on 16 April 2003


  Whereas certain errors have come to light in the original text of the Treaty
of Accession to the European Union, signed in Athens on 16 April 2003 and of which
the Government of the Italian Republic is the depositary;

  Whereas these errors were brought to the notice of the States which were
signatories to the Treaty by letter of 10 July 2003 from the Legal Adviser to the
Council of the European Union to the Permanent Representatives of the Member
States and the Heads of Missions of the Acceding States to the European Union;
whereas the Signatory States have not raised any objections to the corrections
proposed in that letter before the expiry of the time-limit indicated therein;

  The said errors have this day been rectified in the Ministry for Foreign
Affairs of the Italian Republic along the lines indicated in the Annex.

  In witness whereof this Proc?s-Verbal has been drawn up, a copy of which will
be addressed to the Governments of the Signatory States to the said Treaty.
                                      ANNEX
             PROCES-VERBAL OF RECTIFICATION
                 TO THE TREATY

                   BETWEEN
         THE KINGDOM OF BELGIUM, THE KINGDOM OF DENMARK,
       THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE HELLENIC REPUBLIC,
        THE KINGDOM OF SPAIN, THE FRENCH REPUBLIC, IRELAND,
        THE ITALIAN REPUBLIC, THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
       THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
     THE PORTUGUESE REPUBLIC, THE REPUBLIC OF FINLAND, THE KINGDOM OF
     SWEDEN, THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
           (MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION)

                    AND
    THE CZECH REPUBLIC, THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE REPUBLIC OF CYPRUS,
     THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE REPUBLIC
      OF HUNGARY, THE REPUBLIC OF MALTA, THE REPUBLIC OF POLAND,
         THE REPUBLIC OF SLOVENIA, THE SLOVAK REPUBLIC

         CONCERNING THE ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC,
     THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC
     OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE REPUBLIC OF HUNGARY,
         THE REPUBLIC OF MALTA, THE REPUBLIC OF POLAND,
         THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SLOVAK REPUBLIC
               TO THE EUROPEAN UNION,

            signed in Athens on 16 April 2003

               (AA2003/TR, 16.4.2003)

1.  Act of Accession, Annex II, "List referred to in Article 20 of the Act of
   Accession", point 6, Agriculture, Section B, Veterinary and phytosanitary
   legislation, Subsection I Veterinary
   legislation

   Adaptation of Commission Decision 97/467/EC of 7 July 1997 drawing up
   provisional lists of third country establishments from which the Member
   States authorize imports of rabbit meat and farmed game meat (OJ L 199,
   26.7.1997, p. 57) – point (a), last paragraph, second entry, in Czech
   language
   (page AA2003/ACT/Annex II/en 1397)

   For: " zaŕízení nebudou v rámci Společenství schválena dokud nebudou
      přijata osvědčení.";

   Read: " Zařízení nebudou v rámci Společenství schválena, dokud nebudou
      přijata osvědčení.".

2.  Act of Accession, Annex II, "List referred to in Article 20 of the Act of
   Accession", point 15, Regional Policy and coordination of structural
   instruments

   Adaptation of Council Regulation (EC) No 1164/94 of 16 May 1994 establishing
   a Cohesion Fund (OJ L 130, 25.5.1994, p. 1)

   New Article 16a(1) to that Regulation (page AA 2003/ACT/Annex II/en 1895)

   For: "... shall be considered to have been approved by the Commission
      Regulation.";

   Read: "... shall be considered to have been approved by the Commission under
      this Regulation.".


3.  Act of Accession, Annex II, "List referred to in Article 20 of the Act of
   Accession", point 18, Cooperation in the fields of justice and home affairs,
   Section C, External borders

   Adaptation to the Common Manual - identity card for Slovenia
   (page AA2003/ACT/Annex II/en 2284)

   The following note shall be added:

   "Note: No information supplied by Slovenia."

4.  Act of Accession, Protocol No 5 on the transit of persons by land between
   the region of
   Kaliningrad and other parts of the Russian Federation, Article 1
   (page AA 2003/ACT/P5/en 4772)

   For: "... in particular Council Regulation establishing a specific
      Facilitated Transit Document (FTD), a Facilitated Rail Transit
      Document (FRTD) and amending the Common Consular Instructions and the
      Common Manual";

   Read: "... in particular Council Regulation (EC) No 693/2003 of 14 April
      2003 establishing a specific Facilitated Transit Document (FTD), a
      Facilitated Rail Transit Document (FRTD) and amending the Common
      Consular Instructions and the Common Manual *

   * OJ L 99, 17.4.2003, p. 8.".

AAA Zlata odličnost