Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004

Kazalo

4543. Program priprave spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta "Poslovni center Brežice - kare C/III", stran 12945.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUreP), in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je župan Občine Brežice dne 24. 9. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta »Poslovni center Brežice – kare C/III«
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Poslovni center Brežice – kare C/III)
Predmet sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev UN) Poslovni center Brežice – kare C/III je:
Sprememba umestitve, razporeditve grajene strukture in ostalih spremljajočih površin ter potrebne infrastrukture, delna sprememba namembnosti območja ter določitev nove parcelne strukture za obravnavano območje dela kareja C/III.
2. člen
(vsebina programa priprave)
S tem programom se določi:
1. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III;
2. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN – kare C/III, ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III;
4. Terminski plan priprave in sprejemanje sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice;
5. Sredstva za izvedbo sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice.
3. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice
– kare C/III)
Ocena stanja:
Na podlagi dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000, Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91, Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 59/03 je območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III opredeljeno kot obstoječe stavbno zemljišče predvideno za urejanjem z UN.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III po skrajšanem postopku v skladu s 34. členom ZUreP (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03):
Veljavni ureditveni načrt ne zadostuje potrebam in željam naročnika. Zazidalna situacija ne dovoljuje nikakršnih odstopanj od trenutno veljavnega stanja, ki na tem območju predvideva: izgradnjo poslovnega objekta (motel) na križišču Pleteršnikove ulice z Maistrovo, na severovzhodnem delu kareja je predvidena več stanovanjska gradnja poslovnega ali poslovno-stanovanjskih objektov s pripadajočimi zelenimi in parkirnimi površinami. Na jugovzhodnem delu kareja pa je ob »novi ulici« predvidena individualna stanovanjska gradnja.
Nova zasnova sprememb in dopolnitev UN predvideva predvsem drugačno razporeditev objektov, ki v principu ne presegajo tlorisnih in višinskih gabaritov objektov predvidenih po veljavnem UN. Na severu območju se tako predvidevata dva več stanovanjska objekta, ki skupaj s predvidenimi lokali oblikovno zaključujejo kare in definirajo notranji trg. Na zahodu kareja se predvideva poslovno – trgovski objekt. Le-ta bo s svojo vsebino napajal tudi širše območje. Znotraj območja je predvideno zadostno število parkirišč (tudi podzemna garaža) za obravnavano in širše območje, kar je v prid celega mesta. Območje se zazeleni in uredi z ustrezno infrastrukturo. Pri spremembi veljavnega UN gre tako predvsem za posodobitev območja z vidika oblike in vsebine, kateremu se prilagodi smiselna razporeditev objektov. Le-ta se smiselno umesti v širšo okolico.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na prostorsko načrtovanje objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov. Predmet sprememb in dopolnitev ne predvideva večjih vsebinskih in oblikovnih sprememb od veljavnega UN, ne ovira dejavnosti osnovne namenske rabe iz 64. člena ZUreP, ter ne ogroža naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine. Zato se bodo spremembe in dopolnitve UN Poslovni center Brežice – kare C/III pripravljale in sprejemale po skrajšanem postopku v skladu 34. člena ZUreP.
Pravna podlaga:
Priprava sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III (Uradni list RS, št. 43/00) poteka po predpisanem postopku, skladno z določili ZUreP (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag.
4. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III)
Na podlagi izdelanih sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III mora biti možna priprava občinskih lokacijskih načrtov in v ta namen izdaja lokacijske informacije: za spremembo razporeditve grajene strukture in ostalih spremljajočih površin ter potrebne infrastrukture in za delno spremembo namembnosti območja ter določitev nove parcelne strukture, na podlagi katere bo investitor oziroma projektant pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se nanašajo na skladnost posegov s prostorskim aktom.
Programska izhodišča so podana in zastavljena v analizah in idejnih zasnovah za obravnavano območje.
5. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III)
Spremembe in dopolnitve UN se pripravijo za območji, ki segata na parcele: 337/11, 337/1, 336/1, 336/2, 336/7, 335/1, 337/13, 339/13, 339/11 vse k.o. Zakot.
V primeru, da se v nadaljnjem postopku pokaže potreba po razširitvi območja sprememb in dopolnitev UN, se le-to smiselno upošteva.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III)
Koordinator postopka priprave in sprejemanja ureditvenega načrta bo župan Občine Brežice, strokovna služba občine, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj ter Odbor za urbanizem in okolje občinskega sveta.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanje prostora da podajo v roku 15 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP štelo, da smernic nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec sprememb in dopolnitev UN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanje prostora za izdajo smernic, za pripravo sprememb in dopolnitev UN:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izpostava Krško,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Novo mesto,
– Adriaplin d.o.o. Brežice,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Elektro Celje, PE Krško,
– Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d.
– Intel Brežice
– KS Zakot,
– Občina Brežice.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
7. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Glede na značilnosti prostora in načrtovane prostorske ureditve se s strokovnimi podlagami analizira obstoječe stanje prostora, zlasti:
– opis širše in ožje okolice, kjer je predviden poseg,
– stanje glede fizičnih lastnosti (grajena struktura, infrastruktura, zelene površine itn.) in pravnega stanja prostora,
– problemi na podlagi dosedanjega prostorskega razvoja ter ugotovitev novih razvojnih teženj in različnih pobud na obravnavanem območju,
– možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve,
– pričakovani vplivi prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora,
– vključevanje novih oziroma prenovljenih objektov in omrežij prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture.
Kolikor se v postopku pokaže potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, je le-te potrebno izdelati v istem postopku.
8. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
Geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III si je izdelovalec dolžan pridobiti na RS Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Sevnica – izpostava Brežice.
9. člen
(terminski plan priprave in sprejemanje sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III po skrajšanem postopku)
1. Objava programa priprave v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Izdelava gradiva za pridobivanje pogojev in usmeritev – 10 dni po objavi programa priprave.
3. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 5. člena – 15 dni po izdelavi gradiva.
4. Uskladitev s smernicami in izdelava gradiva za javno razgrnitev sprememb in dopolnitev ZN – 5 dni po sprejetju pridobljenih smernic.
5. Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi.
6. Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sedežu Občine Brežice in KS Brežice – 15 dni od objave v Uradnem listu RS.
7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev UN.
8. Zavzemanje stališč do pripomb ob javni razgrnitvi in priprava predloga za sprejem na občinskem svetu – 5 dni po končani javni razgrnitvi.
9. Obrazložitev predloga sprememb in dopolnitev UN na občinskem svetu – 5 dni po pripravi stališč do pripomb oziroma ob sklicu občinskega sveta.
10. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu se uskladijo stališča in se izdela dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev UN oziroma dopolnitve in popravki tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora 5. člena tega programa priprave – 5 dni po obravnavi na občinskem svetu.
11. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave – 15 dni po izdelavi dopolnjenega predloga.
12. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog sprememb in dopolnitev UN za obravnavo in sprejem na občinskem svetu – 5 dni po pridobitvi vseh mnenj.
13. Župan posreduje usklajeni predlog sprememb in dopolnitev UN v obravnavo in sprejem občinskemu svetu (odlok, obrazložitve, grafični del).
14. Občinski svet občine Brežice sprejme odlok sprememb in dopolnitev UN na seji občinskega sveta.
15. Izdelava končnega dokumenta v petih izvodih – 5 dni po sprejetju odloka na seji Občinskega sveta občine Brežice.
16. Objava v Uradnem listu RS.
10. člen
(obveznosti v zvezi z financiranjem prostorskega akta)
Za pripravo sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi investitor.
11. člen
(skrajšani postopek)
Postopek sprememb in dopolnitev UN Poslovni center Brežice – kare C/III se pripravlja in sprejema po skrajšanem postopku, ki je opredeljen v 34. členu ZUreP (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
12. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-953-04
Brežice, dne 24. septembra 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.