Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004

Kazalo

4537. Pravilnik o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih organih, stran 12902.

Na podlagi sedmega odstavka 206. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) izdaja ministrica za pravosodje
P R A V I L N I K
o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih organih
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino vpisnikov in pomožnih knjig, ki jih vodijo prekrškovni organi pri vodenju in odločanju v postopku o prekrških.
2. člen
Prekrškovni organi vodijo vpisnike in pomožne knjige v elektronski obliki ali ročni obliki.
3. člen
Vpisnika iz prejšnjega člena sta:
– vpisnik za zadeve, v katerih se izda plačilni nalog (Pn vpisnik);
– vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba (Odl vpisnik).
4. člen
Pomožne knjige, ki jih vodijo prekrškovni organi, so:
– seznam zaseženih predmetov;
– evidenca zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov;
– abecedni imenik storilcev prekrškov.
Prekrškovni organi lahko po potrebi vodijo tudi druge pomožne knjige.
5. člen
V Pn vpisniku se za vsako zadevo vpišejo naslednji podatki:
– ime prekrškovnega organa;
– šifra zadeve;
– ime storilca;
– priimek storilca;
– EMŠO storilca;
– rojstni podatki storilca;
– državljanstvo storilca;
– stalno prebivališče storilca;
– začasno prebivališče storilca;
– podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo;
– ime pravne osebe;
– sedež pravne osebe;
– matična številka, če je storilec pravna oseba ali samostojen podjetnik;
– kraj storitve prekrška;
– čas storitve prekrška;
– pravno opredelitev prekrška;
– znesek globe;
– datum izdaje plačilnega naloga;
– številka plačilnega naloga;
– drugi podatki v skladu s predpisi;
– podatek o tem, ali je kršitelj plačal globo v osmih dneh od prejema plačilnega naloga;
– datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
– datum umika zahteve za sodno varstvo;
– datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
– datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
– datum odprave plačilnega naloga zaradi ustavitve postopka;
– datum izdaje novega plačilnega naloga zaradi nadomestitve starega;
– datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
– datum odstopa plačilnega naloga organu, pristojnemu za izterjavo davkov;
– opombe.
Podatki, ki se vpisujejo v Pn vpisnik, morajo biti vpisani v takem vrstnem redu, kot je naveden v prvem odstavku tega člena.
Pod rubriko »opombe« se vpiše podatek o tem, kje je zadeva, drugi vpisi, določeni s tem pravilnikom, ter drugi podatki, če je to potrebno.
6. člen
V Odl vpisniku se za vsako zadevo vpišejo naslednji podatki:
– ime prekrškovnega organa;
– šifra zadeve;
– ime storilca;
– priimek storilca;
– EMŠO storilca;
– rojstni podatki storilca;
– državljanstvo storilca;
– stalno prebivališče storilca;
– začasno prebivališče storilca;
– podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo;
– ime pravne osebe;
– sedež pravne osebe;
– matična številka, če je storilec pravna oseba ali samostojen podjetnik;
– kraj storitve prekrška;
– čas storitve prekrška;
– pravno opredelitev prekrška;
– podatek o tem, ali gre za postopek po uradni dolžnosti;
– datum vložitve predloga o prekršku;
– podatki o predlagatelju;
– datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo vložil obdolžilnega predloga oziroma izdal odločbe;
– razlog za nevložitev obdolžilnega predloga oziroma za neizdajo odločbe;
– datum vložitve obdolžilnega predloga;
– datum izdaje sklepa o zavrženju obdolžilnega predloga;
– datum izdaje sodbe o zavrnitvi obdolžilnega predloga;
– datum izdaje sodbe o prekršku;
– navedba vrste sodbe o prekršku: sodba o ustavitvi postopka ali sodba, s katero se obdolženec spozna za odgovornega;
– datum vložitve pritožbe;
– datum izdaje sklepa o zavrženju pritožbe;
– datum izdaje sklepa ali sodbe višjega sodišča;
– vrsta sodne odločitve višjega sodišča;
– datum vložitve zahteve za varstvo zakonitosti;
– datum izdaje sodne odločbe o zahtevi za varstvo zakonitosti;
– vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
– datum izdaje odločbe o prekršku;
– ime uradne osebe, ki je izdala odločbo;
– izrečena glavna sankcija;
– izrečena stranska sankcija;
– znesek globe;
– podatek o tem, ali je bilo odločeno o odvzemu premoženjske koristi;
– podatek o tem, ali je bilo odločeno o premoženjsko­pravnem zahtevku;
– podatek o tem, ali je bil vložen predlog za uklonilni zapor;
– podatek o odločitvi sodišča o predlogu za uklonilni zapor;
– podatek o izvršitvi uklonilnega zapora;
– višina stroškov postopka;
– datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
– datum umika zahteve za sodno varstvo;
– datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
– datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
– datum odprave odločbe zaradi ustavitve postopka;
– datum izdaje nove odločbe zaradi nadomestitve stare;
– datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
– datum odstopa zadeve organu, pristojnemu za izterjavo davkov;
– podatek o tem, ali je storilec prostovoljno izvršil odločbo v določenem roku;
– opombe.
Podatki, ki se vpisujejo v Odl vpisnik, morajo biti vpisani v takem vrstnem redu, kot je naveden v prvem odstavku tega člena.
Pod rubriko »opombe« se vpiše podatek o tem, kje je zadeva, drugi vpisi, določeni s tem pravilnikom, ter drugi podatki, če je to potrebno.
7. člen
V seznam zaseženih predmetov se vpišejo naslednji podatki:
– ime prekrškovnega organa;
– šifra zadeve;
– podatek o tem, komu je bil predmet zasežen;
– opis predmeta;
– ukrep v zvezi s predmetom.
Podatki, ki se vpisujejo v seznam zaseženih predmetov, morajo biti vpisani v takem vrstnem redu, kot je naveden v prvem odstavku tega člena.
8. člen
Šifra zadeve je evidenčna oznaka zadeve, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave, sestavljena iz klasifikacijskega znaka, določenega v načrtu klasifikacijskih znakov, zaporedne številke zadeve iz Pn ali Odl vpisnika, in vseh štirih številk letnice leta, v katerem je zadeva nastala.
9. člen
Pri Pn vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan kateri izmed naslednjih podatkov:
– datum pravnomočnosti plačilnega naloga;
– datum umika zahteve za sodno varstvo;
– datum pravnomočnosti sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
– datum odprave plačilnega naloga zaradi ustavitve postopka;
– datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču.
10. člen
Pri Odl vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan kateri izmed naslednjih podatkov:
– datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo vložil obdolžilnega predloga oziroma izdal odločbe;
– datum vložitve obdolžilnega predloga;
– datum pravnomočnosti odločbe o prekršku;
– datum umika zahteve za sodno varstvo;
– datum pravnomočnosti sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
– datum odprave odločbe zaradi ustavitve postopka;
– datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču.
11. člen
Zadeva, ki se odčrta, se šteje za rešeno.
12. člen
Vsaka zadeva se vodi v ustreznem vpisniku pod eno zaporedno številko, dokler ni odčrtana.
Če postopek teče zoper več storilcev, se zadeva vpiše pod eno zaporedno številko, pred imena storilcev pa se postavijo arabske številke.
13. člen
Posamezni vpisi se ne smejo brisati niti na drug način uničiti.
Pri pomotno vpisani zadevi se v polje za opombe zapiše »pomoten vpis«.
Nova zadeva ne dobi zaporedne številke pomotno vpisane zadeve, temveč zaporedno številko, ki tej sledi.
14. člen
Ko je zadeva v primerih iz 9. in 10. člena tega pravilnika odčrtana, se pri elektronsko vodenih vpisnikih šifra zadeve obarva z rdečo barvo ali drugo barvo, ki ni enaka barvi neodčrtanih znakov.
Pri ročno vodenih vpisnikih pa se pred šifro zadeve vstavi znak za odčrtanje: ∟.
15. člen
Ko je zadeva odčrtana, se pri tej zadevi vpisi ne smejo več spreminjati, kar mora pri elektronsko vodenih vpisnikih zagotavljati ustrezna programska oprema.
16. člen
Zadeva, ki se nanaša na več storilcev, se odčrta, ko je postopek končan glede vseh. Kadar je postopek končan le glede nekaterih, se odčrta samo arabska številka, postavljena pred imenom storilca.
17. člen
Če se združi več zadev v enoten postopek, se odčrta zaporedna številka pridružene zadeve z dnem združitve in se v polju za opombe navede, s katero zadevo je bila združena, pri odslej enotni zadevi pa zadeva, ki je bila pridružena.
18. člen
Če se zadevi priloži druga zadeva samo zaradi vpogleda, se v vpisniku v stolpcu opombe navede, kateri zadevi je priložena, pri osnovni zadevi pa se navede označba zadeve, ki ji je priložena. Po izločitvi priložene zadeve se opombi zbrišeta.
19. člen
Če se ugotovi, da je potrebno posamezne prekrške ali storilce iz iste zadeve o prekršku ločeno obravnavati, se izločeni del zadeve vpiše v vpisnik kot nova zadeva. Pri tej se v polju za opombe vpiše »izločeno iz....«, pri prvotni zadevi pa »izločeno v...«.
Vpisi pri prvotno skupni zadevi, ki se nanašajo na izločeni del, se prenesejo v ustrezna polja pri novi zaporedni številki.
20. člen
Vpisnik se vodi za vsako leto posebej.
Na začetku leta se vsakič osnuje nov vpisnik, ki se zaključi z 31. 12. istega leta.
Vpisniki se sklenejo konec leta tako, da se za zadnjo zaporedno številko napiše besedilo z naslednjimi podatki: datum zaključka vpisnika, zaporedna številka zadnjega vpisa, število v začetku leta nerešenih zadev, število na novo prejetih zadev, število pomotoma vpisanih zadev, število rešenih zadev in število na koncu leta nerešenih zadev.
Zaporedne številke konec leta nerešenih zadev se vpišejo na prvi strani vpisnika za prihodnje leto pod naslovom »ostalo nerešeno«, in sicer kronološko po letih pripada, vpisi pa se nadaljujejo v prejšnjih vpisnikih.
Če se zadeva v novem letu reši, se v prejšnjih vpisnikih odčrta, na prvi strani novega vpisnika pa se prečrta njena zaporedna številka.
21. člen
Podatki, ki se vpisujejo v vpisnika iz 3. člena ter pomožno knjigo »seznam zaseženih predmetov« iz 4. člena tega pravilnika, se pri ročno vodenih vpisnikih vpisujejo v obrazec št. 1 (Pn vpisnik), v obrazec št. 2 (Odl vpisnik) oziroma v obrazec št. 3 (seznam zaseženih predmetov), ki so objavljeni skupaj s tem pravilnikom, in so njegov sestavni del.
22. člen
Ta pravilnik se uporablja za vpisovanje tistih prekrškov, storjenih od 1. januarja 2005 dalje.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 071-03-9/03
Ljubljana, dne 28. septembra 2004.
EVA 2004-2011-0009
Zdenka Cerar l. r.
Ministrica
za pravosodje