Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004

Kazalo

4536. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, stran 12901.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih
za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo minimalni tehnični in drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalci), ki pregledujejo in servisno vzdržujejo (v nadaljnjem besedilu: vzdrževanje) ročne in prevozne gasilne aparate (v nadaljnjem besedilu: gasilnike), ter pogoji za pridobitev in odvzem pooblastila za vzdrževanje.
2. člen
(dolžnosti lastnika in vzdrževalca)
(1) Lastnik mora vzdrževati gasilnike na svoje stroške pri pooblaščenem vzdrževalcu v skladu z navodili proizvajalca in tem pravilnikom.
(2) Pri vzdrževalcu lahko gasilnike vzdržuje le serviser, ki ima ustrezno znanje in potrdila v skladu s tem pravilnikom.
3. člen
(obseg vzdrževanja)
Vzdrževanje gasilnikov obsega:
– pregled brezhibnosti delovanja gasilnika po navodilih proizvajalca;
– servisno vzdrževanje, ki vključuje ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo iztrošenih ali pokvarjenih delov gasilnika, ugotovljenih pri pregledih.
4. člen
(pogoji za vzdrževanje)
(1) Vzdrževalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– registriran mora biti za opravljanje dejavnosti, ki obsega vzdrževanja gasilnikov;
– imeti mora vsaj enega serviserja, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom;
– imeti mora opremo, ki je skladna z zahtevami proizvajalca gasilnika za vzdrževanje določene vrste gasilnikov;
– sklenjeno mora imeti pogodbo o vzdrževanju gasilnikov s proizvajalcem gasilnika ali zastopnikom proizvajalca.
(2) Vzdrževalec mora pridobiti tudi pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za vzdrževanje gasilnikov v skladu s tem pravilnikom.
5. člen
(serviser)
(1) Serviser, ki vzdržuje gasilnike, mora imeti najmanj IV. stopnjo strokovne izobrazbe kovinarske ali gasilske stroke in uspešno opravljen preizkus znanja pri proizvajalcu gasilnika ali zastopniku proizvajalca.
(2) Serviser, ki polni ampule z ogljikovim dioksidom in vzdržuje gasilnike z ogljikovim dioksidom, mora opraviti predpisan preizkus znanja za polnilca tehničnih plinov.
6. člen
(spremembe pri serviserjih)
(1) Če ima vzdrževalec samo enega serviserja, ki mu preneha delovno ali drugo razmerje, mora najkasneje v 90 dneh po njegovem prenehanju opravljanja dela zaposliti drugega serviserja.
(2) Vzdrževalec mora v 30 dneh obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje o vsaki spremembi glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev pooblastila za vzdrževanje gasilnikov, vključno s spremembami glede serviserjev.
7. člen
(oznaka na gasilniku)
(1) Vzdrževalec mora po opravljenem vzdrževanju gasilnik opremiti z vidno oznako, iz katere morajo biti razvidni:
– naslov vzdrževalca;
– vrsta opravljenega vzdrževanja;
– datum opravljenega vzdrževanja;
– datum naslednjega vzdrževanja po navodilih proizvajalca;
– žig in podpis.
(2) Oznaka iz prejšnjega odstavka tega člena predstavlja tudi potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnika. Vzdrževalec mora voditi posebno evidenco o tem, kateri serviser je opravil vzdrževanje gasilnika, ter evidenco gasilnikov, ki jih je pregledal.
(3) Vzdrževalec mora skrbeti, da ob vzdrževanju gasilnikov ne poveča požarnega tveganja objekta, naprav in postrojev opremljenih s temi gasilniki.
8. člen
(izdaja pooblastila)
(1) Fizične in pravne osebe, ki želijo opravljati vzdrževanje gasilnikov, vložijo pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje vlogo za izdajo pooblastila za vzdrževanje gasilnikov in ji priložijo listine, ki dokazujejo, da izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov iz prejšnjega odstavka tega člena v upravnem postopku. Na pooblastilu za vzdrževanje gasilnikov mora biti naveden serviser, ki vzdržuje gasilnike posameznega proizvajalca, pri katerem je opravil preizkus znanja v skladu s tem pravilnikom. Pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov velja za vse vrste gasilnikov določenega proizvajalca.
(3) Pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov iz prejšnjega odstavka tega člena se izda za dobo desetih let oziroma, če obstaja utemeljen razlog, za krajše obdobje. Veljavnost pooblastila za vzdrževanje gasilnikov se lahko podaljša za enako obdobje, kot je bilo izdano, na podlagi vloge vzdrževalca.
9. člen
(prenehanje pooblastila)
Pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov preneha ne glede na določbo prejšnjega člena tega pravilnika, če:
– vzdrževalec preneha izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika;
– poteče veljavnost pooblastila za vzdrževanje in vzdrževalec ne vloži zahteve za njegovo podaljšanje v 30 dneh pred iztekom roka veljavnosti;
– vzdrževalec po izteku roka iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika ne zaposli drugega serviserja;
– vzdrževalec ne obvesti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje o spremembah v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega pravilnika;
– je vzdrževalcu pooblastilo odvzeto.
10. člen
(odvzem pooblastila)
Pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov lahko Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje odvzame sama ali na predlog inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, če je vzdrževalec storil prekršek pri vzdrževanju gasilnikov ali, če krši predpise o vzdrževanju gasilnikov.
11. člen
(veljavnost potrdil in pooblastil)
(1) Potrdila serviserjem in pooblastila vzdrževalcem gasilnikov, ki jih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka roka, za katerega so bila izdana, vendar najdlje do 31. 12. 2007.
(2) Vzdrževalci gasilnikov, ki želijo spremeniti ali podaljšati pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov, morajo izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 22/95).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2005.
Št. 017-02-43/2004-2
Ljubljana, dne 29. septembra 2004.
EVA 2004 1911-0033
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti