Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004

Kazalo

4535. Pravilnik o posebnem delu izpita za inšpektorja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, stran 12900.

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/03), 103. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US in 87/01 – ZmatD), 52. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), 35. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/02) in v povezavi s četrtim odstavkom 3. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K
o posebnem delu izpita za inšpektorja
na področju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: izpit) na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
2. člen
(program posebnega dela izpita)
(1) Program posebnega dela izpita za inšpektorje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami obsega vsebine s področij:
1. varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. varstva pred požarom,
3. gasilstva,
4. varstva pred utopitvami.
(2) Program posebnega dela je določen v prilogi, ki je sestavi del tega pravilnika.
3. člen
(podrobnejše vsebine programa)
Program iz prejšnjega člena je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za posebni del izpita z navedenimi pravnimi viri in literaturo, ki jih predpiše glavni inšpektor, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
(usklajevanje vsebin)
Glavni inšpektor, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, usklajuje podrobnejše vsebine posebnega dela izpita iz prejšnjega člena glede na spremembe predpisov na področju, na katerem se izvaja inšpekcijski nadzor.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o opravljanju strokovnih izpitov inšpektorjev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 9/96).
6. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-49/2004-2
Ljubljana, dne 28. septembra 2004.
EVA 2004-1911-0032
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo
PRILOGA

Program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorje za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
1. temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
2. načela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
3. dolžnosti in pravice državljanov pri varstvu pred naravnimi in drugimi
   nesrečami
4. odgovornost za povzročeno škodo
5. pristojnosti države, občine, gospodarskih družb
6. programiranje in načrtovanje varstva pred naravnimi in drugimi
   nesrečami ter zaščite, reševanja in pomoči
7. sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja
8. zaščitni ukrepi
9. osebna in vzajemna zaščita
10. sile za zaščito, reševanje in pomoč – naloge in izvajalci
11. mobilizacija in aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč
12. upravljanje in vodenje
13. upravne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi
    nesrečami
14. pristojnosti in posebna pooblastila inšpekcije za varstvo pred
    naravnimi in drugimi nesrečami
15. izobraževanje in usposabljanje
16. kazenske določbe

VARSTVO PRED POŽAROM
1. cilji in dejavnosti varstva pred požarom
2. načela varstva pred požarom
3. programiranje in raziskovanje varstva pred požarom
4. izobraževanje in usposabljanje varstva pred požarom
5. načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom
6. požarno zavarovanje in požarno varovanje premoženja
7. informacijski sistemi in zbirke podatkov
8. splošni ukrepi varstva pred požarom
9. odgovorne osebe za varstvo pred požarom
10. oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom
11. posebni ukrepi varstva pred požarom
12. splošne upravne naloge varstva pred požarom
13. naloge, pravice in dolžnosti inšpektorja za varstvo pred naravnimi in
    drugimi nesrečami
14. ukrepi inšpektorja
15. kazenske določbe

GASILSTVA
1. definicija in naloge gasilstva
2. pravice vodje intervencije v zvezi z omejevanjem ustavnih pravic
3. nosilci in naloge na področju gasilstva
4. vrste, organiziranost in opremljenost gasilskih enot
5. opravljanje javne službe
6. zahteve in dolžnosti poklicnih gasilcev
7. zahteve in dolžnosti prostovoljne gasilcev
8. zahteve in dolžnosti gasilskih enot v podjetjih
9. izobraževanje in usposabljanje gasilcev
10. naloge, dolžnosti in organiziranost gasilskih zvez
11. obveščanje in alarmiranje gasilskih enot
12. medsebojna pomoč gasilcev
13. pravice in dolžnosti vodje intervencije
14. dolžnosti lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč in objektov
15. kazenske določbe

VARSTVO PRED UTOPITVAMI
1. ukrepi varstva pred utopitvami
2. reševanje ljudi in plovil
3. usposabljanje reševalcev iz vode, enot za zaščito, reševanje in pomoč
   ter potapljačev
4. pogoji za kopališča in kopališko dejavnost
5. omejitve in prepovedi na kopališčih
6. omejitve in prepovedi pri potapljanjih
7. naloge, dolžnosti in pogoji za reševalce iz vode
8. kazenske določbe