Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004

Kazalo

4534. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodatnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice, stran 12900.

Na podlagi 10. in 12. člena ter tretje in četrte alinee 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o dodatnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice
1. člen
V pravilniku o dodatnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice (Uradni list RS, št. 24/04) se v 5. členu v 5. točki besedilo »v skladu s predpisom, ki ureja postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov« nadomesti z besedilom »v skladu s predpisom, ki ureja fitosanitarne zahteve za lesen pakirni material v mednarodnem prometu«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(registracija predelovalnih obratov)
(1) Predelovalni obrati občutljivega lesa se morajo registrirati pri upravi v skladu s predpisom, ki ureja fitosanitarne zahteve za lesen pakirni material v mednarodnem prometu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek vpis v register ni potreben za imetnika, ki se ukvarja z obdelavo in predelavo občutljivega lesa, če je celotna predelava namenjena za samooskrbo oziroma je prodaja namenjena za neprofesionalno končno uporabo.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-552/2003
Ljubljana, dne 15. septembra 2004.
EVA 2004-2311-0334
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.