Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2004 z dne 7. 10. 2004

Kazalo

4531. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev, stran 12887.

Na podlagi 11. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00) v povezavi s 3., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o nomenklaturi poklicev
1. člen
V Pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 77/03 in 27/04) se v drugem odstavku 5. člena za besedo »ministrstev,« doda besedilo »nevladnih organizacij, Statističnega urada Republike Slovenije,«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedo »ministrstev« postavi vejica in dodata besedi »nevladnih organizacij«.
3. člen
Za 6. členom se dodata nova 6.a in 6.b člena ki se glasita:
»6.a člen
Sredstva za delo Koordinacijskega odbora za poklicne standarde se zagotavljajo iz sredstev ministrstva, pristojnega za delo, sredstva za delo področnih odborov za poklicne standarde pa iz sredstev Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, ki so vključena kot namenska sredstva v finančni načrt ministrstva, pristojnega za delo.
6.b člen
Članom koordinacijskega odbora za poklicne standarde in članom področnih odborov za poklicne standarde pripada povračilo potnih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi ali kilometrina, v primerih in v višini, določenih z Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 86/02).
Člani področnih odborov za poklicne standarde imajo po predhodnem soglasju ministrstva pravico do plačila za delo, ki ga opravljajo po naročilu področnega odbora za poklicne standarde.
Koordinacijski in področni odbor za poklicne standarde lahko imenuje občasna delovna telesa in neodvisne eksperte na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za delo, da so zagotovljena finančna sredstva za delo ekspertov.«.
4. člen
Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, podnaslov Ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Zelenjadar / zelenjadarica dopolni z naslednjim besedilom:
podkovski kovač / podkovska kovačica   IV.    76. seja      9. 7. 2004
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-003/96-384
Ljubljana, dne 29. septembra 2004.
EVA 2004-2611-0045
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve