Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2004 z dne 27. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2004 z dne 27. 9. 2004

Kazalo

4463. Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov, stran 12652.

Na podlagi petega odstavka 28. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 75/02, 15/03, 2/04 in 37/04) in v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov
DEFINICIJA IN NAMEN
1. člen
Banka Slovenije vodi in upravlja enotno informatizirano bazo podatkov (v nadaljevanju: register) o transakcijskih računih in o imetnikih transakcijskih računov pri poslovnih bankah, hranilnicah, hranilno kreditnih službah ter pri Banki Slovenije (v nadaljevanju: banke) ter o podračunih posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: EZR), kot določa Zakon o javnih financah.
2. člen
Ta sklep določa podrobnejša pravila o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov.
3. člen
Register je namenjen izvajanju plačilnega prometa, kontroli obstoja transakcijskih računov in podračunov EZR ter zagotavljanju javnosti podatkov iz registra z namenom uresničevanja prepovedi odpiranja novih transakcijskih računov osebam, ki so imetniki transakcijskih računov, v zvezi s katerimi je vzpostavljena evidenca o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo, ali v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
Register se vzpostavi tako, da je zagotovljena enolična identifikacija imetnika transakcijskega računa in omogočena povezava z drugimi informatiziranimi bazami podatkov.
VSEBINA REGISTRA
4. člen
Register vsebuje naslednje podatke o transakcijskih računih in imetnikih transakcijskih računov pri bankah
1. podatki o imetniku transakcijskega računa:
– ime in priimek ter naslov imetnika, ki je fizična oseba; firma, sedež in naslov imetnika, ki je pravna oseba; ime in priimek oziroma firma, sedež in naslov imetnika, ki je zasebnik; naziv drugega imetnika transakcijskega računa,
– davčna številka imetnika,
– matična številka pravne osebe in zasebnika, če ima matično številko,
– šifra države imetnika računa,
– podatki o vrsti subjekta, dejavnosti in sektorski pripadnosti pravne osebe in zasebnika;
2. podatki o transakcijskem računu:
– naziv in matična številka banke, ki vodi transakcijski račun,
– številka transakcijskega računa,
– mednarodna identifikacija bančnega računa (IBAN),
– oznaka vrste računa,
– datum odpiranja računa,
– datum zadnje spremembe zapisa v registru,
– oznaka o vzpostavljeni evidenci o neizvršenih sklepih za izvršbo in prisilno izterjavo,
– podatek o aktivnosti računa.
VRSTE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV
5. člen
Oznake vrste računa so v registru določene glede na status imetnika transakcijskega računa ali glede na lastnosti sredstev na transakcijskem računu v skladu z navodilom iz 11. člena tega sklepa.
Oznako vrste računa opredeli banka glede na okoli­ščine, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o vodenju transakcijskega računa, upoštevaje status imetnika transakcijskega računa ali lastnosti sredstev.
VODENJE IN UPRAVLJANJE REGISTRA
6. člen
Banke, ki vodijo transakcijske račune, ter organ, pristojen za javna plačila, morajo Banki Slovenije dnevno zagotavljati podatke o novih transakcijskih računih in njihovih imetnikih oziroma o podračunih uporabnikov, ki so vključeni v sistem EZR, ter ažurne podatke o obstoječih transakcijskih računih ter imetnikih transakcijskih računov.
Banke, ki vodijo transakcijske račune imetnikov, so odgovorne za pravilnost in ažurnost podatkov v registru.
DOSTOP DO PODATKOV IZ REGISTRA
7. člen
Dostop do podatkov v registru se uporabnikom zagotavlja na spletni strani Banke Slovenije.
Dostop do podatkov o transakcijskih računih posameznih imetnikov se omogoči s poizvedovanjem na podlagi identifikacije imetnika transakcijskega računa.
8. člen
Uporabnik dostopa do podatkov o transakcijskih računih imetnikov na podlagi poizvedbe z vnosom posameznega podatka ali kombinacije podatkov o imetniku transakcijskega računa, ki se zbirajo na podlagi 4. člena tega sklepa. Rezultati poizvedb ne omogočajo pridobivanja podatkov o imetnikih transakcijskih računov, če ti podatki niso javni v skladu z zakonom.
POSREDOVANJE PODATKOV IZ REGISTRA
9. člen
Banka Slovenije dnevno posreduje vse podatke iz registra bankam in hranilnicam, ki vodijo transakcijske račune, Davčni upravi Republike Slovenije ter drugim državnim organom, ki podatke potrebujejo v okviru izvajanja svojih pristojnosti.
Banka Slovenije lahko posreduje register tudi drugim institucijam, ki v večjem obsegu poizvedujejo po podatkih iz registra.
STROŠKI DOSTOPA IN POSREDOVANJA PODATKOV
IZ REGISTRA
10. člen
Dostop do podatkov v registru preko spletne strani Banke Slovenije je brezplačen.
Posredovanje podatkov iz registra uporabnikom iz drugega odstavka 9. člena se zagotovi v elektronski obliki in se zaračuna v skladu z veljavno tarifo Banke Slovenije.
Kadar Banka Slovenije podatke posreduje kot potrdilo v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, zaračunava stroške izdaje potrdila v skladu z vsakokrat veljavno tarifo Banke Slovenije.
NAVODILO O REGISTRU
11. člen
Guverner Banke Slovenije izda navodilo, s katerim določi pravila in način posredovanja in ažuriranja podatkov o transakcijskih računih in imetnikih transakcijskih računov, oznake za vrste računov ter pravila za posredovanje podatkov iz registra.
KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati Sklep o vzpostavitvi registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 57/02 in 79/02) in predpisi, sprejeti na njegovi podlagi.
13. člen
Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2004.
Ljubljana, dne 20. septembra 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost