Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4439. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2004, stran 12559.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in 61/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na 1. izredni seji dne 10. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2004
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2004 (Uradni list RS, št. 131/03) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Zavrč za leto 2004 obsega:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov             v tisoč SIT
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2004
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           274,231.000
   Tekoči prihodki (70+71)                165,412.000
70  Davčni prihodki                    123,239.000
   700  Davki na dohodek in dobiček           32,108.000
   703  Davki na premoženje               7,985.000
   704  Domači davki na blago in storitve        96,967.000
   706  Drugi davki                       –
71  Nedavčni prihodki                   28,352.000
   710  Udeležba na dobičku
       in dohodki od premoženja             4,698.000
   711  Takse in pristojbine                990.000
   712  Denarne kazni                      –
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev          –
   714  Drugi nedavčni prihodki             22,664.000
72  Kapitalski prihodki                       –
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          –
   721  Prihodki od prodaje zalog                –
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
       in nematerialnega premoženja               –
73  Prejete donacije                        –
   730  Prejete donacije iz domačih virov            –
   731  Prejete donacije iz tujine                –
74  Transferni prihodki                  108,819.000
   740  Transferni prihodki
       iz drugih javno finančnih institucij      118,819.000
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)             288,631.000
40  Tekoči odhodki                     93,974.000
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim        18,521.000
   401  Prispevki delodajalcev
       za socialno varnost               2,278.000
   402  Izdatki za blago in storitve          72,175.000
   403  Plačila domačih obresti                 –
   409  Rezerve                     1,000.000
41  Tekoči transferi                    62,870.000
   410  Subvencije                    1,417.000
   411  Transferi posameznikom
       in gospodinjstvo                28,350.000
   412  Transferi neprofitnim organizacijam
       in ustanovam                  10,614.000
   413  Drugi tekoči domači transferi          22,489.000
   414  Tekoči transferi v tujino                –
42  Investicijski odhodki                 116,409.000
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev       116,409.000
43  Investicijski transferi                15,378.000
   430  Investicijski transferi             15,378.000
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjkljaj)              –14,400.000
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2004
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev
   (750+751+752)                          –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442+443)                    –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)            –
 
C)  Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov              Proračun leta 2004
VII. Zadolževanje (500)                   14,400.000
50  Zadolževanje                      14,400.000
   500  Domače zadolževanje               14,400.000
   5003  Najeti krediti pri drugih
       domačih kreditodajalcih             14,400.000
VIII. Odplačila dolga (550)                   720.000
55  Odplačila dolga                      720.000
   550  Odplačila domačega dolga              720.000
   5503  Odplačilo kreditov drugim domačim
       kreditodaj.                    720.000
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                –720.000
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)             13,680.000
XI.  Neto financiranje                   14,400.000
   (VI.+VII.- VIII.- IX.= – III)
   Stanje sredstev
   na računih dne 31. 12. 2003               9,656.000
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-1/04
Zavrč, dne 10. septembra 2004.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

AAA Zlata odličnost