Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4437. Program priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 - "Vzhodni vstop 1", stran 12547.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; 8/03; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je župan Mestne občine Slovenj Gradec dne 28. avgusta 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
Ct2 – »Vzhodni vstop 1«
1. člen
Ta program določa postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 – »Vzhodni vstop 1«.
2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 – »Vzhodni vstop 1« se bodo pripravljale in sprejemale po skrajšanem postopku, saj se spremembe in dopolnitve odloka nanašajo na funkcionalne enote F1, F2, F4, F5 in F6. V funkcionalni enoti 4 in 6 se spremenijo gabariti in namenska raba objektov na osnovi zahtev lastnika teh zemljišč. V preostalih enotah se znotraj enot določi večja fleksibilnost pogojev tako, da bo možno izvajati prenovo ne da bi predhodno bila potrebna ponovna sprememba odloka. Za tovrstne spremembe in dopolnitve ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
3. člen
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 – »Vzhodni vstop 1«.
Območje, ki ga ureja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 – »Vzhodni vstop 1« predvideva prenovo nekdanjega industrijskega kompleksa z novimi objekti namenjenim centralnim dejavnostim (poslovne, storitvene, trgovske in stanovanjske dejavnosti višje gostote s podzemnimi garažami). Ker je odlok zelo določen – ima obliko lokacijskega načrta predvidena gradnja objekta kot si jo je zamislil lastnik zemljišč (investitor) v funkcionalni enoti F4 in 6 ni skladna z veljavnim PUP. Spremembe so izven dopustnih toleranc, ki jih predvideva omenjeni PUP, zato se v skladu s 27. členom zakona o urejanju prostora želi sprejeti spremembe in dopolnitve odloka, da bo na ta način pridobljena pravna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo trgovskega objekta. Hkrati se bodo v preostalih funkcionalnih enotah na novo določili pogoji, ki bodo omogočali večjo prilagodljivost akta glede na potrebe potencialnih investitorjev.
4. člen
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1«
Predmet sprememb in dopolnitev je sprememba odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1« in sicer v območju funkcionalnih enot F1, F2, F4, F5 in F6. Ob pripravi sprememb in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – Vzhodni vstop 1« bo treba posebno pozornost posvetiti dejstvu, da bo zagotovljena varnost, da s spremembami ne bo prišlo do poslabšanja pogojev na sosednjih parcelah in da bo vpliv na sosednja zemljišča zanemarljiv.
5. člen
3. Območje sprememb in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1«
Območje sprememb in dopolnitev zajema naslednje funkcionalne enote F1, F2, F4, F5 in F6.
Spremembe in dopolnitve PUP se pripravijo v vsebini, kot je predpisana z ZUreP-1 in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
6. člen
4. Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki dajejo smernice in mnenja za pripravo predloga sprememb in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1«
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd, Meža 10, 2370 Dravograd;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Maribor, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
– Zavod za varstvo naravne dediščine Maribor, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
– RS za ceste, Sektor za upravljanje in vzdrževanje cest, Izpostava Maribor, Pesnica pri Mariboru 33, 2000 Maribor;
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, območna pisarna Maribor, Krekova 17 /II, Maribor;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec;
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1« morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo pripravljavca podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1«.
Organi in organizacije morajo v skladu z 2. točko tretjega odstavka 34. člena ZUreP-1 podati svoje pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1« v petnajstih dneh od zahteve, kakor tudi morajo v roku 15 dni po predložitvi dopolnjenega prostorskega akta z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.
7. člen
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Idejna zasnova predvidenega objekta v funkcionalnih F4 in F6 in idejno zasnovo krožišča. Upoštevati je potrebno vso dokumentacijo in dejansko stanje komunalnih vodov na tem območju. S podatki razpolaga upravljavec komunalne infrastrukture – Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec.
8. člen
6. Geodetske podlage
Uporabijo se geodetske podlage iz veljavnega PUP-a, ki jih je potrebno dopolniti glede na nastale spremembe v prostoru.
9. člen
7. Financiranje sprememb in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1«
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev odloka o PUP Ct2 – » Vzhodni vstop 1« v celoti nosi podjetje Consulting projekt d.o.o. iz Maribora.
10. člen
8. Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-8/2004
Slovenj Gradec, dne 28. avgusta 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost