Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4431. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990, za območje Občine Komen, dopolnitev 2004, stran 12543.

Na podlagi 23. člena in drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na redni seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, za območje Občine Komen, dopolnitev 2004
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Komen za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 14/88 in Uradne objave, št. 1/89, 37/89, 5/92 in 18/93, ter Uradni list RS, št. 28/95, 50/97, 79/97) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plan Občine Komen za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88 in Uradne objave, št. 4/89, 37/89, 5/92 in 18/93, ter Uradni list RS, št. 28/95, 50/97, 79/97), ki se nanašajo na:
– spremembe namenske rabe prostora,
– spremembe ureditvenih območij naselij,
– uskladitve s pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03).
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Poglavje št. 6. »Varstvo naravne in kulturne dediščine« se v celoti nadomesti z naslednjim poglavjem:
»Varstvo kulturne dediščine in varstvo narave«
»Kulturna dediščina je opredeljena na podlagi Strokovnih zasnov za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za Občino Komen, ki ji je izdelal ZVKDS OE Nova Gorica, julija 01, ter so sestavni del planskih dokumentov občine.
Zasnova varstva narave je opredeljena na podlagi Naravovarstvenih smernic, za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za občino Komen, ki ji je izdelal Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica, januar 2004, ter so sestavni del planskih dokumentov občine.
Režimi za varstvo narave in kulturno dediščino so določeni v odlokih o zavarovanju ter v Strokovnih zasnovah za varstvo kulturne dediščine Občine Komen in Naravovarstvenih smernicah Občine Komen.«
V poglavju št. 5.3.. »Varstvo okolja in dobrin splošnega pomena« se doda novi odstavek z naslednjim tekstom:
»Na celotnem območju občine je pri vseh posegih v prostor potrebno upoštevati veljavno zakonodajo glede varovanja okolja ter preprečiti vse negativne emisije v okolje.«
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana – grafične priloge)
V poglavju št. 9. »Grafične priloge« se nadomesti celotna vsebina poglavja z naslednjim tekstom:
Kartografski del dolgoročnega plana predstavljajo naslednje grafične priloge, izdelane na topografskih kartah merila 1:25000:
1. Zasnova območij kmetijstva in gozdarstva.
2. Zasnova območij agrarnih operacij.
3. Zasnova oskrbe z vodo in vodnogospodarskih ureditev.
4. Zasnova mineralnih surovin.
5. Zasnova varstva kulturne dediščine in zasnova varstva narave.
6. Zasnova območij rekreacije, zelenih površin in drugo.
7. Zasnova ohranjanja in izboljšanja kakovosti naravnih virov.
8. Zasnova usmerjanja poselitve.
9. Zasnova prometnega omrežja.
10. Zasnova energetskega omrežja in telekomunikacij.
11. Zasnova namenske rabe prostora.
12. Zasnova funkcij naselij v omrežju naselij.
4. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana – razvojne naloge)
V poglavju 3.3 »Gradbeništvo« se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Za območja pridobivanja mineralnih surovin se izdelajo za celotno pridobivalno območje lokacijski načrti, ki predvidijo tudi sanacijo in morajo biti izdelani v skladu z prostorsko zakonodajo.«
V poglavju 3.9 »Stanovanjsko komunalna dejavnost« se celoten odstavek ki se glasi: »Vsestransko bo podpiral razvoj in opremljanje s komunalno infrastrukturo (nove TP, izboljšanje PTT naprav in zvez, izgradnjo sekundarnih in krajevnih vodovodov in izboljšanje lokalnih in vaških cest).« nadomesti z novim odstavkom:
»Vsestransko bomo podpirali razvoj ter izbolševanje in opremljanje območij s komunalno infrastrukturo, kot so izbolšanje elektro omrežja in gradnja trafo postaj, izboljšanje telekomunikacijskih naprav in zvez, izboljšanje opremljenosti z vodovodnim omrežjem ter kanalizacijsko infrastrukturo in izgradnjo čistilnih naprav za smiselna zaključena območja. Predvidena je prenova celotnega prenosnega elektroenergetskega omrežja.
Obstoječi visokonapetostni elektroenergetski objekti, ki so prikazani tudi v grafičnem delu plana in so obvezno republiško izhodišče, so:
– DV 400 kV Divača – Redipuglia (šifra: D-416),
– DV 110 kV Vrtojba – Divača (šifra: D-1006), ki se v celotni trasi rekonstruira v DV 2x110 kV Gorica – Divača.
Poleg obstoječih je planirana tudi novogradnja objektov za razdeljevanje električne energije, in sicer:
– DV 2x400 kV Divača – Italija (šifra: D-434).
Varovalni pas prenosnega elektroenergetskega voda znaša merjeno od osi skrajnih vodov na vsako stran:
– za napetostni nivo 400 kV – 25 m,
– za napetostni nivo 220 kV – 20 m,
– za napetostni nivo 110 kV 15 m,
– za napetostni nivo 10/20 kV – 10 m.
Pri pripravi izvedbenih aktov je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo glede varovalnih pasov komunalne in energetske infrastrukture.
Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov pridobiti pisno soglasje upravljalca v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in urejanja prostora, ter predložiti dokazilo pooblaščene organizacije,da niso prekoračene mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja po veljavni Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju.«
5. člen
(spremembe in dopolnitve družbenega plana – kartografska dokumentacija)
V podpoglavju št. 4.1 »Kartografska dokumentacija (1:5000 PKN)« se naslov podpoglavja nadomesti z novim naslovom, ki se glasi: »4.1 Kartografska dokumentacija (1:5000 DKN). Vsebina podpoglavja se nadomesti z naslednjim tekstom:
Kartografska dokumentacija srednjeročnega družbenega plana se izdela na digitalnih katastrskih načrtih v merilu 1:5000. Spremeni in dopolni se vsebina navedenih kart:
 
Komen
B2216, B2217, B2218, B2225, B2226, B2227, B2228, B2229, B2230, B2232, B2233, B2234, B2235, B2236, B2237, B2238, B2239, B2240, B2245, B2246, B2247, B2248, B2249, B2250.
 
Ajdovščina
C2221, C2222, C2223, C2231, C2232, C2233.
Poglavje št. 4.2 »Tematske karte (1:25000)« se v celoti črta, ostala poglavja pa ustrezno preštevilčijo.
6. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-01/99-164
Komen, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost