Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4430. Program priprave sprememb in dopolnitev PUP za Sp. Idrijo in Sp. Kanomljo, stran 12542.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002) in 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradne objave št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
PUP za Sp. Idrijo in Sp. Kanomljo
(Uradni list RS, št. 34/93 in 49/01)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
S tem programom se podrobneje določi postopek za sprejem sprememb in dopolnitev PUP za Sp. Idrijo in Sp. Kanomljo (Uradni list št. RS, št. 34/93 in 49/01).
PUP se spreminja na pobudo investitorja, Krajevne skupnosti Spodnja Idrija, Slovenska c. 15, 5281 Sp. Idrija. Pobudnik predlaga spremembe in dopolnitve na območju vaškega jedra v conah C11 in C12 na levobrežnem »polotoku« Idrijce in v coni S2, ki do sedaj ni bila podrobno obdelana v prostorsko izvedbenih aktih.
Območja urejanja so razvrščena v naslednje tipe namembnosti:
– centralne dejavnosti in stanovanja (C11 in C12)
– mešana stanovanjska gradnja (S2).
V skladu s 23. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, v nadaljevanju: ZureP-1) se spremembe in dopolnitve ZN pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN
Namen sprememb in dopolnitev PUP je:
– sistemska obdelava območja
– sanacija obstoječega stanovanjskega fonda z možnostjo zapolnitve praznega prostora
– sanacija in dograditev komunalne in energetske infrastrukture
– prometna ureditev peščevih površin, mirujočega in mobilnega prometa
– določitev namembnosti prostora in objektov
– ureditev brežin Idrijce
– varstvo naravne dediščine
– varstvo kulturne dediščine.
3. Okvirno ureditveno območje
Predlagana lokacija sprememb in dopolnitev PUP obsega ureditvena območja:
C11 – Na vasi (stari del)
C12 – Na vasi (novi del)
S2 – Za strelom.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Nosilci urejanja prostora, ki so v skladu z 29. in 33. členom zgoraj navedenega zakona o urejanju prostora podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Nova Gorica, izpostava Idrija
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica
– MOPE, Uprava za varstvo narave, izpostava N.Gorica
– MOPE, Agencija RS za okolje
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
– Zavod RS za varstvo narave
– Elektro-Primorska, poslovna enota Tolmin
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica
– Občina Idrija, oddelek za stavbna zemljišča
– Komunala Idrija
– KS Spodnja Idrija
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve strokovnih podlag
Posebne strokovne podlage se izdelajo s smiselnim upoštevanjem Navodil o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list RS, št. 14/85). Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik sprememb in dopolnitev PUP. Oceno stanja kot izhodišče za izdelavo projektne naloge »Sprememba in dopolnitev PUP za območje naselja Spodnja Idrija« je izdelalo projektantsko podjetje Božič d.o.o. Inženiring Idrija.
Pobudnik sprememb in dopolnitev PUP zagotovi tudi ustrezne geodetske podlage za izdelavo akta.
6. Postopek in organizacija priprave sprememb in dopolnitev PUP
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik sprememb in dopolnitev PUP.
Pripravljalec sprememb in dopolnitev PUP je Občina Idrija. Pobudo za spremembo in dopolnitev PUP je podal investitor, Krajevna skupnost Spodnja Idrija, Slovenska c. 15, 5281 Sp. Idrija. Postopek priprave dokumenta vodi služba za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija.
7. Rok za pripravo prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30. dneh od prejema vloge.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Stroški izdelave osnutka in soglasij se krijejo iz proračuna Občine Idrija – postavka 644 ureditev stanja vaškega jedra v Spodnji Idriji.
9. Ta program priprave sprememeb in dopolnitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19-4/2-2004
Idrija, dne 15. septembra 2004.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost