Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4429. Odredba o poslovnem času, uradnih urah in razporejanju delovnega časa v Občinski upravi občine Dravograd, stran 12541.

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) izdajam
O D R E D B O
o poslovnem času, uradnih urah in razporejanju delovnega časa v Občinski upravi občine Dravograd
I. SPLOŠNA DOLOČBA
Uporaba
1. člen
Ta odredba ureja poslovni čas, uradne ure in razporejanje delovnega časa v Občinski upravi občine Dravograd.
V odredbi uporabljeni izrazi župan, javni uslužbenec in drugi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
1. Poslovni čas
Delovni in poslovni dnevi
2. člen
Poslovni čas je čas poslovanja z drugimi organi: ministrstva, upravni organi, organi in upravne organizacije v sestavi ministrstva, upravne enote, službe Vlade Republike Slovenije in upravni organi lokalnih skupnosti.
Občinska uprava posluje pet dni v tednu in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek (v nadaljevanju: poslovni dnevi).
Župan ali po njegovem pisnem pooblastilu tajnik občinske uprave (ali druga oseba), lahko v izjemnih okoliščinah ali v primeru, da je to nujno potrebno za izvajanje uradnih ur s strankami ali za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določenega dne ali v določenem roku, odredi, da občinska uprava, njena notranja organizacijska enota ali določen delavec občinske uprave začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.
Izjemne okoliščine so primeri višje sile, ki je že nastopila (epidemija, potres, požar, poplava in druge naravne nesreče) ali se neposredno pričakuje, in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi ali če je treba preprečiti materialno škodo, ki grozi upravnemu organu.
Nadomeščanje poslovnega dneva
3. člen
Za zagotovitev večje učinkovitosti dela in zmanjšanje materialnih stroškov v posameznem koledarskem letu, lahko župan določi do začetka koledarskega leta, da občinska uprava nadomesti:
– poslovni dan med državnim praznikom ali drugim z zakonom določenim dela prostim dnevom in soboto oziroma nedeljo,
– poslovni dan med nedeljo in državnim praznikom ali drugim z zakonom določenim dela prostim dnevom.
Poslovni dan iz prejšnjega odstavka se nadomesti z delom v soboto v istem mesecu.
Obvestilo o nadomestitvi poslovnega dne se objavi v sredstvih javnega obveščanja najmanj štirinajst dni pred nadomeščanjem.
Poslovni čas
4. člen
Poslovni čas se začne v ponedeljek, torek in četrtek ob 8. uri in konča ob 15. uri, v sredo začne ob 8. uri in konča ob 17. uri in v petek začne ob 8. uri in konča ob 13. uri.
V poslovnem času mora biti zagotovljeno poslovanje organov z državnimi organi.
2. Uradne ure
Namen uradnih ur
5. člen
Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami.
Uradne ure se določijo v okviru poslovnega časa občinske uprave.
Uradne ure občinske uprave
6. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje občinske uprave s strankami na sedežu Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, so:
– v ponedeljek od 8. do 14. ure
– v torek ni uradnih ur
– v sredo od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure
– v četrtek ni uradnih ur
– v petek od 8. do 12. ure.
Glede na naravo nalog delovnega področja posameznega organa ali njegove notranje organizacijske enote ali glede na posebnosti posameznega obdobja v koledarskem letu, lahko župan ali po njegovem pisnem pooblastilu tajnik občinske uprave (ali druga oseba) s sklepom določi dneve uradnih ur ter njihov začetek in konec.
Uradne ure organa po telefonu in elektronskih medijih
7. člen
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih se zagotavljajo vsak poslovni dan v času uradnih ur.
Objava uradnih ur
8. člen
Razpored uradnih ur in uradnih ur po telefonu in po elektronskih medijih mora biti objavljen in na viden način označen v poslovnih prostorih in v elektronski obliki.
Vsaka sprememba razporeda uradnih ur mora biti objavljena in na viden način označena v poslovnih prostorih najmanj štirinajst dni pred začetkom njene uveljavitve.
Nadomestitev uradnih ur
9. člen
Če zaradi državnega praznika ali drugega z zakonom določenega dela prostega dneva ni mogoče opraviti uradnih ur v skladu z objavljenim razporedom uradnih ur, se uradne ure zagotovijo naslednji poslovni dan v obsegu štirih ur od 8. do 12. ure.
Poslovni čas in uradne ure pred državnimi prazniki in dela prostimi dnevi
10. člen
Na delovni dan pred državnimi prazniki in dela prostimi dnevi, se poslovni čas in uradne ure začnejo ob 8. uri in končajo ob 13. uri.
Dajanje splošnih informacij strankam
11. člen
Dajanje splošnih informacij strankam in sprejem pisnih vlog strank se zagotavlja v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan v tajništvu župana.
3. Osnove za razporeditev delovnega časa javnih uslužbencev
Obseg polnega delovnega časa
12. člen
Polni delovni čas v občinski upravi ne sme biti daljši od 40 ur v tednu.
Razporeditev polnega delovnega časa
13. člen
Župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občinske uprave (ali druga oseba) lahko razporedi delovni čas:
– z določitvijo premakljivega začetka in konca delovnega časa javnega uslužbenca
– z določitvijo ure začetka in konca delovnega časa za javnega uslužbenca, ki opravlja delo, katerega narava ne omogoča izbire časa prihoda in odhoda.
III. SPLOŠNI AKTI
Pristojnost za izdajo splošnega akta
14. člen
Podrobneje se razporejanje polnega delovnega časa, evidentiranje prisotnosti in odsotnosti z dela ter druge zadeve glede delovnega časa uredijo z navodilom, ki ga izda župan.
IV. KONČNA DOLOČBA
Začetek veljavnosti
15. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2004.
Št. 015-04-1/2004-15
Dravograd, dne 13. septembra 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost