Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4421. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 12536.

T A R I F N A P R I L O G A
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
grafične dejavnosti
(Uradni list RS, št. 51/98)
1. IZHODIŠČNE IN OSNOVNE PLAČE
(1) Izhodiščne plače, povečane za 3,5% po posameznih tarifnih razredih so naslednje:
   I.  enostavna dela         1,00    83.589
  II.  manj zahtevna dela       1,10    91.948
  III.  srednje zahtevna dela     1,23    102.814
  IV.  zahtevna dela         1,39    116.189
   V.  bolj zahtevna dela       1,60    133.742
  VI.  zelo zahtevna dela       1,85    154.640
  VII.  visoko zahtevna dela      2,10    175.537
 VIII.  najbolj zahtevna dela     2,90    242.408
  IX.  izjemno pomembna,
     najbolj zahtevna dela     3,50    292.561
in veljajo od meseca avgusta 2004 do julija 2005.
(2) Osnovne plače delavcev, tudi tiste ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, se z mesecem avgustom 2004 prav tako povečajo za 3,5% in veljajo do julija 2005.
2. USKLAJEVANJE PLAČ Z DOGOVOROM O POLITIKI PLAČ V ZASEBNEM SEKTORJU V OBDOBJU 2004–2005
(1) Kolikor se ob povečanju osnovnih plač po 1. točki te tarifne priloge delavčeva bruto plača za redno delo ne poveča najmanj za znesek, določen skladno z določili 3. in 4. člena Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005, to je za 7.100 SIT, delavcu vsak mesec pripada k plači še razlika do navedenega zneska.
(2) Stranki te tarifne priloge do konca junija 2005 skladno z določili Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 določita povečanje izhodiščnih in osnovnih plač iz 1. točke te tarifne priloge od meseca avgusta 2005 dalje in najnižji znesek povečanja plač od meseca avgusta 2005 dalje.
(3) Kolikor se ob povečanju osnovnih plač po drugem odstavku te točke delavčeva plača za redno delo ne poveča najmanj za znesek, ugotovljen skladno z drugim odstavkom te točke, delavcu vsak mesec pripada k plači še razlika do ugotovljenega zneska.
(4) Znesek povečanja plače delavca po tej tarifni prilogi mora biti razviden iz obračuna plače.
(5) Zgolj zaradi povečanja izhodiščnih in osnovnih plač iz 1. točke te tarifne priloge ni mogoče znižati tistega dela plače, ki temelji na delovni uspešnosti.
(6) Stranki te tarifne priloge sta dolžni vsako leto, v roku enega meseca po sprejemu zaključnih računov, izhajajoč iz položaja dejavnosti, oceniti možnost za odpravo neskladij med izhodiščnimi plačami in minimalno plačo.
3. SOCIALNI MIR
Stranki te tarifne priloge soglašata, da v obdobju od avgusta 2004 do julija 2005 ne bosta odpirali vprašanj panožne kolektivne pogodbe, ki bi bili vezani na dodatno spremembo stroškov dela.
4. REŠITEV ZA POSEBNE PRIMERE
V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do 6 mesecev.
5. REGRES ZA LETNI DOPUST
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini 70% zadnjega znanega podatka povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
6. POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM
(1) Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo in z dela, službena potovanja, terenski dodatek) se izplačujejo in usklajujejo v višini zgornjega zneska, določenega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93 in 7/95).
(2) Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša 738 SIT na dan za dneve prisotnosti na delu in se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov. Usklajuje se januarja in julija v tekočem letu.
7. VELJAVNOST
(1) Tarifna priloga Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 2004 dalje.
(2) Tarifna priloga velja do sklenitve nove.
Ljubljana, dne 17. avgusta 2004.
Podpisniki
  
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk in medije
predsednica UO
mag. Rina Klinar l. r.
  
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednik
Zdravko Malnar l. r.
  
KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. ek. l. r.
  
Sindikat grafične dejavnosti Slovenije
predsednik
Metod Jerman l. r.
Ta tarifna priloga h kolektivni pogodbi je bila s sklepom o registraciji tarifne priloge h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 6. 9. 2004 pod zap. št. 56/8 in št. spisa 121-03-0043/94-017.

AAA Zlata odličnost