Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4408. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005, stran 12527.

Na podlagi 5. člena v povezavi z 20. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode
za kvotno leto 2004/2005
1. člen
V Uredbi o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005 (Uradni list RS, št. 22/04, 24/04 in 87/04) se v 2. členu besedilo tretje alinee spremeni tako, da se glasi:
»– proizvajalec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je fizična ali pravna oseba s prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, ki proizvaja in trži mleko oziroma mlečne proizvode;«.
2. člen
V 5. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
3. člen
Besedilo drugega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če se proizvajalcu individualna kvota za neposredno prodajo pretvori v kvoto za oddajo in še nima dodeljene kvote za oddajo z referenčno vsebnostjo mlečne maščobe, se za količino, ki je predmet pretvorbe, upošteva mlečna maščoba v višini 38 g/kg.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če se proizvajalcu individualna kvota za neposredno prodajo pretvori v kvoto za oddajo in ima že dodeljeno kvoto za oddajo z referenčno vsebnostjo mlečne maščobe, ostane referenčna vsebnost mlečne maščobe nespremenjena, če ponderirana vsebnost mlečne maščobe za tekoče kvotno leto na podlagi mesečnih poročil odkupovalca ni nižja za več kot 1 g/kg od prvotno dodeljene referenčne vsebnosti mlečne maščobe.
(4) Če je ponderirana vsebnost iz prejšnjega odstavka nižja za več kot 1 g/kg, znaša vsebnost maščobe, ki se nanaša na količino, ki je predmet pretvorbe, 38 g/kg. Nova referenčna vsebnost mlečne maščobe je izračunana ponderirana vsebnost mlečne maščobe.«.
4. člen
V 16. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Vsem proizvajalcem, ki jim je bila dodeljena kvota za oddajo za kvotno leto 2004/2005, agencija z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti, dodeli dodatno kvoto v višini, kolikor jim je bila zmanjšana kvota za oddajo zaradi presežka oddanih količin nad nacionalno kvoto za oddajo, upoštevajoč nacionalno rezervo. Ta kvota se dodeli v obliki kvote za neposredno prodajo.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-11/2001-7
Ljubljana, dne 16. septembra 2004.
EVA 2004-2311-0340
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost