Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004

Kazalo

4164. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Dorc - Brestanica, stran 11330.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03, v nadaljevanju: ZureP-1) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. 45/94 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odl. US RS, št. 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, št. 9/96 – odl. US RS, št. 39/96 – odl. US RS, št. 44/96 – odl. US RS, št. 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, št. 74/98, 59/99 – odl. US RS, št. 70/00) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00) je župan Občine Krško dne 14. 7. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica
(skrajšan postopek)
S programom priprave se podrobneje določi:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica (Uradni list RS, št. 24/91, 62/01), v nadaljevanju: ZN,
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
– navedbo in način pridobitve geodetskih podlag,
– postopek priprave in sprejetja odloka sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica z roki,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica, v nadaljevanju: ZN
V letu 1991 je sprejet odlok o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica (Uradni list RS, št. 24/91 in 62/01). Območje zazidalnega načrta zajema obstoječo individualno stanovanjsko pozidavo v naselju Dorc, območje Duropacka, parkirišča pri bazenu ter območje zahodno od Regionalne ceste med Duropackom na severni strani in obstoječimi objekti na južni strani.
Pobudnika za spremembo in dopolnitev ZN sta Ivo in Višnja Mrvoš, Na Dorcu 16, Brestanica in Zalokar Divjak Zdenka in Divjak Zalokar Janez, Na Dorcu 17, Brestanica. Pobudo za spremembo in dopolnitev ZN se nanaša na območju gradbene parcele parc. št. *223, 400/3, *252 in 298/2, k.o. Brestanica.
Skladno z Zazidalnim načrtom je dozidava stanovanjskih hiš Na Dorcu 16 in na Dorcu 17 predvidena na južni strani obstoječih objektov.
Razlog za spremembo ZN je omogočiti umestitev dvojne garaže za osebno vozilo na zahodni strani stanovanjskega objekta Na Dorcu 16 in omogočiti dozidavo stanovanjske hiše Na Dorcu 17 južno in vzhodno od obstoječega stanovanjskega objekta.
Za spremembo in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica za dozidavo stanovanjskega objekta Na Dorcu 16 je bilo predhodno pridobljeno mnenje od Krajevne skupnosti Brestanica.
Kot pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se uporablja ZureP-1.
3. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je sprememba in dopolnitev zazidave na gradbeni parceli stanovanjske hiše na zemljišču parc. št. *223 in 400/3, k.o. Brestanica, z. umestitvijo dvojne garaže za osebno vozilo na zahodni strani objekta namesto na njegovi južni strani kot je to predvideno z ZN.
Na gradbeni parceli stanovanjske hiše na zemljišču parc. št. *252 in 298/2, k.o. Brestanica, pa je predmet sprememb in dopolnitev dozidava stanovanjske hiše na južni in vzhodni strani.
Za območje predlaganih sprememb sta izdelani idejni zasnovi na podlagi katerih se omenjeno območje spreminja.
4. Okvirno ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica je za gradbeno parcelo stanovanjske hiše Na Dorcu 16 in Na Dorcu 17 v sklopu veljavnega zazidalnega načrta. Območje gradbene parcele Na Dorcu 16 je velikosti ca. 1000 m2 in Na Dorcu 17, velikosti ca. 720m2.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica je Občina Krško – Oddelek za urejanje prostora.
Pobudnika oziroma investitorja sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica sta Ivo in Višnja Mrvoš, Na Dorcu 16, Brestanica ter Zalokar Divjak Zdenka in Divjak Zalokar Janez, Na Dorcu 17, Brestanica.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto
– RS, Ministrstvu za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško
– Telekom Slovenije d.d, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
– Kostak Krško, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (voda, kanalizacija, odpadki)
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, (pooblaščenec Savaprojekt d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško)
– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško (KDS omrežje)
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško (cestno omrežje).
V postopku načrtovanja prostorske ureditve morajo nosilci urejanja v skladu s 34. členom ZureP-1 podati smernice v roku 15 dni po prejemu programa priprave, ter v 15 dneh po predložitvi dopolnjenega predloga z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
6. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica je potrebno upoštevati ali pridobiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02),
– Prostorske sestavine družbenega plana občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02),
– Zazidalni načrt Dorc – Brestanica (Uradni list RS, št. 24/91)
– Idejne zasnove predvidene spremembe posega in ureditve (izdelal Savaprojekt d.d. Krško, april 2004),
– Vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov in organizacij določenih v 5. točki tega programa priprave.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve načrtovalec prostorskega akta pridobiti geodetske podlage, kot jih predpisuje zakon o urejanju prostora.
8. Postopek priprave in sprejetja odloka sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica z roki
Na podlagi 34. člena ZUreP – 1 (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) se bo vodil skrajšan postopek.
Postopek priprave in dopolnitve ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– župan občine Krško sprejme program priprave, ki se ga objavi v Uradnem listu RS,
– program priprave in Gradivo za pridobivanje smernic se takoj pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, da v roku 15 dni od sprejema programa priprave podajo pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica. Gradivo za pridobivanje smernic se dostavi tudi pripravljavcu prostorskega akta,
– z javnim obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način se predlog sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica javno razgrne na sedežu Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško in sedežu Krajevne skupnosti Brestanica,
– javna razprava razgrnjenega predloga sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica se izvede v času javne razgrnitve na sedežu Krajevne skupnosti Brestanica,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica,
– k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica načrtovalec pridobi vsa potrebna mnenja,
– župan Občine Krško posreduje dopolnjen predlog spremembe in dopolnitve ZN Dorc – Brestanica občinskemu svetu v razpravo in sprejem,
– odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Dorc – Brestanica se objavi v Uradnem listu RS.
9. Priprava in obveznosti v zvezi s financiranjem
Načrtovalca sprememb in dopolnitev ZN izbereta pobudnika oziroma investitorja.
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Dorc – Brestanica so zagotovljena od pobudnikov oziroma investitorjev Iva in Višnje Mrvoš, Na Dorcu 16, Brestanica ter Zalokar Divjak Zdenka in Divjak Zalokar Janez, Na Dorcu 17, Brestanica.
10. Obveznosti načrtovalca
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s programom priprave ter drugimi predpisi oziroma zakonodajo s posameznih področij.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim spremembam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih, ki bodo določena v postopku izdelave. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripraviti stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, ki bodo opredeljene skozi postopek.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne vsebine potrebno za spremembo in dopolnitev ZN vključno z odlokom in kartografskimi gradivi.
Dokumentacijo je potrebno izdelati v analogni (papirni) obliki in v digitalni obliki. Digitalna oblika obdelave mora biti prirejena za pregled s programskim paketom »Arcview«.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v štirih mapah in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-2/2004-503
Krško, dne 14. julija 2004.
Župan
Občina Krško
Franc Bogovič l. r.