Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004

Kazalo

4163. Program priprave za izdelavo lokacijskega načrta za romsko naselje "Kerinov Grm", stran 11327.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 – odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 35. člena Statuta Občine Krško (prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 98/00) je župan Občine Krško dne 17. 11. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za izdelavo lokacijskega načrta za romsko naselje »Kerinov Grm«
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo
V Občini Krško živijo Romi (stalno ali občasno) v romskih naseljih, na lokacijah Kerinov Grm, Rimš, Loke in Drnovo, katera so (večino) nelegalno zgrajena, na prilaščenih zemljiščih.
Romi so izolirana skupnost, z nizko izobrazbeno strukturo ter neurejenimi bivalnimi razmerami. Po ustavi so enakopravni državljani Republike Slovenije, vendar zaradi svojega načina življenja ter »nevključenosti« v okolje, ostajajo na robu slovenske družbe. Pomoč Romom je usmerjena predvsem v zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer ter v integracijo z okoljem, v katerem živijo. Ustvariti je potrebno pogoje za njihovo bivanje, ki so v osnovi pogojeni z legalizacijo obstoječih naselij.
Občina Krško je, glede na večletne probleme in razprave v različnih krogih odločila, da se nelegalna romska naselja legalizirajo, jim zagotovi komunalna infrastruktura ter pridobi zemljišča. Ureditve naj bi prispevale k spremembi njihovega življenja, odnosa do prostora, prebivalstva…
Osnova za legalizacijo naselij mora biti podana v planskih ter izvedbenih aktih Občine Krško. V ta namen je bil v letu 2002 sprejet »Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990«, ki se nanaša na urejanje bivalnih razmer Romov v Občini Krško – naselje Kerinov Grm in Drnovo (Uradni list RS, št. 90/02). Omenjeni naselji sta »zrasli« na najboljših kmetijskih zemljiščih. S predmetnim odlokom je bila opredeljena sprememba namenske rabe zemljišč – iz kmetijskih v stavbna zemljišča (stanovanjsko območje). V odloku je tudi navedeno, da se za naselje Kerinov Grm predvidi izdelava prostorsko izvedbenega akta – UN Kerinov Grm.
 
2. Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Predmet lokacijskega načrta je določitev pogojev za legalizacijo objektov, določitev pogojev za gradnjo novih stanovanjskih (in drugih) objektov s spremljajočimi površinami ter infrastrukturna ureditev romskega naselja, pri čemer je potrebno upoštevati njihovo kulturo ter način življenja.
V skladu s sprejetim odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana, ki se nanaša na urejanje bivalnih razmer Romov, se bo z lokacijskim načrtom podrobneje določila ureditev romskega naselja Kerinov Grm. Določili se bodo lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in njihove gradnje ter lokacijski pogoji za izvedbo drugih ureditev.
Obstoječe naselje je podolgovato, neenakomerno, vendar dokaj zgoščeno pozidano vzdolž glavne komunikacije (S-J). Naselje je potrebno primerno oblikovati, upoštevajoč obstoječe stanje (velikost parcel, komunikacije, odprte površine, način življenja) ter razmejiti stavbna zemljišča znotraj naselja Kerinov Grm od okoliških kmetijskih zemljišč. Razmejitev se načrtuje z izgradnjo »obrobne ceste«, ki bo predstavljala mejo med stavbnimi in kmetijskimi zemljišči, hkrati pa tudi dovoz na kmetijska zemljišča.
Dne 6. 11. 2003 je Občina Krško, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja, skladno z 28. členom ZureP-1, izvedla prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti, glede priprave lokacijskega načrta za romsko naselje »Kerinov Grm«.
Priporočila in usmeritve sta podali Društvo zaveznikov mehkega pristanka in Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela. Nanašajo se na načrtovanje ureditev v romskem naselju, glede na njihovo kulturo ter način življenja, in sicer: upoštevati obstoječe stanje pozidave (zidanih in lesenih objektov); objekti (hiše) ter dvorišča naj bodo skupaj, drug ob drugem; predvideti prostor za rejo in pašo domačih živali (kokoši, ovce, konji…); svoboda pri oblikovanju objektov ter barvah fasad; nujna izgradnja infrastrukture (vodovod, elektrika…); predvideti skupni prostor ter objekt, ki bo namenjen skupni uporabi tako Romov kot izvajalcev raznih pomoči in svetovanj; predvideti otroško igrišče z igrali ter večnamensko igrišče z ograjo; asfaltirati glavno pot ter predvideti javno razsvetljavo; predvideti avtobusno postajališče ter povezati naselje z javnim prevozom; predvideti prostor za začasno odlaganje ter sortiranje kosovnih odpadkov ter razmejiti stavbna zemljišča od kmetijskih (z objekti, s cesto ali pa z zelenjem oziroma »zeleno ograjo«) tako, da ne bo več možna gradnja objektov izven naselja.
 
3. Ureditveno območje prostorskega akta
Območje urejanja z lokacijskim načrtom je enako območju, za katerega so bile z odlokom sprejete spremembe in dopolnitve prostorskega plana. Romsko naselje Kerinov Grm se nahaja sredi prodnatega krško-brežiškega polja (na območju varovanja podtalnice), vzhodno od naselja Gorica, v bližini hitre ceste. Dostop do romskega naselja je po makadamski poljski poti z lokalne ceste Drnovo – Cerklje ob Krki. Površina, ki jo koristijo Romi, je velikosti 6–7 ha, od tega je ca. 3,7 ha pozidanih površin.
Območje urejanja z lokacijskim načrtom zajema naslednja zemljišča s parcelnimi številkami v k.o. Veliki Podlog: 1493/3, 1493/4, 1492/4, 1492/3, 1491/2, 1489/2, 1616/2, 1616/1, 1617, 1618, 1625, 1610, 1611/1, 1611/2, 1612, 1613, 1614/1, 1614/2, 1615/1, 1615/2, 1616/4, 1616/3.
Meja območja urejanja je razvidna iz grafične priloge – katastrskega načrta.
 
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred izdelavo lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Posavje, CKŽ 14, 8270 Krško
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Izpostava Krško, CKŽ 15, 8270 Krško
– Občina Krško, Občinska uprava, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
– Elektro Celje, PE Krško, C. 4. julija 32, 8270 Krško
– Komunalno stavbno podjetje KOSTAK d.d. Krško, Leskovška c. 2a, 8270 Krško
– ANSAT d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško (KDS)
Nosilci urejanja prostora podajo, v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1, smernice za načrtovanje in mnenje k prostorskemu aktu, v roku 30 dni od prejema vloge.
V postopek se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so pristojni za posamezno področje.
Pri izdelavi lokacijskega načrta sodelujeta društvi, ki delujeta na področju romske problematike – Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela ter Društvo zaveznikov mehkega pristanka.
 
5. Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Za načrtovano prostorsko ureditev izdela načrtovalec strokovne podlage z naslednjimi vsebinami:
– analiza obstoječega stanja (planska izhodišča, opis območja, gradbeno tehnično stanje objektov…),
– analiza naravnih lastnosti prostora ter analiza ustvarjenih razmer na obravnavanem območju,
– opredelitev pogojev in omejitev ter motenj v obravnavanem prostoru,
– idejna zasnova predvidene prostorske ureditve kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev, z zasnovo prometne ureditve,
– strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje,
– strokovne podlage glede socialnih in ekonomskih vplivov načrtovane prostorske ureditve,
– prikaz možnih strokovnih rešitev v variantah.
Načrtovalec lokacijskega načrta pridobi:
– podatke iz zemljiškega katastra ter zemljiške knjige.
Pripravljalec lokacijskega načrta pridobi in dostavi načrtovalcu:
– geodetske podlage,
– strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
Nosilci urejanja prostora so dolžni posredovati pripravljalcu prostorskega akta strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje oziroma so predmet načrtovanja.
 
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca lokacijskega načrta. O izboru variantne rešitve, ki bo podlaga za pripravo lokacijskega načrta, bo odločil pripravljalec.
 
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Izdelan je geodetski posnetek obravnavanega območja, ki ga je izdelal Kataster d.o.o. Krško.
Če se bo v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovilo, da stanje v prostoru odstopa od že izdelanega geodetskega posnetka, ga bo pripravljalec dopolnil ter posredoval načrtovalcu.
 
8. Postopek za pripravo in sprejem lokacijskega načrta
– Izdelava osnutka programa priprave
Osnutek programa priprave izdela pripravljalec lokacijskega načrta ter obravnava Komisija za urejanje prostora in varstvo okolja.
– Izvedba 1. prostorske konference
Pripravljalec lokacijskega načrta skliče in vodi zbor prostorske konference, najmanj osem dni pred sprejetjem programa priprave. Na prostorski konferenci se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference pripravljalec objavi vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Sprejem programa priprave
Program priprave, dopolnjen s stališči in priporočili 1. prostorske konference, sprejme župan Občine Krško.
– Izdelava gradiva za pridobivanje smernic za načrtovanje
Načrtovalec bo na podlagi razpoložljive prostorske dokumentacije izdelal gradivo za pridobivanje smernic za načrtovanje (idejna zasnova predvidene prostorske ureditve kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna rešitev, z zasnovo prometne ureditve ter opisom obstoječega stanja in predvidenih posegov) ter ga dostavil pripravljalcu v toliko izvodih, kolikor je nosilcev urejanja prostora ter izvod za pripravljalca.
– Pridobivanje smernic
Pripravljalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku, določenim v tem programu priprave, podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve ter morebitne strokovne podlage. S pozivom jim dostavi gradivo za pridobivanje smernic ter program priprave.
– Izdelava strokovnih podlag
Načrtovalec izdela in pridobi strokovne podlage, določene v tem programu priprave ter jih v dveh izvodih dostavi pripravljalcu.
– Izdelava predloga lokacijskega načrta
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag ter pridobljenih smernic za načrtovanje bo načrtovalec, na podlagi izbrane variantne strokovne rešitve, pripravil predlog lokacijskega načrta ter ga v treh izvodih dostavil pripravljalcu.
– Izvedba 2. prostorske konference
Pripravljalec lokacijskega načrta skliče in vodi zbor prostorske konference, najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo lokacijskega načrta, na kateri načrtovalec poda obrazložitev predlaganih ureditev. Datum ter kraj in čas zbora konference objavi pripravljalec vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja. Na prostorski konferenci se preveri, ali izdelani predlog lokacijskega načrta sledi stališčem in priporočilom, podanim na 1. prostorski konferenci. Če je potrebno, se predlog lokacijskega načrta ustrezno uskladi pred javno razgrnitvijo.
– Javna razgrnitev in obravnava predloga lokacijskega načrta
Predlog lokacijskega načrta se javno razgrne za najmanj 30 dni. K predlogu se priloži tudi povzetek za javnost, izvleček iz planskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev; obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta ter strokovne podlage in povzetek sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri izdelavi lokacijskega načrta, kar pripravi načrtovalec lokacijskega načrta.
O razgrnitvi in kraju ter času obravnave pripravljalec obvesti javnost z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V času javne razgrnitve pripravljalec organizira javno obravnavo, na kateri načrtovalec poda obrazložitev predlaganih ureditev. Pripravljalec vodi v času javne razgrnitve zapisnik o podanih pripombah in predlogih.
– Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
Pripravljalec in načrtovalec se bosta opredelila do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave.
Pripravljalec zavzame, ob podanih opredelitvah, stališča do podanih pripomb in predlogov.
– Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta
Na podlagi sprejetih stališč izdela načrtovalec dopolnjen predlog lokacijskega načrta.
– Pridobivanje mnenj
Pripravljalec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku, določenim v tem programu priprave, podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta. Hkrati s pozivom jim pošlje tudi tiste dele dopolnjenega lokacijskega načrta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
– Obravnava in sprejem na občinskem svetu
Po pridobitvi mnenj posreduje pripravljalec dopolnjen predlog lokacijskega načrta, skupaj s prilogami, v sprejem Občinskem svetu. Lokacijski načrt sprejme Občinski svet z odlokom. Odlok se objavi v uradnem glasilu.
 
9. Priprava in financiranje lokacijskega načrta
Naročnik, investitor in pripravljalec lokacijskega načrta je Občina Krško, ki bo zagotovila finančna sredstva v proračunu občine za leto 2004.
Načrtovalec lokacijskega načrta bo izbran na osnovi Zakona o javnih naročilih (ZJN-1, Uradni list RS, št. 39/00) ter Navodilom za oddajo javnih naročil male vrednosti.
 
10. Obveznosti načrtovalca lokacijskega načrta
Načrtovalec lokacijskega načrta je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s programom priprave ter drugimi predpisi oziroma zakonodajo s posameznih področij.
Načrtovalec je dolžan:
– pripraviti gradivo za javne predstavitve (kartno oziroma v digitalni obliki), kot so obravnave na prostorski konferenci, na Komisiji za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško, na javni obravnavi, na Odboru za okolje in prostor ter na občinskem svetu in podati strokovno obrazložitev ter odgovore na vprašanja;
– pripravljalca obveščati o morebitnih spremembah, ki bi nastale v postopku;
– pripravljalcu predložiti toliko izvodov gradiva za pridobivanje smernic za načrtovanje, kolikor je nosilcev urejanja prostora ter izvod za pripravljalca – za pridobivanje smernic;
– pripravljalcu predložiti dva izvoda strokovnih podlag;
– pripravljalcu predložiti tri izvode predloga lokacijskega načrta;
– pripravljalcu predložiti toliko izvodov (s stališči) dopolnjenega predloga, kolikor je nosilcev urejanja prostora (oz. tiste dele dopolnjenega lokacijskega načrta, ki se nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti) ter izvod za pripravljalca – za pridobivanje mnenj;
– pripravljalcu predložiti en izvod (z mnenji ter prilogami) dopolnjenega predloga lokacijskega načrta za obravnavo in sprejem na občinskem svetu;
– po objavi odloka v uradnem glasilu pripravljalcu predložiti 6 izvodov lokacijskega načrta in 1 izvod v digitalni obliki.
 
11. Terminski plan za pripravo prostorskega akta
Okvirni terminski plan za pripravo ter izdelavo lokacijskega načrta je podan v tabeli, natančneje pa bo določen v pogodbi med naročnikom in načrtovalcem lokacijskega načrta.
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|                |          |             |
|FAZA              |   NOSILEC   |      ROK      |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Izdelava osnutka programa   |    UPVO    |     15 dni     |
|priprave            |          |             |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Obravnava osnutka programa   |   Komisija   |     15 dni     |
|priprave            |          |             |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|1. prostorska konferenca    |    UPVO    |  najmanj 8 dni pred  |
|                |          |  sprejetjem programa  |
|                |          |    priprave     |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Dopolnitev in sprejem programa |    Župan    |     7 dni     |
|priprave            |          |             |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Izdelava gradiva za      |  Načrtovalec  |     30 dni     |
|pridobivanje smernic za    |          |             |
|načrtovanje          |          |             |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Pridobivanje smernic      |    UPVO    |     30 dni     |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Izdelava strokovnih podlag   |  Načrtovalec  |     60 dni     |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Obravnava in izbor strokovne  |  UPVO, Komisija |     15 dni     |
|rešitve            |          |             |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Izdelava predloga lokacijskega |  Načrtovalec  |     45 dni     |
|načrta             |          |             |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Obravnava predloga LN     |   Komisija   |     15 dni     |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|2. prostorska konferenca    |    UPVO    |  14 dni pred javno  |
|                |          |   razgrnitvijo    |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in  |    Župan    |  najmanj 7 dni pred  |
|obravnavi           |          |   pričetkom javne   |
|                |          |    razgrnitve    |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Javna razgrnitev predloga   |    UPVO    | 7 dni po objavi javne |
|lokacijskega načrta      |          |  razgrnitve in traja  |
|                |          |   najmanj 30 dni   |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Javna obravnava        |    UPVO    | V času javne razgrnitve |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Priprava stališč do pripomb in | UPVO, načrtovalec |     15 dni     |
|predlogov           |          |             |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Obravnava in sprejem stališč  | Komisija, župan |     15 dni     |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga |  Načrtovalec  |     30 dni     |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Pridobivanje mnenj       |    UPVO    |     30 dni     |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
|Obravnava in sprejem      | Odbor za okolje in|     30 dni     |
|                | prostor, občinski |             |
|                |    svet    |             |
+-------------------------------+-------------------+-------------------------+
Št. 350-05-4/2003 502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.