Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004

Kazalo

4161. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril, stran 11326.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, izdaja na podlagi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04)
O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, je imenovan za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev naprav z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih.
Vrste postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 12. 7. 2008.
Št. 306-12/2004
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EVA 2004-3311-0078
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo, znanost in šport
  Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja
skladnosti ter rednih in izrednih overitev naprav z valji za preverjanje
    zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih
             vozilih zap. št. 31,
          št. 306-12/2004 z dne 12. 7. 2004

  1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti,
in sicer postopke prve overitve (v nadaljnjem besedilu: prve overitve),
ter redne in izredne overitve naprav z valji za preverjanje zaviralne
sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih. Kontrola se
izvaja na terenu.
  2. Prve overitve ter redne in izredne overitve naprav z valji za
preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih
vozilih v obsegu iz 1. točke mora imenovana pravna oseba izvajati skladno
z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno
akreditacijsko listino št. K-033. O vsaki spremembi metod in postopkov
(normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko listino št.
K-033, mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti Urad RS za
meroslovje.
  3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi
poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
  4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
  – izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti odločbe o
imenovanju,
  – slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in delovati v
skladu s strategijo meroslovja, ki jo pripravlja Urad RS za meroslovje,
  – nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o vseh spremembah,
ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz
odločbe o imenovanju,
  – izvajati overitve skladno s potrjenimi postopki,
  – slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju overitev
ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,
  – sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih
organizira Urad RS za meroslovje,
  – voditi evidenco o vseh izvedenih overitvah (podatki o vložniku
zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila, identifikacijski
številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku
merila in izvedbi merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z
obrazcem, ki ga je določil Urad RS za meroslovje,
  – posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih
postopkih iz prejšnje alinee oziroma na zahtevo urada tudi dodatna
poročila,
  – obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v
zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
  – dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih
z njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh
prostorov, kjer se izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.
  5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za
imenovanje, vendar najdlje do 12. 7. 2008.
  6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške
objave nosi imenovana pravna oseba.