Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004

Kazalo

4159. Pravilnik o merilih za določanje minimalne višine nadomestila uporabe zemljišča za smučanje, stran 11324.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o merilih za določanje minimalne višine nadomestila uporabe zemljišča za smučanje
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa merila za določanje minimalne višine letnega nadomestila uporabe zemljišča za smučanje, ki se omeji s služnostjo uporabe zemljišča za smučanje.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. zemljišče za smučanje je urejen, označen, zavarovan in nadzorovan smučarski prostor, ki je trajno namenjen smučanju in ki ga sestavljajo urejene smučarske proge, dostopne in izstopne poti na smučarske proge, smučarske poti, ki povezujejo posamezne proge, smučarske poti v dolino, ki so s strani upravljavca smučišča označene in zavarovane, površine, namenjene drugim športnim aktivnostim ali drugim dejavnostim in druge urejene površine znotraj smučišča;
2. cone so območja, primerna za smučanje, ki se delijo glede na nadmorsko višino;
3. koeficient primernosti za smučanje opredeljuje trajanje primerne snežne odeje za smučanje in vremenske pogoje za smučanje ter pogoje za zasneževanje.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja varnost na smučiščih, in zakonu, ki ureja žičniške naprave.
3. člen
(minimalna višina nadomestila)
Minimalna višina nadomestila uporabe zemljišča za smučanje na 1 hektar se določi kot zmnožek števila točk, ki se določi glede na cone, in faktorja primernosti za smučanje po naslednji enačbi:
    N = C x P
 
N   minimalno nadomestilo uporabe zemljišča za smučanje
C   cona
P   koeficient primernosti za smučanje
4. člen
(cone)
(1) Cone za določanje minimalnega nadomestila uporabe zemljišča za smučanje so izražene s številom točk, ki se določa po naslednji tabeli:
--------------------------------------------------
Cona      Nadmorska višina   Število točk
--------------------------------------------------
I.         do 800 m          100
II.        800 do 1000 m         85
III.       1000 do 1200 m         65
IV.        nad 1200 m          45
--------------------------------------------------
(2) Vrednost točke po tem pravilniku znaša 1 € (euro), ki se obračuna v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan podpisa pogodbe o služnosti.
5. člen
(primernost za smučanje)
Primernost za smučanje je izražena s koeficienti primernosti za smučanje po naslednji tabeli:
-----------------------------------------------
Nadmorska višina           Koeficient
-----------------------------------------------
do 700 m                  0,5
700 do 1100 m               0,75
1100 do 1500 m               1,0
nad 1500 m                 0,75
-----------------------------------------------
6. člen
(zemljišče v različnih conah)
Kolikor je zemljišče v različnih conah in na različnih nadmorskih višinah, se minimalno nadomestilo določi glede na dejansko nadmorsko višino zemljišča.
7. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2670-2/2004-16
Ljubljana, dne 5. julija 2004.
EVA 2004-2411-0046
Minister
za promet
dr. Marko Pavliha l. r.
 
Soglašam!
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.