Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2004 z dne 19. 8. 2004

Kazalo

4158. Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, stran 11321.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 77. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T
o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanoviteljstvo)
(1) S tem aktom Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, ustanavlja Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: Sklad), ki je javni finančni sklad.
(2) Soustanovitelja Sklada sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
(3) Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
(4) Sklad sodi v delovno področje ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.
2. člen
(namen)
(1) Sklad je ustanovljen z namenom vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in ohranjanja delovnih mest invalidov.
(2) Sklad odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu s pooblastili, ki jih ima po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
(3) Pri odločanju o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev Sklad uporablja določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
3. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
Ustanoviteljske pravice izvršujejo Vlada Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
4. člen
(ime in sedež)
(1) Ime Sklada je: Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, javni finančni sklad.
(2) Sedež Sklada je v Ljubljani, Zemljemerska 12.
(3) Sklad je pravna oseba javnega prava.
(4) Sklad ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in besedilo: »SKLAD ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV« in v sredini pečata besedilo: »javni finančni sklad«.
II. DEJAVNOST SKLADA
5. člen
(dejavnost Sklada)
Dejavnost Sklada je:
Šifra:     Dejavnost:
– J / 65.22  Drugo kreditiranje
– J / 65.23  Drugo finančno posredništvo, d.n.
– J / 67.11  Dejavnost finančnih trgov
– J / 67.13  Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
– K / 72.30  Obdelava podatkov
– K / 72.40  Omrežne podatkovne storitve
– K / 74.873  Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– L / 75.11  Splošna dejavnost javne uprave.
III. NAMENSKO PREMOŽENJE
6. člen
(vrednost namenskega premoženja ob ustanovitvi)
(1) Ob ustanovitvi Sklada je vrednost namenskega premoženja 382,150.000 tolarjev.
(2) Namensko premoženje iz prejšnjega odstavka se vpiše v sodni register.
7. člen
(prenos namenskega premoženja ob ustanovitvi)
(1) Republika Slovenija in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bosta sredstva s proračunske postavke 4285 »spodbude za zaposlovanje in delo invalidov«, konto 4102 v višini 200,000.000 tolarjev z dnem odprtja transakcijskega računa Sklada prenesla na Sklad, ki bo z dnem prenosa postal lastnik tega premoženja.
(2) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo z dnem odprtja transakcijskega računa Sklada, po sprejetju sklepa Upravnega odbora zavoda, prenesel na Sklad finančna sredstva, ki jih po tretjem odstavku 82. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo ZPIZ-1-UPB2) v finančnem načrtu namenja za pospeševanje zaposlovanja nezaposlenih delovnih invalidov v višini 182,150.000 tolarjev, Sklad pa bo postal z dnem prenosa lastnik tega premoženja.
8. člen
(pravice in dolžnosti soustanoviteljev)
(1) Republika Slovenija in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bosta dodatna sredstva za namensko premoženje Sklada zagotavljala v višini planiranih sredstev na proračunski postavki 4285 »spodbude za zaposlovanje in delo invalidov«, konto 4102, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pa v višini sredstev namenjenih za pospeševanje zaposlovanja nezaposlenih delovnih invalidov po tretjem odstavku 82. člena ZPIZ-1-UPB2 in sredstev za sofinanciranje razvoja invalidskih podjetji v skladu z 82. členom ZPIZ-1-UPB2, planiranih v vsakoletnem finančnem načrtu.
(2) Sklad je dolžan Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije kot soustanoviteljema pred sprejemom v mnenje predložiti poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo Sklada.
9. člen
(predmet namenskega premoženja)
(1) Predmet namenskega premoženja Sklada so:
– sredstva proračuna Republike Slovenije, namenjena subvencioniranju plač invalidov,
– sredstva Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, namenjena pospeševanju zaposlovanja nezaposlenih delovnih invalidov po tretjem odstavku 82. člena ZPIZ-1-UPB2 in sredstva za sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij v skladu z 82. členom ZPIZ-1-UPB2,
– namenski prihodki proračuna Republike Slovenije iz naslova plačanih glob za storjene prekrške in odvzeto premoženjsko korist po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
– plačila delodajalcev zaradi neizpolnjevanja predpisane kvote,
– donacije in
– drugi viri.
(2) Kadar namensko premoženje Sklada ne zadošča za kritje obveznosti Sklada, sredstva za kritje pravic, ki se po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov financirajo iz Sklada, zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki Sklada se razporedi v:
– namensko premoženje Sklada in
– sredstva za delo Sklada.
Delež sredstev za namen iz prve oziroma druge alinee tega odstavka določi Vlada Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta Sklada ob obravnavi poslovnega poročila Sklada.
(4) Višino sredstev, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, Sklad opredeli v letnem finančnem načrtu.
IV. ORGANI SKLADA IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI
10. člen
(organi)
Organa Sklada sta nadzorni svet in enočlanska uprava – direktor (v nadaljnjem besedilu: direktor).
11. člen
(nadzorni svet)
(1) Nadzorni svet ima predsednika in šest članov.
(2) Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za invalidsko varstvo. Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Po svoji funkciji je predsednik nadzornega sveta minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(4) Člani nadzornega sveta so:
– delavec ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo,
– delavec ministrstva, pristojnega za finance,
– predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– predstavnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
– predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države, in
– predstavnik delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje države.
(5) Ekonomsko socialni svet ministru, pristojnemu za invalidsko varstvo, predlaga imena članov nadzornega sveta iz pete in šeste alinee prejšnjega odstavka.
12. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet:
– skrbi za zagotavljanje delovanja v javnem interesu,
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo Sklada, ki jih predloži v soglasje Vladi Republike Slovenije,
– daje soglasje direktorju Sklada k določitvi organizacije sistema notranje kontrole,
– daje soglasje direktorju Sklada k določitvi splošnih pogojev poslovanja,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– daje Vladi Republike Slovenije in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– daje Vladi Republike Slovenije in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje direktorju za sklepanje poslov nad vrednostjo 10,000.000 tolarjev, razen za sklepanje pogodb o razpolaganju s prostim namenskim premoženjem, kjer soglasje ni potrebno,
– določa besedilo javnih razpisov Sklada,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem aktom.
(2) Nadzorni svet lahko pregleduje poslovne knjige in zahteva pregled vseh poslovnih dogodkov s pripadajočo dokumentacijo Sklada.
(3) Direktor mora nadzornemu Svetu na njegovo zahtevo predložiti poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem Sklada.
13. člen
(dolžnosti in odgovornosti članov nadzornega sveta)
(1) Člani nadzornega sveta morajo pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in varovati poslovne skrivnosti Sklada.
(2) Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter povračila drugih stroškov, ki se izplačujejo skladno s predpisom iz drugega odstavka 17. člena Zakona o javnih skladih.
(3) Člani nadzornega sveta so kazensko in materialno odgovorni za škodo, ki je posledica kršitve njihovih dolžnosti.
(4) Nadzorni svet mora ustanovitelju na njegovo zahtevo predložiti poročilo s pripadajočo dokumentacijo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem Sklada.
14. člen
(odločanje nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(2) Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
15. člen
(direktor)
(1) Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega natečaja in po predhodnem mnenju nadzornega sveta Sklada. Javni natečaj določi nadzorni svet.
(2) Direktor se imenuje za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj ter ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, če še ni izbrisana.
16. člen
(obveznosti in odgovornosti direktorja)
(1) Direktor zastopa in predstavlja Sklad ter organizira in vodi delo ter poslovanje Sklada. Pri svojem delu je dolžan varovati poslovne skrivnosti Sklada.
(2) Direktor je odgovoren za zakonitost poslovanja Sklada in odgovarja Skladu za škodo, nastalo zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja.
17. člen
(pristojnosti za odločanje)
Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti Sklada.
18. člen
(predčasna razrešitev direktorja in člana nadzornega sveta)
(1) Direktor je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno prošnjo ali če ne izvršuje predpisanih nalog ali če ravna v nasprotju z njegovimi obveznostmi iz 16. člena tega akta.
(2) Če direktor umre, postane poslovno nesposoben, je razrešen ali če mu je potekel mandat in zaradi tega ne more zastopati in predstavljati Sklada, opravlja funkcijo direktorja predsednik nadzornega sveta, vendar najdlje 1 leto.
(3) Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno prošnjo ali če ne izpolnjuje predpisanih nalog oziroma ravna v nasprotju z njegovimi obveznostmi iz 13. člena tega akta.
V. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA
19. člen
(ločitev premoženja)
Sklad mora namensko premoženje ločiti od premoženja, ki ga kot sredstva za delo Sklada zagotovi ustanovitelj.
20. člen
(poseben denarni račun namenskega premoženja)
(1) Sklad mora pri banki za namensko premoženje odpreti poseben transakcijski račun namenskega premoženja, preko katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov v zvezi z namenskim premoženjem in vodi denarna sredstva namenskega premoženja.
(2) Način, roke in vrste podatkov v zvezi s prejemanjem plačil in izplačil v zvezi z namenskim premoženjem ustanoviteljev, določi Sklad v splošnih pogojih poslovanja.
21. člen
(kreditiranje)
(1) Sklad lahko le kot vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide iz namenskega premoženja kreditira fizične in pravne osebe.
(2) V primeru nenamenske porabe danih kreditov in v primeru neizpolnjevanja kreditnih pogodb s strani kreditojemalcev, je Sklad dolžan iztožiti vračilo oziroma poplačilo kreditov po sodni poti.
(3) Način in pogoje kreditiranja Sklad določi v splošnih pogojih poslovanja Sklada.
22. člen
(prepoved zadolževanja)
Sklad ne sme najemati kreditov oziroma se kakor koli zadolževati zaradi zagotavljanja sredstev za delo Sklada.
23. člen
(sredstva za delo Sklada)
(1) Sredstva za delo Sklada so:
– denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenim ter drugih materialnih stroškov, povezanih z delom in za izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta,
– denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala in drugega drobnega inventarja,
– oprema in poslovni prostori.
(2) Vlada Republike Slovenije mora zagotoviti opremo in poslovne prostore, potrebne za delo Sklada.
(3) Denarna sredstva za izplačila iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena ter tekočega vzdrževanja opreme in poslovnih prostorov, se lahko zagotavljajo na naslednje načine:
– v državnem proračunu,
– iz prejemkov od upravljanja namenskega premoženja Sklada,
– iz prihodkov dejavnosti, ki se nanaša na namensko premoženje,
– iz prihodkov v postopkih odločanja o posamičnih zadevah,
– iz drugih prihodkov, ki jih določi ustanovitelj.
VI. POSLOVNE KNJIGE, POSLOVNA POROČILA
IN REVIDIRANJE
24. člen
(vodenje)
Sklad mora voditi poslovne knjige in poslovna poročila, sestavljati knjigovodske listine, vrednotiti knjigovodske postavke in sestavljati računovodska poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), predpisi izdanimi na njegovi podlagi in svojimi splošnimi akti, če ni z Zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) drugače določeno.
25. člen
(ločeno spremljanje poslovanja z namenskim premoženjem)
Poslovne knjige in poslovna poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja z namenskim premoženjem.
26. člen
(notranje revidiranje)
Sklad mora organizirati notranje revidiranje.
27. člen
(revidiranje letnega poročila)
(1) Sklad mora letna in poslovna poročila revidirati na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje.
(2) Pooblaščeni revizor z licenco mora tudi preveriti, ali je vsebina poslovnega poročila v skladu s sestavinami letnega poročila.
VII. NADZOR NAD SKLADOM
28. člen
(nadzor)
(1) Upravni nadzor nad delom in poslovanjem Sklada opravlja minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(2) Nadzor nad smotrnim upravljanjem z namenskim premoženjem Sklada opravlja Vlada Republike Slovenije.
VIII. VIŠINA USTANOVITVENIH STROŠKOV
IN SREDSTEV, POTREBNIH ZA ZAČETEK DELA
29. člen
(višina sredstev za delo Sklada ob ustanovitvi)
Ob ustanovitvi znaša vrednost sredstev za delo Sklada 13,175.000 tolarjev in so zagotovljena na proračunski postavki 4285 »spodbude za zaposlovanje invalidov«, konto 4132 » tekoči transferi v javne sklade«.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
(1) Do imenovanja direktorja Sklada za zastopanje in predstavljanje Sklada Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
(2) Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnosti direktorja hkrati s sprejemom tega akta, vendar najdlje za 1 leto od dneva imenovanja.
(3) Za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja veljajo enaki pogoji kot za imenovanje direktorja.
31. člen
(naloge vršilca dolžnosti direktorja)
Vršilec dolžnost direktorja je pooblaščen, da pod nadzorstvom Vlade Republike Slovenije opravi priprave za začetek dela Sklada in vodi delo Sklada do imenovanja direktorja.
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati z dnem, ko ga sprejme ustanovitelj, in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 408-38/2004-1
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2611-0047
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik