Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4109. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002, stran 10998.

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turnišče na 3. korespondenčni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče v letu 2002
1. člen
(uvodni določbi)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87, 2/89 in Uradni list SRS, št. 57/92 in 11/95) in srednjeročnega plana občine Lendava (Uradne objave, št. 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list SRS, št. 57/92 in 11/95) ter že spremenjenih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 26/95, 61/97, 38/99, 65/02 in 131/03) za območje Občine Turnišče.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe zaradi ureditve ribogojnice pri naselju Renkovci. Spremembe kmetijskih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča so podane v obrazložitvi ter prikazane v grafičnih prilogah.
3. člen
(dolgoročni plan)
V poglavju 7.3.2.5. Vodnogospodarske ureditve se doda besedilo:
Pred izdelavo lokacijskega načrta za ribogojnico je treba narediti poglobljeno analizo potreb po vodi in analizo primernosti termalne vode iz obstoječe vrtine za gojitev organizmov za prehrano ljudi. Oceniti je potrebno tudi primernost tehnološke odpadne vode iz ribogojnice za odvajanje v kanalizacijo oziroma na centralno komunalno biološko čistilno napravo, glede na kemijsko sestavo termalne vode in pričakovane obremenitve iz biološkega procesa.
Izdelati je treba tudi hidrogeološko študijo – elaborat o rezervah talnih voda v odnosu do potrebne količine vode za gojenje rib.
4. člen
V poglavju 7.4.4.1 Območja za pridobivanje rudnin se v podpoglavju Geotermalna energija doda besedilo:
Geotermalna voda se bo uporabljala za rejo toplovodnih rib.
5. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za območje Občine Turnišče, in sicer:
a) Karte v merilu 1:25000
1 – Zasnova primarne rabe
2 – Zasnova vodnogospodarskih ureditev in varstva okolja
3 – Usmeritve za urejanje s prostorskimi izvedbenimi akti
b) karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana in sicer karti z oznakami Turnišče 24 in 25.
Karte se dopolnijo z vrisom predvidenih ureditev.
6. člen
(srednjeročni plan)
Spremeni in dopolni se tekstualni del srednjeročnega plana v poglavju 11.2.3. Urejanje kmetijskih zemljišč, in sicer se doda besedilo:
Predvidena je ureditev ribogojnice v Renkovcih.
7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del Družbenega plana občine Lendava za obdobje 1986–90, in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000 za območje nove Občine Turnišče zaradi uskladitve namenskih površin s površinami iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in zaradi obdelave na DNK, in sicer karte, navedene v 4. členu odloka.
8. člen
Dopolni se poglavje 11.3.2. Priprava PIA za posege v prostor, kjer se doda:
– izdela se lokacijski načrt za območje ribogojnice v Renkovcih.
9. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 137/3-KOR/04
Turnišče, dne 19. julija 2004.
Župan
Občina Turnišče
Jože Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost