Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4097. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2004, stran 10959.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Veržej za leto 2004 (Uradni list RS, št. 133/03 in 15/04) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v tisoč tolarjih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               219.492
70 DAVČNI PRIHODKI                       82.607
  700 Davki na dohodek in dobiček               58.000
  703 Davki na premoženje                    5.743
  704 Domači davki na blago in storitve            18.864
71 NEDAVČNI PRIHODKI                      16.646
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
  od premoženja                         1.850
  711 Takse in pristojbine                    750
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            280
  714 Drugi nedavčni prihodki                 13.766
72 KAPITALSKI PRIHODKI                       690
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            690
74 TRANSFERNI PRIHODKI                     119.549
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij                  119.549
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                225.709
40 TEKOČI ODHODKI                        35.339
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            14.321
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        2.290
  402 Izdatki za blago in storitve               17.858
  403 Plačila domačih obresti                   320
  409 Rezerve                           550
41 TEKOČI TRANSFERI                       72.225
  410 Subvencije                         620
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         33.182
  412 Transferi neprofitnih organizacijam
  in ustanovam                         8.422
  413 Drugi tekoči domači transferi              30.001
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                    105.637
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           105.637
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                   12.508
  430 Investicijski transferi                 12.508
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                  –6.217
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  400
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  400
  750 Prejeta vračila danih posojil                400
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
50 Domače zadolževanje                      8.000
55 Odplačila domačega dolga                   2.090
NETO ZADOLŽEVANJE                         5.910
D) SREDSTVA PRORAČUNA                         –
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-85/04-II
Veržej, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost