Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4092. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2003, stran 10956.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01 in 30/02) določb Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 14. seji dne 9. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2003.
2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine Tišina po zaključnem računu za leto 2003 znašajo:
-----------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov           Znesek v SIT
-----------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   SKUPAJ PRIHODKI
    (70+71+72+73+74+75)              483,145.442
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                256,336.157
70   DAVČNI PRIHODKI                192,312.824
    700 Davek na dohodek in dobiček        146,727.179
    703 Davki na premoženje             18,883.275
    704 Domači davki na blago in storitve      26,702.370
    706 Drugi davki                     –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                64,023.333
    710 Udeležba na dobičku in odhodki
    od premoženja                  7,022.714
    711 Takse in pristojbine             1,390.127
    712 Denarne kazni                  49.842
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    26,464.488
    714 Drugi nedavčni prihodki           29,096.162
72   KAPITALSKI PRIHODKI               7,388.555
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      58.333
    721 Prihodki od prodaje zalog              –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja           7,330.222
73   PREJETE DONACIJE                     –
    730 Prejete donacije iz domačih virov          –
    731 Prejete donacije iz tujih virov           –
74   TRANSFERNI PRIHODKI              215,932.631
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           215,932.631
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          487,862.970
40   TEKOČI ODHODKI                 142,223.598
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      47,034.319
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost               6,493.570
    402 Izdatki za blago in storitve        75,009.980
    403 Plačila domačih obresti           8,829.729
    409 Rezerve                   4,856.000
41   TEKOČI TRANSFERI                139,849.477
    410 Subvencije                  4,987.162
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                18,448.902
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  22,845.287
    413 drugi tekoči domači transferi        93,568.126
    414 Tekoči transferi v tujino              –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             192,510.563
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     192,510.563
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI             12,999.332
    430 Investicijski transferi           12,999.332
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)            –4,717.529
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          3,488.099
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          3,488.099
    750 Prejeta vračila danih posojil        3,488.099
    751 Prodaja kapitalskih deležev             –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                280.000
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV                    280.000
    440 Dana posojila                    –
    411 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    280.000
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV              3,208.099
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJ.)
PRIHODKI–ODHODKI TER SALDO PREJETIH
IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)        –1,509.430
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE                       –
50   Zadolževanje                       –
    500 Domače zadolževanje                 –
IX.  ODPLAČILA DOLGA                     –
55   ODPLAČILA DOLGA                     –
    550 Odplačila domačega dolga               –
X. NETO ZADOLŽEVANJE                      –
XI.  SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VIII.-II.-V.-IX.)               –1,509.430
-----------------------------------------------------------------
Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta je znašalo 5,655.320 SIT.
3. člen
Sestavni del tega odloka so: analitični pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja in bilanca stanja, ter posebni del zaključnega računa proračuna s prikazom realizacije finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-25/04
Tišina, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l. r.

AAA Zlata odličnost