Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4090. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 10953.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 13. člena Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), na podlagi 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 9/96), ter 7. in 11. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 13. redni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih javnih površin, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na zbirni krajevni cesti, na lokalnih javnih cestah, javnih poteh, površinah za pešce, pločnikih, intervencijskih poteh, avtobusnih postajališčih, parkirnih in drugih podobnih površinah. Zimsko službo izvajajo izvajalci vzdrževalnih del na občinskih cestah, pločnikih, javnih parkiriščih in drugih javnih površinah ter zavezanci po tem odloku.
Zavezanci po tem odloku so lastniki funkcionalnih zemljišč stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v več stanovanjskih hišah pa upravniki, če je upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje.
Javne prometne površine so vse kategorizirane občinske ceste, ulice, trgi, pločniki in javni parkirni prostori.
II. OBSEG ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin;
2. pluženje snega z glavnih peš poti na javnih (zelenih) površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari;
3. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice;
4. odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce;
5. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost;
6. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge;
7. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov;
8.* odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov;
9.* namestitev in vzdrževanje lovilcev snega na strehah, s katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena varnost občanov in premoženja;
10.* ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih cevi;
11. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
12. obveščanje javnosti o stanju cest;
13. druge naloge, katere omogočajo v zimskem času promet na cestah.
* Vzdrževalna dela zimske službe, katera so predhodno navedena pod 8., 9. in 10. točko, se lahko izvajajo samo v izrednih primerih, v imenu zavezanca na njegov račun, po predhodni zahtevi pooblaščene osebe iz 18. člena tega odloka.
III. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimsko službo na območju Občine Šmarje pri Jelšah opravlja pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe), ki se izbere na podlagi javnega razpisa v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04).
5. člen
Neposredne pogodbe z izvajalci zimske službe, v katerih se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti, lahko sklene v skladu s 4. členom tega odloka krajevna skupnost za območje krajevne skupnosti ali občina za območje dela ali celotnega območja občine.
Neposredna pogodba z izbranim najugodnejšim ponudnikom se sklene za obdobje največ treh let.
IV. NALOGE IZVAJALCEV ZIMSKE SLUŽBE
6. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 31. oktobra izdelati izvedbeni program zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in ga predložiti Občini Šmarje pri Jelšah v potrditev. Z izvedbenim programom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red posipavanja ter pluženja cest, čiščenja odtokov uličnih požiralnikov, organizacijo stalne dežurne službe, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor in nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Izvedbeni program zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
7. člen
Naloge izvajalca zimske službe so, da:
1. izdela izvedbeni program zimske službe in ga predloži v potrditev županu občine;
2. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko službo;
3. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;
4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje;
5. izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
7. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cestiščih in 10 cm na pločnikih. Višino snega ugotavlja izvajalec sam;
8. organizira 24-urno stalno dežurno službo;
9. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje.
8. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati tudi naslednje prioritete:
1. prioriteta: šolske in delavske avtobusne proge, dovozi k zdravstvenemu domu, vzgojno-izobraževalnim ustanovam, gasilskim domovom in drugim javnim ustanovam;
2. prioriteta:ostale pomembne občinske ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.
Natančen prioritetni vrstni red po tem členu pripravi strokovna služba občine ob sodelovanju krajevnih skupnosti.
Dela na cestah 1. prioritete poteka tako, da je prevoznost zagotovljena do 6. ure. Začasni zastoji v odvijanju prometa kot posledica prekomernih snežnih padavin so možni predvsem v času 22. in 5. uro zjutraj ter v dela prostih dnevih. Ceste druge prioritete se praviloma usposobijo do 14. ure. Stalno odvijanje prometa je omogočeno z uporabo verig. Na cestah tretje prioritete so možni tudi daljši zastoji v odvijanju prometa, vendar praviloma ne daljši od 24 ur.
Ceste, ki se v zimskem času ne morejo vzdrževati se začasno zaprejo za promet in se opredelijo v programu zimske službe.
9. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je peščev hodnik, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 1 m,
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. V izvedbenem programu zimske službe se določijo pločniki, ki jih čisti izvajalec.
10. člen
Če zaradi ožine cest odrivanje snega s plugom ni mogoče, je izvajalec zimske službe dolžan, na drug način odstraniti sneg z vozišča pločnikov, mostov in drugih javnih površin.
11. člen
Ob pojavu poledice, ob pričakovanju le-te po meteorološki napovedi ali ob nastanku snežne deske, so izvajalci dolžni posipati ceste ter pločnike. Izbira uporabljenih materialov in način posipanja sta odvisna od strokovne presoje glede na vsakokratne okoliščine v skladu z 8. členom tega odloka.
12. člen
V času pluženja in odstranjevanja snega je izvajalec v skladu z programom zimske službe upravičen postaviti začasne prometne znake o prepovedi parkiranja in ustavljanja na cestah na katerih poteka pluženje oziroma odstranjevanje snega.
13. člen
Sneg z javnih cest in ostalih površin se sme odvažati le na mesta, ki se določijo z programom zimske službe.
14. člen
Izvajalec zimske službe je odškodninsko odgovoren za povzročeno škodo, nastalo zaradi njegovega nepravilnega ali malomarnega ravnanja pri izvajanju zimske službe.
15. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radijana postajališča);
– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očisti v dolžini 20 m.
Na avtobusnih postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje, na ostalih avtobusnih postajališčih se snega ne sme odložiti na pločnikih.
16. člen
Župan Občine Šmarje pri Jelšah na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni plan zimske službe in spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe;
2. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem planu za tekoče leto v okviru predvidenih finančnih sredstev v proračunu občine;
3. sprejema prioritetni vrstni red iz 8. člena tega odloka.
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
17. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so dolžni okrog svoje zgradbe:
1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče;
2. sproti posipati pločnike za hojo pešcev ob poledici;
3. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, katere so obrnjene na cesto;
4. odstraniti novo zapadli sneg s pločnikov, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega;
5. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.
Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.
18. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 17. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev poravna zavezanec.
19. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo in peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim nasipnim materialom. Izvajalec lahko organizira prodajo soli in drugih sodobnih posipnih materialov zavezancem iz 2. člena tega odloka.
20. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, kateri ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne lovilce snega. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.
Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati s prometno signalizacijo.
21. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano onemogočanje prometa po teh površinah. Sneg se mora odlagati ob robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljen odvod vode, ali na površini, kjer odstranjeni sneg ne ovira prehodnosti oziroma prevoznosti udeležencev v prometu.V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin. Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
22. člen
Po koncu zimskega obdobja vendar najkasneje do 1. aprila je potrebno s površin iz 2. člena tega odloka odstraniti ostanek posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem času.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
23. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Šmarje pri Jelšah. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR
24. člen
Nadzor nad pravilnim izvajanjem tega odloka opravlja občinski inšpektor.
Občinski inšpektor v Občini Šmarje pri Jelšah opravlja med izvajanjem del po tem odloku:
1. kvalitativni in količinski nadzor opravljenih del;
2. vodi operativne akcije ob izrednih vremenskih razmerah, ko je potrebno odstopiti od izvedbenega programa zimske službe;
3. daje izvajalcu predloge oziroma zahteve za izboljšanje organizacije potrebnega dela.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
25. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje izvajalec zimske službe, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem del, če ne izvaja nalog iz 7., 8., 9. in 15. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem zavezanca, če:
– ne izvaja del, ki jih določa 17. člen,
– ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek 21. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0040/04
Šmarje pri Jelšah, dne 20. julija 2004.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost