Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4088. Program priprave lokacijskega načrta za območje južno od Kostroja, stran 10951.

Na podlagi 12., 27. in 173. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. št. 8/03, v nadaljevanju: ZureP-1) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice določil
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za območje južno od Kostroja
1. SPLOŠNO
Območje obdelave je predel južno od Kostroja v Slovenskih Konjicah v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/3). Območje zajema predel južno od Kostroja v Slovenskih Konjicah, ki je po veljavnem odloku namenjeno za potrebe širitve proizvodnje podjetja Kostroj in ureditev parkirnih mest.
Naloga zajema ureditev območje med stanovansjko sosesko Mizarske ulice in Tovarniško cesto, ki je v naravi še nepozidano. Za obravnavano območje je potrebno izdelati nov lokacijski načrt, vsled spremenjenih okoliščin na tem območju in spremenjen namenske rabe prostora, kjer so v sestavinah dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 72/00) prevladujoče namembnosti obrtno proizvodne dejavnosti in ne več samo proizvodne dejavnosti, znamenom blagega prehoda med predvidenimi dejavnostmi in stanovanjsko sosesko.
Velikost območja je 16,620 m2. V skladu z urbanističnimi smernicami mesta Slovenske Konjice je za navedeno območje predvidena izdelava lokacijskega načrta. Namen izdelave lokacijskega načrta je pridobitev pravnih in regulativnih podlag za izdajo dovoljenj za posege v prostor.
S tem programom izdelave lokacijskega načrta se podrobneje opredijo:
– vsebina in obseg zazidalnega načrta,
– izvajalci in nosilci upravno – strokovnih aktivnosti,
– seznam organov ter organizacij, ki sodelujejo v postopku,
– postopek in roki priprave in sprejemanja.
2. ORGANIZACIJA PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Naročnik lokacijskega načrta je Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice. Izdelovalca lokacijskega načrta izbere naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih (ZJN).
3. VSEBINA IN OBSEG LOKACIJSKEGA NAČRTA
3.1. Veljavna prostorska zakonodaja
Za območje obdelave je veljavna naslednja planska dokumentacija, ki mora biti upoštevana pri pripravi lokacijskega načrta.
3.2. Pravne podlage za pripravo lokacijskega načrta
Pri pripravi zazidalnega načrta bodo upoševani naslednji predpisi:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03),
– Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– Zakon o varstvu okolja,
– Zakon o stavbnih zemljiščih,
– Navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
– Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb.
3.3. Predhodno izdelane podlage
– Podlaga za obravnavano območje so prostorske sestavine planskih aktov Občine Slovenske Konjice, kjer je po namenski rabi prostora območje opredeljeno kot območje za obrt.
3.4. Potebna strokovna podlaga
Za pripravo lokacijskega načrta se izdela digitalni geodetski posnetek v merilu 1:500 za območje obdelave potrjen na Geodetski upravi RS, izpostava Slovenske Konjice. Obenem se izdelovalcu preda podrobnejša vsebina oziroma namere investitorjev na območju obdelave. Navedeni strokovni podlagi zagotovi naročnik.
3.5. Vsebina in obseg lokacijskega načrta
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in z navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 48/85).
Osnutek lokacijskega načrta bo vseboval:
a) tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– povzetek in usklajenost s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Slovenske Konjice,
– analiza obstoječega stanja in morfološka analiza,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo programa v območju urejanja,
– opis rešitev posegov in ureditev, vsebovanih v osnutku lokacijskega načrta,
– potrebni infrastrukturni objekti in naprave za delovanje predlaganih posegov in ureditev ali njihove rušitve, prestavitve in druge prilagoditve,
– opis prostorskih ureditev po posameznih področjih,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– opis rešitev v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja (številka parcele in katastrska občina, površina, vrsta rabe, lastništvo),
– ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– pogoji organov oziroma organizacij,
– program opremljanja,
– geloško poročilo oziroma mnenje;
b) kartografski del:
– pregledna karta s prikazom območja obdelave v merilu 1:5000,
– izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenske Konjice,
– ureditvena situacija v merilu 1:500 s funkcionalnimi rešitvami, krajinskimi, oblikovalskimi, arhitekturnimi, okoljevarstvenimi; glede na obsežnost tematike bo vsebina po potrebi razdeljena na več tematskih kartah,
– načrt komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez v merilu 1:500,
– načrt prometnih ureditev z možnostjo navezave na obstoječo cestno omrežje prometa;
c) osnutek odloka o lokacijskem načrtu:
– opis meje območja po parcelnih mejah,
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje obmoeja in posegov v prostor na območju obdelave,
– pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja obmoeja,
– drugi pogoji, pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– etape izvajanja posegov,
– tolerance pri legi, velikosti in funkciji objektov in naprav,
– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta.
4. PRIPRAVA IN SPREJEMANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
4.1. Priprava gradiva za pridobitev pogojev za izdelavo osnutka lokacijskega načrta
Izdelovalec bo na osnovi razpoložljive prostorske dokumentacije ter pripravljenih strokovnih podlag, izdelal gradivo za pridobitev pogojev za izdelavo lokacijskega načrta z opisom in utemeljitvijo predvidenih posegov.
4.2. Prostorska konferenca
Naročnik bo na osnovi terminskega plana razpisal I. prostorsko konferenco.
4.3. Pridobitev pogojev in mnenj za izdelavo osnutka lokacijskega načrta
Izdelovalec bo poslal gradivo za pridobitev pogojev za izdelavo Lokacijskega načrta organom, ki morajo skladno s predpisi podati pogoje za izdelavo osnutka lokacijskega načrta:
– Občina Slovenske Konjice, oddelek za promet in ceste, Stari trg 26, 3210 Slovenske Konjice,
– Javno Komunalno podjetje, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice,
– Telekom Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– KS Slovenske Konjice, Toneta Melive 2, 3210 Slovenske Konjice.
4.4. Izdelava osnutka lokacijskega načrta
Na osnovi strokovnih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec pripravil osnutek z lokacijskega načrta v vsebini iz 3.5. točke tega programa.
4.5. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo Občinski svet občine Slovenske Konjice določil osnutek lokacijskega načrta in sprejel sklep o javni razgrnitvi.
4.6. Javna razgrnitev lokacijskega načrta
V skladu z Zakonaom o urejanju naselij (ZureP) bo objavljen sklep o javni razgrnitviosnutka lokacijskega načrta. Javna razgrnitev bo trajala en mesec. V času javne razgrnitve bo Oddelek za okolje in prostor občine Slovenske Konjice organiziral II. prostorsko konferenco. Občani in drugi zainteresirani bodo o javni obravnavi obveščeni na krajevno običajen način.
4.7. Priprava usklajenega predloga lokacijskega načrta za prvo branje na mestnem svetu
Na podlagi sprejetih stališe do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec dopolnil osnutek zazidalnega naerta v usklajen predlog zazidalnega načrta. Predlog zazidalnega naerta bo vseboval enake sestavinekot osnutek zazidalnega načrta; od osnutka se bo razlikoval v tistih vsebinah, kjer so bile upoštevane pripombe iz obravnav, vseboval bo tudi pogoje pristojnih organov in organizacij k lokacijskemu načrtu. Takšen predlog bo pripravljen za prvo branje na seji Mestnega svet občine Slovenske Konjice.
4.8. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu lokacijskega načrta
Na usklajeni predlog lokacijskega načrta bo izdelovalec pridobil mnenja pristojnih organov in organizacij, navedenih v nadaljevanju:
– Občina Slovenske Konjice, oddelek za promet in ceste, Stari trg 26, 3210 Slovenske Konjice,
– Javno Komunalno podjetje, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice,
– Telekom Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– KS Slovenske Konjice, Toneta Melive 2, 3210 Slovenske Konjice.
4.9. Sprejetje odloka lokacijskega načrta
Na osnovi dopolnjenega osnutka lokacijskega načrta bo občinski svet obravnaval usklajen predlog lokacijskega načrta s potrebnimi mnenji in sprejel odlok Lokacijskega načrta, ki se objavi v Uradnem listu RS.
5. ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
Lokacijski načrt bo pripravljen v naslednjih rokih:
– 1. prostorska konferenca julij 2004,
– Pridobivanje smernic za načrtovanje avgust 2004,
– Izdelava osnutka LN avgust 2004,
– 2. prostorska konferenca avgust 2004,
– Javna razgrnitev september 2004,
– Pridobivanje mnenj k LN september – oktober 2004,
– Prvo branje na občinskem svetu oktober 2004,
– Sprejemanje odloka LN november 2004.
6. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-0002/2004-200
Slovenske Konjice, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost