Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4086. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, stran 10950.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 12. redni seji dne 20. 7. 2004, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 79/01).
2. člen
V četrtem odstavku 16. člena se v tretjem stavku pred vejico doda »s tajnim glasovanjem«.
V osmem odstavku 16. člena se doda nov stavek: » Predstavnik sveta staršev v svetu zavoda ostaja član sveta zavoda, dokler ima otroka v šoli oziroma vrtcu.
Doda se nov zadnji odstavek:
»Članom sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet šole,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma,
– predstavniku delavcev šole preneha delovno razmerje v šoli.
Ko svet šole z ugotovitvenim sklepom ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojni organ za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev novega člana ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata manj kot šest mesecev.«
3. člen
V 17. členu se v prvi alinei doda besedilo: »s tajnim glasovanjem,«.
4. člen
V 25. členu se v drugem odstavku v drugem stavku beseda »štiri« nadomesti z besedo »pet«.
Dodata se nov predzadnji in zadnji odstavek:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.
Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.«
5. člen
V 27. členu se v tretjem odstavku se vejica nadomesti s piko, besedilo za piko pa črta. Doda se nov stavek: »Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.«
6. člen
V 34. členu se v drugem odstavku doda besedilo, ki glasi:
»Vsak svet staršev izmed svojih predstavnikov izvoli predsednika sveta. Predsednika sveta staršev sta dolžna na vsako sejo vabiti predstavnika staršev v svetu zavoda. Mandat predstavnika staršev v svetu staršev traja dve leti in je lahko izvoljen največ še enkrat.«
7. člen
V 50. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-54/2004
Rogatec, dne 20. julija 2004.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost