Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4083. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2004, stran 10945.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), in 16., 96. in 97. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 10. redni seji 22. junija 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ribnica za leto 2004 (Uradni list RS, 17/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina/podskupina kontov                 Znesek SIT
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          1.872,869.000
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)              705,240.000
70  DAVČNI PRIHODK (700+703+704+705)          599,359.000
   700  Davki na dohodek in dobiček         459,661.000
   703  Davki na premoženje              61,894.000
   704  Domači davki na blago in storitve       77,804.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI
   (710+711+712+713+714)               105,881.000
   710  Udeležba na dobičku in dohodki od
      premoženja                  58,000.000
   711  Takse in prisojbine              6,769.000
   712  Denarne kazni                  112.000
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev     6,000.000
   714  Drugi nedavčni prihodki            35,000.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)         617,960.000
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    607,960.000
   722  Prihodki od prodaje zemljišč         10,000.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740)             549,669.000
   740  Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij          549,669.000
   II.SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         1.879,576.000
40  TEKOČI ODHODKI                   354,381.000
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim       98,480.000
   401  Prispevki delodajalca za socialno
      varnost                    13,699.000
   402  Izdatki za blago in storitve         224,960.000
   403  Plačilo domačih obresti            8,795.000
   409  Rezerve                    8,447.000
41  TEKOČI TRANSFERI                  420,785.000
   410  Subvencije                  11,550.000
   411  Transferi posameznikom in
      gospodinjstvom                40,485.000
   413  drugi domači transferi            368,750.000
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              1.048,723.000
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev     1.048,723.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               55,687.000
   430  Investicijski transferi            55,687.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
   PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ              - 6,707.000
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
Skupina kontov                      Znesek SIT
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (75)           8,718.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            8,718.000
   V.DANA POSOJILA (44)                     –
44  DANA POSOJILA                        –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)           8,718.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
 
Skupina kontov                      Znesek SIT
VII. ZADOLŽEVANJE (50)                  47,000.000
50  ZADOLŽEVANJE                    47,000.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA                   36,200.000
55  ODPLAČILO DOLGA                   36,200.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
   RAČUNU (I + IV +VII -II – V – VIII)         12,811.000
X. NETO FINANCIRANJE (VI + VII – VIII – IX)        6,787.000
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB              4,051000
   KONCU LETA
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2004
Št. 01-032-04-1/2003
Ribnica, dne 22. junija 2004.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti