Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4080. Pravilnik o protokolarnih pozornostih Občine Radeče do nosilcev občinskih priznanj ter občinskih funkcij v Občini Radeče ter izvedbi jubilejnih porok, stran 10943.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02 in 52/02 – popr.) ter 64. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Radeče (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Radeče na 12. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o protokolarnih pozornostih Občine Radeče do nosilcev občinskih priznanj ter občinskih funkcij v občini Radeče ter izvedbi jubilejnih porok
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo protokolarne obveznosti, ki se izvedejo ob posameznih dogodkih nosilcev občinskih priznanj ter funkcionarjev v občini Radeče ter izvedbi jubilejnih porok (50 let – zlata, 60 – biserna, 65 – diamantna, 70 – železna, 75 – alabastrna in 80 – hrastova).
2. člen
Vse aktivnosti za izvajanje pravilnika opravlja tajnica župana Občine Radeče.
Sredstva za financiranje posameznih protokolarnih dejanj iz tega pravilnika se zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. NOSILCI OBČINSKIH PRIZNANJ
3. člen
Imetnikom občinskega priznanja »častni občan« pripada:
– svečani sprejem pri županu na dan podelitve priznanja,
– novoletna čestitka in čestitka ob rojstnem dnevu
– posebno voščilo ter sprejem pri županu ob njihovi 70., 80., 90., 95., 100. in višji obletnici rojstva oziroma obisk župana, če se imetnik občinskega priznanja iz zdravstvenih razlogov ne more udeležiti sprejema pri županu,
– osmrtnica v dnevnem časopisu in venec ob smrti imetnika ter govor ob grobu, ki ga opravi funkcionar občine.
Velikost osmrtnice je praviloma enaka. Vrednost venca in govornika določi župan ob vsakokratnem primeru.
III. OBČINSKI FUNKCIONARJI
4. člen
Občinskim funkcionarjem (županu, podžupanu, članom občinskega sveta) pripada:
– novoletna čestitka,
– čestitka ob rojstnem dnevu,
– prijateljsko srečanje ob novem letu in ob koncu mandata,
– osmrtnica v dnevnem časopisu in venec ob smrti z govorom enega izmed občinskih funkcionarjev,
– žalna seja občinskega sveta ob smrti občinskega funkcionarja.
5. člen
Članom nadzornega odbora gredo enake protokolarne pozornosti kot občinskim funkcionarjem, razen izvedbe žalne seje občinskega sveta.
6. člen
Članom komisij občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada:
– novoletna čestitka,
– venec ob njihovi smrti.
7. člen
Bivšim županom občine gredo enake protokolarne pozornosti kot imetnikom občinskega priznanja »častni občan«, razen prve alinee 3. člena.
IV. INSIGNIJA
8. člen
Insignija je simbol, katero si nadene župan občine ob protokolih kot so: jubilejne poroke, sprejem novorojencev, slavnostne seje občinskega sveta.
Insignija je izdelana v obliki verige, sestavljene iz ploščic analitske medenine s trdo pozlato.
Na spodnjem delu sta manjši in večji medaljon, na manjšem je odtisnjen železni most, na večjem je napis Občina Radeče in odtisnjen grb občine Radeče.
Druge simbole (poleg grba in zastave) lahko občina uporablja le, če so posebej dogovorjeni.
V. JUBILEJNE POROKE
9. člen
Zaradi posebnega pomena, ki ga ima v življenju zakoncev jubilejna poroka, zaradi posebnega pomena družine in partnerstva ter zaradi utrjevanja pripadnosti lokalni skupnosti se ob izvedbi poroke zagotovi:
– protokolarno darilo,
– šopek,
– fotografiranje,
– priložnostna pogostitev jubilantov in svatov,
– izdaja potrdila in vpis v knjigo jubilejnih porok.
Ob prvem jubileju (zlata poroka) se podeli kot protokolarno darilo zlatnik Občine Radeče, pri nadaljnjih jubilejih pa priložnostno darilo.
10. člen
Osebi, ki nameravata obeležiti jubilejno poroko prijavo to tajnici župana občine. Datum in uro opravljanja obreda jubilejne poroke izbereta zakonca po lastni želji. Kadar želji ni mogoče ustreči, se določi naknadni termin izvedbe obreda.
Jubilejna poroka se sklene pred županom občine ali od njega pooblaščene osebe.
11. člen
Protokol jubilejne poroke praviloma izvede župan v uradnih prostorih občine. V primeru bolezni se na željo zakoncev obred lahko opravi izven uradnih prostorov občine.
Po razglasitvi, da je jubilejna poroka sklenjena, župan zakoncema izroči uokvirjeno plaketo kot dokazilo o sklenitvi jubilejne poroke.
VI. OSTALE DOLOČBE
12. člen
Ob izjemnih dogodkih, ki niso predvideni s tem pravilnikom, določi protokolarne aktivnosti občine župan za vsak primer posebej ob smiselni uporabi določb tega pravilnika.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/04-92
Datum: 23. junija 2004.
Občina Radeče
Župan
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost