Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4079. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Prebold, stran 10941.

Na podlagi določil zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00), uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03) in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99 in 27/04), je Občinski svet občine Prebold na 18. redni seji dne 10. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Prebold
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za dodeljevanje sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest na območju Občine Prebold (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja v občini se zagotavljajo iz občinskega proračuna, ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so gospodarski subjekti, ki odpirajo delovna mesta občanom Občine Prebold. Za gospodarske subjekte se po tem pravilniku štejejo subjekti, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 38/03), s sedežem ali dejavnostjo v Občini Prebold.
Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba s stalnim prebivališčem v Občini Prebold, kadar gre za namene samozaposlovanja.
4. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičene družbe, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje.
5. člen
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas, če se je z zaposlitvijo povečalo število delovnih mest delodajalca. V to subvencijo so zajeti tudi programi RZZ za samozaposlovanje. Sredstva so namenjena za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS (v nadaljevanju RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba, če ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.
– zaposlitev na novo delovno mesto za nedoločen čas osebe, ki ima status presežnega delavca,
– zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb po programu RZZ.
6. člen
Višina sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec za vsako novo zaposleno osebo za nedoločen čas in ima za posledico neto povečanje delovnih mest, določi letno odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, v skladu s sprejetim proračunom.
7. člen
Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev so:
– da je novo zaposlena oseba državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče na območju Občine Prebold
– da je novo zaposlena oseba prijavljena na RZZ,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
– da ima podjetje sedež ali dejavnosti na območju Občine Prebold,
– da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest.
– novo odprto delovno mesto mora obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen
8. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe na krajevno običajen način.
9. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičenci,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo podan sklep o odobritvi sredstev.
10. člen
Vlagatelj mora k vlogi za subvencioniranje novih delovnih mest (obrazec) predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo subvencijo registrirana kot brezposelna oseba,
– potrdilo organa za upravno notranje zadeve Upravne enote Žalec o stalnem prebivališču,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
delodajalci pa še dodatno:
– priglasitveni list (za s.p.)
– izpisek iz sodnega registra oziroma odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti po področnem zakonu,
– potrdilo, da gospodarski subjekt ni v postopku stečaja ali likvidacije,
– fotokopijo obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (razen za program samozaposlovanja),
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– podpisano in izpolnjeno izjavo, da se strinja z danimi pogoji.
11. člen
Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namen iz tega pravilnika.
12. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema uprava Občine Prebold in jih po pregledu in kompletnosti preda v obravnavo odboru za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Vloge se pregledajo v roku določenem v razpisu, enkrat mesečno, oziroma ko prispejo najmanj tri popolne vloge. Odbor odloča o vlogah na podlagi veljavnega proračuna in tega pravilnika s sklepom.
13. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja sprejme Občinski svet občine Prebold na podlagi predloga odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Sredstva se dodeljujejo do porabe namenskih sredstev.
14. člen
Zoper sklep o dodelitvi sredstev za odpiranje novih delovnih mest je v roku 15 dni od prejema sklepa možna pritožba, ki se naslovi na župana Občine Prebold.
15. člen
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se na podlagi pravnomočnega sklepa uredijo s pogodbo. Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski organ.
16. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v dveh letih od dneva sklenitve pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno osebo ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni. Morebitni krivdni razlog na strani zaposlenega, za katerega so bila pridobljena finančna sredstva po tem pravilniku, pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sredstva občine. Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti, se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu, je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre gospodarski subjekt v stečaj, se terjatev prijavi v stečajno maso.
17. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-01/034/2004-01
Prebold, dne 10. junija 2004.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost