Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4078. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje - Postojna, stran 10939.

Na osnovi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 13. seji dne 12. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje stanovanjske gradnje Ovčje staje – Postojna
1. člen
S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje stanovanjske gradnje »Ovčje staje« – Postojna, ki jih je izdelal AGA – Atelje za geodezijo in arhitekturo d.o.o. Postojna, v juniju 2004 pod št. 29/03.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na Odlok o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje »Ovčje staje« – Postojna (Uradne objave, št. 42/87, 1/89, Uradni list RS, št. 54/93 in 34/97).
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člen, ki se glasi:
»Pri izgradnji in urejanju območja je opredeljena velikost ureditvenega območja 134.000 m2 od tega:
1. individualni stanovanjski objekti z obrtnimi delavnicami ali stanovanjski objekti z možnostjo spremembe namembnosti pritličja za poslovne dejavnosti 37.900 m2,
2. vrstne hiše 19.000 m2,
3. stanovanjska blokovna gradnja z možnostjo spremembe namembnosti pritličja za poslovne dejavnosti 47.400 m2,
4. pomožni objekti 600 m2,
5. ceste in pešpoti 22.400 m2,
6. druge javne površine 6.700 m2.«
4. člen
Spremeni se 4. člen Odlok o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje »Ovčje staje« – Postojna (Uradne objave, št. 42/87, 1/89, Uradni list RS, št. 54/93 in 34/97), ki se glasi:
1. Pri izgradnji in urejanju območja je upoštevati urbanistične pogoje, da je celotni kompleks oblikovan iz enotnih izhodišč.
2. Koncept bazira na zasnovi celovitih stanovanjskih območij ob mestnih – povezovalnih, zbirnih in stanovanjskih prometnicah.
3. Območje blokovne stanovanjske gradnje vzhodno ob Volaričevi ulici je zasnovano v sklopu, ki ustvarja v središču prostor namenjen v manjšem delu lokalnemu parkiranju, pretežno pa pešcem, igri otrok in rekreaciji, ob robovih pa parkirnim površinam in povezavi z mestnim prometnim sistemom.
Bloki so sestavljeni iz treh ali štirih stopniščnih elementov, s podložno osjo S-J, z orientacijo stanovanj V-Z.. Tlorisne dimenzije enega stopniščnega elementa znašajo 22 m x 10 m, višinski gabarit je do K+P+4.
4. Območje blokovne stanovanjske gradnje vzhodno ob Volaričevi ulici in do nove zbirne prometnice (cesta C 2) je zasnovano v sklopu samostojnih stolpičev s parkiranjem na obodu in ustvarja središčni prostor namenjen izključno pešcem, igri otrok, rekreaciji in urejenim zelenicam.
Bloki so zasnovani z enim stopniščnim elementom, s podolžno osjo S-J in orientacijo stanovanj V-Z. Objekti so tlorisnih velikosti 25 m x 14 m in višinskega gabarita do K+P+3+dM.
V tem območju predvidena izgradnja garažne hiše, tlorisne velikosti 2.665 m2, višinskega gabarita K.
V pritličju je možna sprememba namembnosti za potrebe trgovskih, storitvenih in poslovnih dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolico.
Dovoljena odstopanja v fazi projektiranja so do 15%.
5. Območje blokovne gradnje ob mestni povezovalni cesti C1 je intenzivneje pozidano, z zelenimi in rekreativnimi površinami v zaledju. Bloki so zasnovani z enojnim ali dvojnim stopniščnim elementom, s podolžno osjo S-J in orientacijo stanovanj V-Z. Objekti so tlorisnih velikosti 34,00 m x 12,00 m in višinskega gabarita do 2K+P+2+M.
Dovoljena odstopanja v fazi projektiranja so do 25%.
6. Območje vrstnih hiš ob Kettejevi ulici je zasnovano v nizu po štiri ali šest objektov, orientacija pretežno V-Z. Tlorisne velikosti enega elementa znašajo 8 m x 14 m, višinski gabarit je do K+P+1.
7. Niz vrstnih hiš ob cesti C1 je iz 4 objektov, z orientacijo S-J, tlorisne dimenzije objektov so 11,64 m x (8,04 +1,20) m, višinski gabarit niza je do K+VP+1.
8. Območje vrstnih hiš ob cesti C4 je iz nizov po 3 – 7 objektov s pretežno orientacijo S-J. Tlorisne velikosti 8 m x 10 m + 4 m x 8 m do 11 m x 8 m + 4 m x 8 m in višinskega gabarita do K+VP+1.
Za vrstne hiše velja obveznost sočasne gradnje do 3. gradbene faze po posameznem nizu, z upoštevanjem gradbene linije znotraj katere je možna pozidava in odmikom 5 m od roba pločnika ali roba cestišča.
Niza S9 – S12 in S13 – S16 je mogoče v celoti nadomestiti s prosto stoječimi stanovanjskimi objekti z upoštevanjem gradbenih linij.
9. Območje individualne stanovanjske gradnje zajema objekte ob Štihovi ulici. Objekti so prosto stoječi z garažami v sklopu stavbe, tlorisne dimenzije objektov so 10 m x 12 m, višinski gabarit je do K+P+1. V pritličjih je možna sprememba namembnosti za potrebe mirne dejavnosti.
10. Individualne stanovanjske hiše z obrtnimi delavnicami ali stanovanjski objekti z možnostjo spremembe namembnosti pritličja za poslovne ali obrtne dejavnosti ob Župančičevi in Kraški ulici ter ob Cesti na Kremenco. Objekti so prosto stoječi z razširitvijo v pritličju. Pritličja so v celoti ali samo deloma namenjena obrtni ali poslovni dejavnosti in moteče ne vplivajo na okolje. Horizontalni gabarit objekta je maks. do 40% pozidanosti gradbene parcele. Višinski gabarit je do K+P+1.
11. Pritličja oziroma kleti objektov se prilagajajo terenskim pogojem v nivelacijskih rešitvah.«
5. člen
(1) V prvem odstavku 7. člena Odlok o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje »Ovčje staje« – Postojna (Uradne objave, št. 42/87, 1/89, Uradni list RS, št. 54/93 in 34/97) se nadomesti besede skladišča Petrol – Istrabenz z: »blokovno gradnjo vzhodno ob Volaričevi ulici.«
(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zasnova ureditve zelenih površin na meji z javnimi prometnicami mora slediti trendu izgleda drevoreda, zasajenega ob tej javni prometnici.«
6. člen
(1) V drugem odstavku 10. člena Odlok o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje »Ovčje staje« – Postojna (Uradne objave, št. 42/87, 1/89, Uradni list RS, št. 54/93 in 34/97) se številka 382 parkirnih mest nadomesti s: »546 parkirnih mest« in ostalo besedilo v tem odstavku črta. Kompleks parkirišč med blokom B3 in avtocesto je definiran kot rezervna lokacija, v kolikor bo v fazi projektiranja izkazana potrebe po teh dodatnih parkiriščih.
(2) Doda se nov tretji odstavek 10. člena Odlok o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje »Ovčje staje« – Postojna (Uradne objave, št. 42/87, 1/89, Uradni list RS, št. 54/93 in 34/97), ki se glasi:
»Za potrebe celotne soseske je predvidena izgradnja garažne hiše z 88 parkirnimi mesti.«
(3) Spremeni se tretji, sedaj četrti odstavek 10. člena Odlok o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje »Ovčje staje« – Postojna (Uradne objave, št. 42/87, 1/89, Uradni list RS, št. 54/93 in 34/97), ki se glasi:
»Širina vozišča ceste C1 je 7 m z enostranskim hodnikom za pešce v širini 1,60 m in enostransko kolesarsko stezo v širini 2 m. Širina vozišča ceste C2 je 7 m z obojestranskim hodnikom za pešce v širini 2 m in 1,60 m. Širina vozišča ceste C3 je 7 m z obojestranskim hodnikom za pešce v širini 1,60 m in enostransko kolesarsko stezo v širini 2,50 m. Stanovanjske ulice so s širino vozišča 5,50 m in enostranskim hodnikom za pešce širine 1,60 m ali brez tega hodnika.«
7. člen
(1) V 11. členu se zamenja tekst Elektroenergetsko omrežje z novim, ki se glasi:
»V območju bodoče soseske je obstoječa transformatorska postaja TP Volaričeva, ki se delno namenja tudi za napajanje soseske Ovčje staje. Za zadostitev celotne električne energije v naselju je potrebno v naselju zgraditi še eno transformatorsko postajo (Ovčje staje). Iz obeh postaj se bo napajalo nizko napetostno omrežje in javna razsvetljava Ovčje staje.«
(2) Podpoglavje Centralno ogrevanje se zamenja, s poglavjem Oskrba s plinom, ki se glasi:
»Plinsko omrežje bo vključno s priključki zgrajeno v I. fazi na povezavo z obstoječim plinovodom na Volaričevi ulici (do izkoristka kapacitete PP na Notranjski ulici) ter v II. fazi na lastno plinsko postajo kapacitete Q= 300 kg/h UNP. Omrežje bo potekalo v skupnem jarku z vodovodom. Plinska postaja je predvidena v območju EKOLOŠKEGA OTOKA in bo postavljena začasno, predvidoma do izgradnje centralne plinske postaje za občino Postojna oziroma do priključitve na zemeljski plin. Plinska postaja ima tri nadzemne rezervoarje volumna po 5 m3 – volumen ne presega 15 m3.
Do izgradnje plinske postaje oziroma plinskega omrežja je možno izvesti ogrevanje na tekoča goriva, iz malih plinskih rezervoarjev in, ali iz alternativnih virov energije.«
(3) Zamenja se tekst Vodovodno omrežje z novim, ki se glasi:
»Oskrba celotnega območja OVČJE STAJE z sanitarno vodo ter zadostne količine za protipožarno zaščito območja je izvedena na obstoječi vodovod, ki poteka v Volaričevi ulici. Za oskrbo iz več virov je predvidena navezava na Kolodvorsko in Kraško ulico. Del glavnega napajalnega vodovoda od križišča Volaričeve ulice in povezave Kolodvorske ulice je izdelan iz NL DN 150 med tem ko so vsi odcepi izvedeni iz NL DN 100 oziroma DN 80.«
(4) Zamenja se tekst Kanalizacijsko omrežje z novim, ki se glasi:
»Na območju Ovčjih staj se predvidi ločen kanalizacijski sistem, ki je gravitacijski po celotni trasi.
Fekalna kanalizacija je povsod iz PVC cevi premera 200 mm, kar so to minimalni premeri za javno kanalizacijo. Potrebe po večjih ceveh iz vidika hidravličnega izračuna ni. Fekalni kanal omogoča priklop vseh objektov gravitacijsko.
Sistem fekalne kanalizacije na severnem in južnem delu območja 4 (stanovanjski bloki A1 – A8) prečka Volaričevo ulico in se preko novih revizijskih jaškov priklopi na obstoječi javni mešani kanal, ki vodi v čistilno napravo.
Meteorna kanalizacija je sestavljena iz več sistemov, ki se zaključijo s ponikovalnicami in po potrebi z drenažnim sistemom cevi za ponikanje vode.Na meteorni kanal se poveže preko peskolovov vode iz strešin, preko oljelovilcev pa vode iz cestišča, parkirišč in dvorišč.«
(5) V fazi projektiranja so dovoljena 25% odstopanja od idejnih rešitev po ZN za vse infrastrukturne objekte v skladu z osnovnim programom.
8. člen
V 12. členu se drugi in tretji odstavek črtata in za prvim odstavkom sledi tekst:
»Druga gradbena etapa zajema graditev objektov ob cesti C1.
Tretja gradbena etapa zajema dopolnilno gradnjo individualnih stanovanjskih objektov ob cesti C1, dograditev ceste C1 do ceste C3, rušenje skladiščnega kompleksa naftnih derivatov (Istrabenz) in izgradnjo stolpičev vzhodno od Volaričeve ulice ter preureditev in nadzidavo objekta C1 (samski dom SŽ) in novogradnjo stanovanjskega bloka B4.
Četrta gradbena etapa zajema izgradnjo stolpičev v zaledju Volaričeve ulice in izgradnjo podzemnih garaž, gradnjo stanovanjskih blokov med cesta C3 in C1 ter izgradnjo kompleksa vrstnih hiš ob stanovanjski ulici cesta C4.
Pred vsako gradbeno etapo je potrebno izvesti ustrezne sklope komunalnega omrežja.«
9. člen
V 13. členu se v prvem stavku za besedo tretji doda: »in četrti.«
10. člen
V 15. člena se drugi odstavek črta in nadomesti z novim, ki se pravilno glasi:
»Investitor in izvajalec del sta dolžna nemudoma priglasiti eventuelno odkritje arheološke in druge dediščine in poskrbeti, da ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot sta jo odkrila, o najdbi pa takoj pa takoj obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Nova Gorica.«
11. člen
Spremeni se 17. člen, ki se glasi:
»Dovoljena je izgradnja prizidkov, samostojnih objektov, pomožnih in drugih objektov v skladu z veljavnim republiškim Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov ter o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja do maksimalne 40% pozidanosti gradbene parcele in faktorja pozidanosti nad 1,5.
Prizidki morajo biti oblikovani skladno z obstoječim objektom in ustvariti celovito stavbno enoto. V kolikor se v okviru obstoječega stanovanjskega objekta organizira nova stanovanjska enota, je potrebno zagotoviti novi 2 parkirni mesti na površinah lastnikov.
Pri objektih, ki imajo poleg stanovanjske opredeljeno tudi obrtno ali poslovno dejavnost, je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja predložiti program dejavnosti in potrebna dokazila, ki potrjujejo upoštevanje varovanja okolja pred motečimi in onesnažujočimi vplivi. Faktor pozidanosti ne sme biti pod 1,8. V okviru parcele lastnika je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest oziroma vsaj dve dodatni parkirni mesti.
Pri novih posegih v prostor je potrebno zaradi vplivov prometa na avtocesti izvesti ukrepe zavarovanja pred prekomernimi emisijami na stroške investitorja oziroma lokalne skupnosti.
Za predvidene objekte bo treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti najprej informacijo o pogojih gradnje in potem vodno soglasje.«
12. člen
Spremeni se 18. člen, ki se glasi:
»Zazidalni načrt je občanom, družbam in ostali zainteresirani javnosti na vpogled na Občini Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.«
13. člen
Spremeni se 19. člen, ki se glasi:
»Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojne inšpekcijske službe.«
14. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 03201-2/2004-13
Postojna, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost