Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4077. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Veliki Otok, stran 10936.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna dne 12. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Veliki Otok
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt Veliki Otok.
(2) Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(1) Besedilo in grafični del lokacijskega načrta sta sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo OLN obsega:
1. opis prostorske ureditve,
2. ureditveno območje,
3. namenska raba,
4. predvidene prostorske ureditve,
5. nove zemljiške parcele – parcelacija,
6. nove zemljiške parcele in predvidena izraba območja,
7. zasnova prometnih rešitev,
8. idejne rešitve komunalnih vodov,
9. etape izvajanja lokacijskega načrta,
10. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
11. strokovna ocena vplivov na okolje in vplivnega območja,
12. ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta.
(3) Grafični del OLN obsega:
list 1.1    – ureditveno območje OLN               merilo 1:2500
list 1.2.    – načrt gradbenih parcel na območju OLN        merilo 1:500
list 1.3    – načrt gradbenih parcel z zakoličbenimi elementi   merilo 1:500
list 2.1.    – izrez iz veljavnih planskih aktov          merilo 1:5000
list 3.1.    – ureditvena situacija                 merilo 1:500
list 3.2.    – funkcionalne rešitve                 merilo 1:500
list 3.3.    – višinska regulacija – prečni prerezi      merilo 1:500/1000
list 3.4.    – zelene in javne površine               merilo 1:500
list 3.5.    – prometna ureditev situacija             merilo 1:500
list 3.5.1,2,3 – prometna ureditev, vzdolžni profil 1,2,3    merilo 1:1000/100
list 3.5.4   – prometna ureditev, prečni profil           merilo 1:10
list 3.6.1   – zbirna karta komunalnih vodov
        – vodovod, kanalizacija, plin             merilo 1:500
list 3.6.2   – zbirna karta komunalnih vodov
        – elektrika, telefon, javna razsvetljava        merilo 1:500
list 4     – prostorski prikaz predvidenih ureditev
(4) Ta odlok se objavi skupaj s sklepom Občinskega sveta Občine Postojna, št. 03201-8/2004 z dne 12. 7. 2004 in povzetkom Programa opremljanja stavbnih zemljišč, v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
(priloge lokacijskega načrta)
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. povzetek za javnost,
2. izvleček iz prostorskega dela plana občine, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
3. obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta,
4. strokovne podlage za pripravo občinskega lokacijskega načrta,
5. program opremljanja stavbnih zemljišč
6. smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
7. spis postopka priprave in sprejemanja prostorske strategije,
8. priporočila prostorskih konferenc.
4. člen
(velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Posebni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati strokovno presojo vplivov na okolje za posamezno predvideno dejavnost in izračun ustreznosti predvidene dejavnosti na posamezni gradbeni parceli glede na prostorsko možnost zagotovitve zadostnega števila parkirnih mest.
(2) Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj se omogoča v okviru desetih procentov (10%).
5. člen
Občinski lokacijski načrt skupaj s prilogami je na vpogled na Občini Postojna.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/2004-14
Postojna, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti