Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4076. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu "Ob Pivki p19/s15", stran 10932.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna dne 12. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu »Ob Pivki p19/s15«
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt »Ob Pivki p19/s15«.
(2) Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(1) Besedilo in grafični del lokacijskega načrta sta sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo OLN obsega:
1. Opis prostorske ureditve
2. Ureditveno območje
3. Namenska raba
4. Predvidene prostorske ureditve
5. Zasnova objektov in dovoljena odstopanja
6. Parcelacija s predvideno rabo območja
7. Zasnova prometnih rešitev
8. Rekreacijske površine
9. Zelene površine
10. Idejne zasnova komunalnih vodov
11. Varovanje naravne dediščine
12. Rešitve in ukrepi za obrambo
13. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
9. Etape izvajanja lokacijskega načrta
11. Ocena vplivov na okolje
(3) Grafični del OLN obsega:
1. Ureditveno območje OLN             M 1:1000
2. Umestitev ureditve in povezava
  s sosednimi območji               M 1:1000
3. Načrt parcelacije                M 1:1000
4. Ureditveno arhitekturna situacija        M 1:1000
5. Zakoličbena situacija M 1:1000         M 1:1000
6. Zasnova projektnih rešitev prometne,
  energetske, vodovodne in druge komunalne
  infrastrukture (zbirna situacija)        M 1:1000
   6.1 Obstoječa situacija
     z vrisano infrastrukturo         M 1:1000
   6.2 Prometna ureditev             M 1:1000
   6.3 Zasnova vodovoda             M 1:1000
   6.4 Zasnova kanalizacije           M 1:1000
   6.5 Zasnova elektrooskrbe           M 1:1000
   6.6 Zasnova telekomunikacijskih mrež     M 1:1000
   6.7 Zasnova plina               M 1:1000
7. Rešitve v zvezi z varstvom pred naravnimi
  in drugimi nesrečami              M 1:1000
(4) Ta odlok se objavi skupaj s sklepom Občinskega sveta občine Postojna, št. 03201-8/2004 z dne 12. 7. 2004 in povzetkom Programa opremljanja stavbnih zemljišč, v Uradnem listu RS.
3. člen
(priloge lokacijskega načrta)
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. povzetek za javnost,
2. obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
3. izvlečki iz prostorskih aktov, ki se nanašajo na obravnavano prostorsko ureditev:
2.1 Odlok
2.2 Grafični izsek iz kartografske dokumentacije
2.3 Izsek iz urbanistične zasnove
2.4 Namenska raba površin
2.5 Zasnova namenske rabe
2.6 Prostorske planske celote
4. Program opremljanja
5. Strokovne podlage za pripravo občinskega lokacijskega načrta:
5.1 Topografski načrt M 1:1000
5.2 Katastrski načrt M 1:1000
5.3 Seznam lastnikov
5.4 Usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje
5.5 Zasnova infrastrukturnega omrežja
6. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
7. Spis postopka priprave in sprejemanja prostorske strategije,
8. Priporočila prostorskih konferenc.
4. člen
(velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Posebni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora za dejavnosti, opredeljene v Uredbi o vrstah posegov v okolje za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96 in 12/00) vsebovati strokovno presojo vplivov na okolje za posamezno predvideno dejavnost.
(2) Na posamezni gradbeni parceli je glede na obseg zazidave potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest.
(3) Objekti so določeni z gradbeno linijo, ki določajo maximalne tlorisne gabarite. Odstopanje je možno pri fiksnih točkah F1-F10, ki določajo gradbene linije, in sicer izjemoma do 10% ob upoštevanju odmikov od glavnih cest.
5. člen
Občinski lokacijski načrt skupaj s prilogami je na vpogled na Občini Postojna.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/2004-15
Postojna, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost