Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto, stran 10929.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 1. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 51/71 in 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91 in 57/99), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 41/04, 45/04 in 47/04) 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96 – odločba USRS, 61/96 – odločba USRS, 35/97, 45/97– odločba USRS, 73/97 – odločba USRS, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 – odločba USRS, 24/01, 110/02 in 7/03) in 16. člen Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02 – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
(1) Spremeni se drugi odstavek 1. člena odloka, in sicer se črtajo točke 2., 3. in 4. in se nadomestijo z novimi:
»2. za posebno rabo javnih površin (postavitev gostinskih vrtov, kioskov, premičnih prodajnih objektov in drugih manjših predmetov pred poslovnimi objekti, prodajo srečk, prodajo časopisov, cvetja in podobno, postavitev prodajnih avtomatov, postavitev gradbenih odrov ali gradbišč, postavitev premičnih prodajnih objektov in snemanje filmov);
3. za podrejeno rabo javnih površin (izredno rabo za javne prireditve, shode in podobno);«
(2) Dosedanji 5. in 6. točka postaneta 4. in 5. točka.
3. člen
Besedilo 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezancu pod točko 5., drugega odstavka, 1. člena tega odloka se za postavitev ali namestitev taksnega predmeta na lokacijah, ki so na občinskih cestah in drugih javnih površinah (zelenicah, parkih ipd.), taksa poveča za 20 odstotkov.«
4. člen
V 9. členu odloka se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti pristojnemu oddelku najmanj 15 dni pred dnevom nastanka taksne obveznosti, če ni v tarifi taks drugače določeno.«
5. člen
V 16. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavezanci pod točkama 2. in 3. drugega odstavka 1. člena tega odloka so oproščeni plačila komunalne takse na območju naslednjih ulic:
Breg, Cvelbarjeva ulica, Čitalniška ulica, Detelova ulica, Dilančeva ulica, Florjanov trg, Frančiškanski trg, Germova ulica, Glavni trg, Hladnikova ulica, Jerebova ulica (od št. 1 do 2), Jenkova ulica, Kapiteljska ulica, Kastelčeva ulica, Kosova ulica, Kratka ulica, K sodišču, Linhartova ulica, Mej vrti, Muzejska ulica, Prešernov trg, Pugljeva ulica, Rozmanova ulica (od št. 1 do 28), Sokolska ulica, Streliška ulica, Strma pot, Strojarska pot, Šolska ulica, Vrhovčeva ulica in Zupančičevo sprehajališče.«
6. člen
(1) Besedilo 17. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo 200.000 tolarjev, ki se izreče na kraju prekrška, se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom.
(2) Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom.«
(2) Doda se nov 17.a člen, ki se glasi:
»(1) Globe, določene s tem odlokom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v spodaj navedenih zneskih.
(2) Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se takoj na kraju storitve kaznuje za prekršek pravna oseba, če v predpisanem roku ne prijavi taksnega predmeta ali če prijavi netočne podatke o taksnem predmetu, za katerega je predpisano plačilo takse (9. člen, 15. člen).
(3) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se takoj na kraju storitve kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se takoj na kraju storitve kaznuje za prekršek posameznik, če v predpisanem roku, določenim v 9. oziroma 15. členu tega odloka, ne prijavi taksnega predmeta ali če prijavi netočne podatke o taksnem predmetu, za katerega je predpisano plačilo takse.
(5) Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se takoj na kraju storitve kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena. «
7. člen
Sestavni del tega odloka je tarifa komunalnih taks k Odloku o spremembi in dopolnitvi odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-1/2002
Novo mesto, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
k Odloku o spremembi in dopolnitvi odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto, sprejetem na 15. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto dne 15. 7. 2004
1
V tarifi komunalnih taks Tarifa št. 3 se črta tarifna številka 3.3.2. Tarifna številka 3.3.3. se preštevilči v 3.3.2.
2
V tarifi komunalnih taks Tarifna številka 3 se doda novo tarifno številko, in sicer:
+------------+---------------------------------------+-----------------------+
|Tarifna št. |Opis taksnega predmeta         |  Število točk / leto|
+------------+---------------------------------------+-----------------------+
|3.4.    |Letna taksa za vsako rezervirano    |          6000|
|      |parkirno mesto za taksi vozilo     |            |
+------------+---------------------------------------+-----------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti