Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4070. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto, stran 10926.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 1. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71 in 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91 in 57/99), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 41/04 in 47/04) 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96 – odločba US RS, 61/96 – odločba US RS, 35/97, 45/97– odločba US RS, 73/97 – odločba US RS, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 – odločba US RS, 24/01, 110/02 in 7/03) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občine) določijo pogoji in načini posebne in podrejene rabe javnih površin.
2. člen
(1) Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
(2) Javne površine so:
– prometne površine, ki jih definirajo Odlok o občinskih cestah, Odlok o ureditvi cestnega prometa, Odlok o kategorizaciji cest in Uredba o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto,
– zelene površine, kot so definirane v Odloku o zelenih javnih površinah v Mestni občini Novo mesto,
– druge površine s statusom grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
(3) Posebna raba javnih površin pomeni rabo za:
– postavitev gostinskih vrtov,
– postavitev kioskov,
– postavitev premičnih prodajnih objektov in drugih manjših predmetov pred poslovnimi objekti,
– prodajo srečk, prodajo časopisov, cvetja in podobno,
– postavitev prodajnih avtomatov,
– postavitev gradbenih odrov ali gradbišč,
– postavitev premičnih prodajnih objektov,
– snemanje filmov,
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme ter postavitev reklamnih objektov in naprav.
(4) Podrejena raba javnih površin pomeni:
– izredno rabo za javne prireditve, shode in podobno.
II. POGOJI IN NAČINI POSEBNE IN PODREJENE RABE JAVNIH POVRŠIN
1. Pridobitev dovoljenja
3. člen
(1) Splošni pogoj za posebno in podrejeno rabo javnih površin je pridobitev dovoljenja, ki ga z odločbo izda občinska uprava na predlog pristojnega oddelka.
(2) Pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju: stranka) pridobi dovoljenje za posebno in podrejeno rabo javnih površin, če izpolnjuje posamezne pogoje iz tega odloka.
4. člen
Stranka pridobi dovoljenje za posebno rabo javnih površin na podlagi vloge ali javnega razpisa, če bo zasedena javna površina več kot 90 dni. Dovoljenje za podrejeno rabo javnih površin pa na podlagi vloge
A) Za posebno rabo javnih površin
Vloga
5. člen
(1) Na podlagi vloge stranka pridobi dovoljenje:
– za postavitev gostinskega vrta (9. člen),
– za postavitev premičnih prodajnih objektov (druga in tretja alinea 12. člena),
– za postavitev prodajnih avtomatov nad javno površino (14. člen),
– za prodajo časopisov (15. člen),
– za postavitev gradbenih odrov ali gradbišč (16. člen),
– za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme, ter postavitev reklamnih objektov in naprav (18. člen).
(2) Vloga za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
– ime ter stalno oziroma začasno prebivališče oziroma sedež stranke,
– opredelitev namena rabe javne površine,
– podpis vlagatelja,
– kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo,
– skico ali načrt objekta in naprave s podatki o namenu, dimenzijah, obliki, barvi, morebitna soglasja za priključitev na javno komunalno infrastrukturo in druge podatke,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– pisno soglasje lastnika zemljišča, kadar to ni javna površina v primerih postavitve prodajnega avtomata.
Javni razpis
6. člen
(1) Na podlagi javnega razpisa stranka pridobi dovoljenje:
– za postavitev gostinskega vrta (10. člen in 9 člen),
– za postavitev kioska (11. člen),
– za drugo turistično ponudbo.
(2) Za postopek javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih.
7. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– način, lokacijo in čas posebne rabe javnih površin,
– posamezne pogoje iz druge točke II. poglavja tega odloka,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– višino najnižjega enkratnega nadomestila v tolarjih,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
– dodatne pogoje, ki se opredelijo glede na lokacijo in način rabe javne površine.
(2) Med prispelimi ponudbami, ki izpolnjujejo pogoje in merila, ki so določeni v javnem razpisu, je izbran najugodnejši ponudnik.
(3) Javni razpis je za posamezno od razpisanih lokacij uspel, če je za to lokacijo prispela vsaj ena popolna ponudba.
(4) Na javnem razpisu se izločijo tisti prosilci, ki:
– niso poravnali zapadlih obveznosti do občine,
– že uporabljajo javno površino brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem,
– niso odstranili objektov in naprav, za katere nimajo dovoljenja po tem odloku.
(5) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje izmed delavcev občinske uprave direktor občinske uprave.
B) Za podrejeno rabo javnih površin
Vloga
8. člen
(1) Vloga za uporabo javne površine za javno prireditev ali shod mora vsebovati:
– ime organizatorja,
– namen prireditve (kulturni, zabavni, tržni, športni, politični, verski itd.),
– namen shoda (politični, verski itd.),
– obliko prireditve (razstava, predstava, mimohod, karneval, parada, filmske promocije, ples, ozvočenje z namenom oglaševanja, glasbene prireditve itd.),
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– pričakovano število obiskovalcev in udeležencev,
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme in načrt postavitve opreme,
– predlog začasne prometne ureditve,
– kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo,
– skico ali načrt s podatki o namenu, dimenzijah in druge podatke o prireditvi.
(2) Pogoj za pridobitev dovoljenja je poravnava obveznosti do občine in ravnanje stranke skladno z že izdanim dovoljenjem.
(3) Čas uporabe javne površine za prireditve ali shod se določi v dovoljenju.
2. Načini in posamezni pogoji posebne rabe javnih površin
Postavitev gostinskega vrta
9. člen
(1) Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom (in pomeni povečanje gostinske ponudbe tega gostinskega obrata – v nadaljevanju: gostinski vrt z gostinskim obratom), je dovoljeno postaviti na javni površini iz 2. člena tega odloka, razen v času izvajanja zimske službe.
(2) Dovoljenje za postavitev gostinskega vrta z gostinskim obratom se izda za sezonski čas ali čas do enega leta in vsebuje grafično prilogo.
(3) Gostinski vrt z gostinskim obratom se postavi v skladu z grafično prilogo, ki mora upoštevati naslednje pogoje:
– med gostinskim vrtom in gostinskim obratom mora biti zagotovljen prehod pešcev praviloma v širini 1,6 m,
– dovoljena velikost ograjenega gostinskega vrta mora biti skladna s pogoji, opredeljenimi v lokacijski informaciji in s posebnimi pogoji za prostorsko ureditev,
– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se v primeru intervencije lahko odstranijo,
– upoštevajo se merila in pogoji za postavitev objektov in izvedbo drugih del, navedena v lokacijski informaciji in morebitni dodatni pogoji oddelka pristojnega za urejanje prostora.
10. člen
(1) Gostinski vrt na javnih površinah iz 2. člena tega odloka, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot funkcionalna celota s točilno mizo in priključen na potrebne komunalne vode, ki jih uredi stranka.
(2) Za gostinski vrt iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo vsi pogoji, ki so določeni v alinejah tretjega odstavka 9. člena, razen prve alineje.
Postavitev kioska
11. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljeno postaviti kiosk, če obstaja možnost priključkov na potrebne komunalne vode, ki jih uredi stranka, ter na podlagi potrebnih dovoljenj.
(2) Dovoljenje za postavitev kioska se izda za čas do enega leta in se lahko podaljša isti stranki brez javnega razpisa do pet let, če stranka izpolnjuje vse obveznosti iz dovoljenja. V primeru, ko stranka preneha opravljati prodajo v kiosku, mora na javni površini vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške.
Postavitev premičnih prodajnih objektov
12. člen
Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka, razen na travnatih delih zelenih površin, je dovoljena postavitev premičnih prodajnih objektov za prodajo:
– kostanja, sladoleda in drugih živil,
– blaga pred vhodom trgovin.
Dovoljenje za postavitev premičnih prodajnih objektov se izda za sezonski čas ali čas do enega leta.
13. člen
(1) Kostanj se prodaja v enotno oblikovanih utah.
(2) Sladoled se prodaja iz sodobnih hladilnih naprav na kolesih ali brez njih. Po končani prodaji se hladilne naprave na kolesih odstranijo.
(3) Druga živila se prodajajo le iz premičnih prodajnih objektov, ki so primerni vrsti živila, skladno s predpisi o trgovini.
(4) Po koncu prodaje mora stranka stojnice odstraniti z javne površine in jo vzpostaviti v prvotno stanje.
(5) Prodaja blaga pred vhodom v trgovino je dovoljena na premičnih prodajnih objektih, ki s svojim videzom ne smejo kaziti okolice. Okrog njih ne sme biti naložena embalaža in drugi predmeti, ki niso v prodaji. Te objekte mora stranka po končani prodaji odstraniti in površino vzpostaviti v prvotno stanje.
Postavitev prodajnih avtomatov
14. člen
(1) Na javnih površinah je dovoljeno postaviti prodajne avtomate za različno ponudbo blaga (časopisi, parkirni listki, žetoni in podobno), kot izhaja iz 2. člena tega odloka in so v lasti občine ali v zasebni lasti.
(2) Postavitev prodajnih avtomatov ne sme ovirati javno rabo javne površine.
Časopisi
15. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljena prodaja časopisov iz torbe in posebnih vozičkov, ne pa iz provizorijev.
(2) Dovoljenje za prodajo časopisov se izda za čas do enega leta.
Postavitev gradbenih odrov ali gradbišč
16. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljena postavitev gradbenih odrov ali gradbišč za gradnjo ali obnovo objektov.
(2) Dovoljenje se izda za čas trajanja del iz prvega odstavka tega člena.
(3) Če so istočasno na območju gradbenega odra ali gradbišča drugi začasni objekti posebne rabe javnih površin po tem odloku, se le-ti odstranijo na stroške stranke, ki je investitor gradnje ali obnove objekta, za čas trajanja dovoljenja iz drugega odstavka tega člena, če bi ovirali javno rabo javnih površin in se vrne že plačana taksa.
(4) Na javni površini je prepovedano odlagati odpadni in gradbeni material, vrtati vanjo, mešati beton, po njej zlivati kakršnokoli tekočino ali na kakršen drug način onesnaževati javno površino tako, da bi jo poškodovali.
(5) Stranka, ki dobi dovoljenje za postavitev gradbenega odra ali gradbišča, mora po končani rabi javno površino vrniti v prvotno stanje.
17. člen
Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča na javnih površinah mora stranka:
– zagotoviti delno zaporo prometa, ki jo predlaga vzdrževalec javnih površin,
– postaviti začasne prometne znake in začasna prometna zavarovanja,
– na območju začasne prepovedi prometa omogočiti dnevno zavarovane dostope in dovoze do objekta v obnovi,
– vlogi za pridobitev dovoljenja priložiti elaborat začasne prometne ureditve,
– o dnevu začetka in dnevu zaključka del poslati pismeno sporočilo pristojnemu oddelku.
Postavitev prometne signalizacije in prometne opreme ter postavitev reklamnih objektov in naprav
18. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljeno postaviti turistično in drugo signalizacijo, ki obvešča na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali obveščajo o napravah in objektih, ki so v neposredni zvezi s prometom in turizmom ter vodijo k drugim za promet pomembnim lokacijam.
(2) Objekti iz prejšnjega odstavka se postavljajo skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javni cesti.
(3) Reklamni objekti in naprave se postavijo skladno z akti občine, ki urejajo področje oglaševanja.
3. Prepovedi pri posebni rabi javnih površin
19. člen
Pri posebni rabi javnih površin iz 2. člena tega odloka je prepovedano:
– vrtanje, zabijanje ali kakšno drugo poškodovanje javne površine,
– prodajanje blaga v nasprotju z določili tega odloka (prodaja iz roke v roko ali iz kovčkov, torb, škatel in podobno),
– pritrjevanje preprog in predpražnikov,
– polaganje preprog in predpražnikov, razen za protokolarne namene, posebne prireditve občine in na območju gostinskega vrta skladno z dovoljenjem iz tega odloka,
– na kakršenkoli drug način onesnaževati površine.
III. TAKSE
20. člen
Zavezanci za plačilo takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin plačujejo takso skladno z določili Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto.
IV. NADZOR
21. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat MONM (v nadaljevanju: inšpektorat).
(2) Sredstva za upravno izvršbo zagotavlja inšpektorat.
V. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
(1) Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– če ravna v nasprotju z 9. členom,
– če ravna v nasprotju z 11. členom
– če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena,
– če ravna v nasprotju s 14. členom,
– če ravna v nasprotju s 15. členom,
– če ravna v nasprotju z drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 16. člena,
– če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 18. člena.
(2) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(1) Stranke, ki uporabljajo javno površino za posebno rabo brez dovoljenja ali pa jim je dovoljenje poteklo, so dolžne v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka dovoljenje pridobiti po tem odloku.
(2) Če si stranke v roku iz prejšnjega odstavka tega člena dovoljenja ne pridobijo, so dolžne vzpostaviti na javni površini prvotno stanje.
(3) Če stranke ne vzpostavijo na javni površini prvotnega stanja, ga vzpostavi pooblaščeni izvajalec na stroške stranke. Izvajalca določi na podlagi javnega razpisa inšpektorat.
24. člen
Če nadzorni organ po prenehanju posebne in podrejene rabe javnih površin ugotovi nastalo škodo, ki jo je povzročila stranka, izda sklep za povračilo nastalih stroškov na javni površini.
25. člen
Globe, določene s tem odlokom, se do dne začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni kot sledi:
a) z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik:
– če ravna v nasprotju z 9. členom,
– če ravna v nasprotju z 11. členom,
– če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena,
– če ravna v nasprotju s 14. členom,
– če ravna v nasprotju s 15. členom,
– če ravna v nasprotju z drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 16. člena,
– če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 18. člena.
b) z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz točke a) tega člena.
c) z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz točke a) tega člena.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-15/2004
Novo mesto, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost