Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4067. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj, stran 10924.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN ter roki za posamezne faze priprave OLN.
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga:
Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, izdelane na pobudo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in na Mestnem svetu sprejete 24. 5. 2004, namenjajo del območja urejanja MR 8/2 stanovanjski gradnji ter spremljajočim dejavnostim in ga priključujejo območju urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj. Za celovito sanacijo tega dela območja, pozidanega z objekti socialne stanovanjske gradnje in za realizacijo predvidene dopolnilne stanovanjske gradnje na območju, ki je s spremembami dolgoročnega plana priključeno, je treba izdelati strokovne podlage ter izdelati in sprejeti odgovarjajoč prostorski izvedbeni dokument – občinski lokacijski načrt.
Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana želi, ob upoštevanju smernic in pogojev posameznih pristojnih nosilcev urejanja prostora:
– celovito (komunalno, prometno, energetsko, oblikovno ter programsko) sanirati del območja urejanja južno od Krmčeve ulice, ki je pozidan s stanovanjskimi objekti socialne gradnje,
– v nepozidanem delu območja realizirati dopolnilno gradnjo stanovanjskih in spremljajočih objektov,
– zgraditi ustrezno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo,
– urediti pripadajoče nezazidane površine.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN zajema površine dela območja urejanja MS 8/5 Zg. Kašelj, ki meri cca 6.4 ha in leži na skrajnem južnem deli Zgornjega Kašlja, južno od Krmčeve ulice, ob Cesti španskih borcev.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
5. MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
6. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva okolja), Vojkova 52, Ljubljana,
7. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva narave), Vojkova 52, Ljubljana,
8. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje gospodarjenja z vodami), Vojkova 52, Ljubljana,
9. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
10. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana,
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
12. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana,
13. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
15. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
16. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana.
Drugi udeleženci:
1. MU, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, 1000 Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora (morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, kvalitetni pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov itd.),
– parcelacija in lastništvo,
– krajinske značilnosti območja,
– zelene površine,
– komunalna, energetska in prometna ureditev,
– geomehansko in hidrološko poročilo;
– variantne strokovne rešitve;
– ocena osončenja posameznih fasad in odprtih površin izbrane variantne rešitve;
– ostale strokovne podlage glede na zahteve soglasodajalcev.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
MOL, MU, Oddelek za urbanizem pridobi najmanj dve strokovni rešitvi prostorske ureditve različnih avtorjev.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Digitalni geodetsko-katastrski načrt iz uradne evidence Geodetske uprave RS ter reambulirani posnetek, ki mora biti uradno potrjen, pridobi Oddelek za urbanizem Mestne uprave MOL.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Izdelava strokovnih podlag je predvidena tri mesece po prostorski konferenci. Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po oddaji PSP. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Naročnik in investitor je Mestna občina Ljubljana, MU, Oddelek za urbanizem.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-24/2004-2
Ljubljana, dne 19. julija 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost