Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4064. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del), stran 10920.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju: OLN) za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novih OLN
Za obravnavano območje so bile v maju 2004 sprejete spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za območje urejanja ŠR 3/3 Kamna gorica). Del površin območja urejanja ŠR 3/3 (opuščeni kamnolom), ki za parkovne in rekreacijske dejavnosti ni primeren, se je priključil k stanovanjskemu območju ŠS 3/5. Opuščeni kamnolom je zaključena prostorska celota, zato se izdela lokacijski načrt ločeno od ostalega območja urejanja ŠS 3/5. Z novim dokumentom se predvidi sanacija terena ter stanovanjska gradnja.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) V območju se predvidi kompleks večstanovanjskih objektov. Površina območja je 8.127 m2. V večetažnih objektih je predvideno ca. 120 stanovanj. Parkiranje je predvideno v podzemnih etažah. Med stanovanjskimi objekti se predvidijo zelenice in otroška igrišča.
(2) Komunalna ureditev
Povzamejo se obstoječi komunalni vodi in predvidijo nove komunalne ureditve v skladu z usmeritvami nosilcev urejanja prostora.
(3) Varovanje okolja
V OLN se upoštevajo pogoji iz odloka, ki ureja varovanje vodnih virov. Določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi in merila v zvezi z varovanjem pred hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za zaščito okolja se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja v prostoru in z merili, ki izhajajo iz veljavnih predpisov.
(4) Varovanje naravne in kulturne dediščine
Načrtovani posegi morajo biti usklajeni s smernicami nosilcev urejanja v prostoru. Upoštevati je treba Odlok o zaščiti spomeniško-kulturne dediščine in zavarovati naravno in kulturno dediščino.
(5) Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo in zaščito.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN meji na severu na območje gozda s posebnim namenom, na vzhodu na območje avtoceste, na jugu na rekreacijsko rekreativno območje ŠR 3/3-3 in na zahodu na del stanovanjskega območja ŠS 3/5.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
6. MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
7. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva okolja), Vojkova 52, Ljubljana,
8. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje varstva narave), Vojkova 52, Ljubljana,
9. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana (za področje gospodarjenja z vodami), Vojkova 52, Ljubljana,
10. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
11. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto, Kotnikova 9, 1516 Ljubljana,
12. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
13. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana,
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
15. RS, Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
16. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora (morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, kvalitetni pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, kulturna dediščina, itd.),
– značilnosti odprtega nezazidanega prostora in krajinska slika,
– parcelacija in lastništvo,
– zelene površine;
– variantne rešitve zazidave;
– ocena osončenja stanovanjskih objektov.
Kot podlago za izdelavo OLN se izdela tudi:
– študijo obremenitve stanovanjskih območij s hrupom;
– geomehansko in hidrogeološko poročilo;
– mnenje Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) glede gradnje garaž z ozirom varovanja vodnih virov in glede vpliva elektromagnetnih valovanj oziroma drugih možnih vplivih s strani trafo postaje ter morebitne druge obremenitve okolja;
– morebitne druge dodatne ekspertize in poročila;
– programsko idejno zasnovo komunalnih vodov glede na zahteve nosilcev urejanja v prostoru.
V skladu z zahtevami soglasodajalcev se po potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Pridobijo se najmanj tri strokovne rešitve prostorske ureditve.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Digitalni geodetsko-katastrski načrt pridobi Oddelek za urbanizem Mestne uprave MOL iz uradne evidence Geodetske uprave RS. Investitor pridobi reambulirani posnetek, ki mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Izdelava PSP je predvidena dva meseca po prostorski konferenci. Sprejem predloga OLN je predviden eno leto po oddaji PSP. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Pripravo OLN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-27/2004-2
Ljubljana, dne 19. julija 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti