Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4063. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj, stran 10917.

Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 16. seji dne 14. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Mestni občini Kranj
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse na območju Mestne občine Kranj, zavezanci za njeno plačilo, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta odlok ne določa drugače.
VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah.
Na območju, opredeljenem v 1. členu tega odloka, se določi turistična taksa v višini 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno – izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključene v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
NAČIN PLAČEVANJA
5. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice (v nadaljnjem besedilu: sobodajalci in kmetje), ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun Mestne občine Kranj hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
6. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso in voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.
Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog iz 1. in 2. točke 4. člena tega odloka v evidenco, določeno v prvem odstavku tega člena.
7. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso na poseben račun Mestne občine Kranj in sicer do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
8. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka so dolžne do 25. dne v mesecu za pretekli mesec predložiti Mestni občini Kranj in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse. Poročilo so osebe dolžne predložiti tudi v primeru, da niso imele gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov na prenočevanju ni bilo.
Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena oddajo osebe na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
9. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna Mestne občine Kranj.
NADZOR
10. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ, ustanovljen v skladu s predpisom, ki ureja lokalno samoupravo.
KAZENSKA DOLOČBA
11. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje pravna ali fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, in sicer:
– če do 25. v mesecu za pretekli mesec ne poda poročila iz 8. člena tega odloka,
– če ne poda poročila na predpisanem obrazcu,
– če poda pomanjkljivo poročilo o plačani turistični taksi.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi (Uradni list RS, št. 25/01).
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42305-0002/2004-43/13
Kranj, dne 14. julija 2004.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost