Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4062. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kozje, stran 10916.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 14. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kozje
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodeljevanja socialnih pomoči v Občini Kozje.
2. člen
Do socialne pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Kozje, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna socialna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Upravičenci do socialne pomoči so:
– občan, ki je upravičen do denarne socialne pomoči kot edinega vira za preživljanje po zakonu o socialnem varstvu,
– posameznik ali družina, ki se zaradi težje bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče ali drugih izjemnih razmer, ki pogojujejo tovrstno pomoč, znajde v težki materialni situaciji.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku enkratna denarna pomoč, ki se dodeljuje praviloma enkrat letno. Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
4. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu občine. Na podlagi sprejetega proračuna občine za tekoče leto se določi višina sredstev za denarne pomoči iz 3. člena tega pravilnika.
5. člen
Enkratna denarna pomoč za upravičence iz 2. člena tega pravilnika je namenjena za:
– nakup ozimnice in kurjave,
– nakup šolskih potrebščin,
– plačilo šolskih kosil osnovnošolcev,
– doplačilo letovanj socialno ogroženih otrok,
– doplačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebna, pa jih ZZZS ne pokriva,
– plačilo najemnine za stanovanja,
– plačilo pogrebnih stroškov,
– drugi stroški in izdatki, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca, ki se ocenijo v sodelovanju s Centrom za socialno delo.
6. člen
Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 10.000 SIT in največ do višine enega minimalnega dohodka samske osebe oziroma družine v skladu s 25.a členom zakona o socialnem varstvu. Višina enkratne denarne pomoči se lahko izjemoma poveča za 50% ob upoštevanju težkih socialnih razmer upravičenca.
7. člen
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno izvajalcu, izdajatelju računa za blago ali storitve, za katere je upravičenec vložil prošnjo.
Denarna pomoč, ki je namenjena plačilu šolskih kosil, se določi do cene, ki jo zaračunava šola.
Doplačilo zdravstvenih storitev se odobri v skladu z določili zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, plačilo najemnin pa v skladu z zakonom o socialnem varstvu.
Plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov se lahko poravna za pokojnika, ki je bil prejemnik denarne pomoči po zakonu o socialnem varstvu in nima zavezancev, ki so ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v času njegovega življenja bili dolžni preživljati.
Za pokojnika se poravnajo najnujnejše pogreben storitve.
V primeru, ko je bil pokojnik lastnik premičnega in nepremičnega premoženja, občina priglasi terjatev iz naslova plačila ali doplačila pogrebnih storitev v zapuščinskem postopku.
8. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadala po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
9. člen
Izjemoma ob izredno težki materialni ogroženosti posameznika in družine, je mogoče dodeliti denarno pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega pravilnika, vendar ne več kot za 50%.
10. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča Občinska uprava občine Kozje. K podelitvi lahko v določenih primerih pridobi mnenje Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitve socialne pomoči pri občinski upravi na obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči«. K vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Občinska uprava preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku 30 dni od prejema vloge odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom. Zoper sklep je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po prejemu sklepa. O pritožbi odloči župan občine.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2004-14/03
Kozje, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost