Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4061. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2003, stran 10915.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 14. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                   
 
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           437.436
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)               167.999
70    DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)          138.745
   700 davki na dohodek in dobiček             101.138
   703 davki na premoženje                  11.295
   704 domači davki na blago in storitve           26.312
   706 drugi davki                        –
71    NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)        29.254
   710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     17.601
   711 takse in pristojbine                  1.555
   712 denarne kazni                      325
   713 prihodki od prodaje blaga in storitev           –
   714 drugi nedavčni prihodki                9.773
72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)           8.584
   720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev         4.011
   721 prihodki od prodaje zalog                 –
   722 prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega     4.573
     premoženja                         
73    PREJETE DONACIJE (730+731)                 –
   730 prejete donacije iz domačih virov             –
   731 prejete donacije iz tujine                 –
74    TRANSFERNI PRIHODKI (740)              260.853
   740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     260.853
     institucij                         
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             434.594
40    TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)         106.489
   400 plače in drugi izdatki zaposlenim           26.476
   401 prispevki delodajalcev za socialno varnost       3.963
   402 izdatki za blago in storitve             75.108
   403 plačila domačih obresti                 942
   409 rezerve                          –
41    TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)        209.711
   410 subvencije                      10.063
   411 transferi posameznikom in gospodinjstvom       66.728
   412 transferi neprofitnim organizacijam in        15.712
     ustanovam                          
   413 drugi tekoči domači transferi            117.208
   414 tekoči transferi v tujino                  
42    INVESTICIJSKI ODHODKI (420)              94.998
   420 nakup in gradnja osnovnih sredstev          94.998
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)             23.396
   430 investicijski transferi                23.396
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)        
                                 2.842
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                 
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA          –
     KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)              
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               –
   750 prejeta vračila danih posojil               –
   751 prodaja kapitalskih deležev                –
   752 kupnine iz naslova privatizacije              –
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       –
     (440+441+442)                        
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       
   440 dana posojila                       –
   441 povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
   442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE          –
     KAPITALSKIH DELEŽEV                     
C) RAČUN FINANCIRANJA                         
                                   
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                     –
50    ZADOLŽEVANJE                        
   500 domače zadolževanje                    –
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)                 2.645
55    ODPLAČILA DOLGA                    2.645
   550 odplačila domačega dolga                2.645
IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH        197
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII-IX)           -2.842
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI+X)                  
                                  197
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2003 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija splošnega dela bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja in realizacija posebnega dela proračuna Občine Kozje za leto 2003.
5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2004-14/02
Kozje, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti