Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4058. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2004 - II., stran 10913.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02, 51/02), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 16. seji, dne 5. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2004 – II.
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2004 (Uradne objave Snežnika, št. 3 z dne 31. 5. 2004) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov             v SIT
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)        1.922,177.652
   Tekoči prihodki (70+71)            1.187,662.882
70  Davčni prihodki (700+703+704+706)        969,750.548
   700  Davki na dohodek in dobiček        745,949.000
   703  Davki na premoženje            116,993.000
   704  Domači davki na blago in storitve     106,808.548
   706  Drugi davki
71  Nedavčni prihodki
   (710+711+712+713+714)              217,912.334
   710  Udeležba na dobičku
      in dohodki od prem.            99,114.233
   711  Takse in pristojbine            8,679.000
   712  Denarne kazni                 587.330
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev     406.770
   714  Drugi nedavčni prihodki          109,125.001
72  Kapitalski prihodki (720+721+722)        161,515.675
   720  Prihodki od prodaje
      osnovnih sredstev             114,150.000
   721  Prihodki od prodaje zalog
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
      in nemat. premož.             47,365.675
73  Prejete donacije (730+731)
   730  Prejete donacije iz domačih virov
   731  Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki               572,999.095
   740  Transferni prihodki iz drugih
      javnofin. inst.              572,999.095
 
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)          2.539,443.571
40  Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)       576,228.469
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim     110,808.498
   401  Prispevki delodajalcev
      za socialno var.              18,817.952
   402  Izdatki za blago in storitve       426,006.436
   403  Plačila domačih obresti          12,380.000
   409  Sredstva, izločena v rezerve        8,215.583
41  Tekoči transferi (410+411+412+413)        766,958.424
   410  Subvencije                 13,384.727
   411  Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom             336,661.690
   412  Transferi neprofitnim org.
      in ustanovam               135,002.887
   413  Drugi tekoči domači transferi       281,909.120
   414  Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki (420)           910,464.560
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev    910,464.560
0  Investicijski transferi (430)          285,792.118
   430  Investicijski transferi          285,792.118
 
III. Proračunski presežek
   (primanjkljaj) (I. – II.)           - 617,265.919
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
75  IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapit. deležev (750+751+752)      6,180.000
750 Prejeta vračila danih posojil           6,180.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
44  V.   Dana posojila in povečanje kapit. deležev      –
   440  Dana posojila
   441  Povečanje kapitalskih deležev
442     Poraba sredstev kupnin iz naslova privatiz.
 
VI. Prejeta minus dana posoj. in spr. kap. del.
   (IV.-V.)                      6,180.000
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
50  VII.  Zadolževanje (500)                 –
   500  Domače zadolževanje
55  VIII. Odplačila dolga (550)           12,560.000
   550  Odplačila domačega dolga          12,560.000
 
IX. Sprememba stanja sred. na rač.
      (I+IV+VII-II-V-VIII)          - 623,645.919
X.  Neto zadolževanje (VII-VIII)          - 12,560.000
XI. Neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)        617,265.919
Zmanjšanje sredstev na računu (proračunski primanjkljaj) se krije iz prenesenih sredstev leta 2003.
Splošni del občinskega proračuna, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del, ki zajema finančni načrt Občine Ilirska Bistrica (odhodki so izkazani po področjih proračunske porabe od 01 do 10 in po ekonomski klasifikaciji – kontih) so priloga k temu odloku.
Priloga k odloku so tudi načrti razvojnih programov za obdobje 2004–2007.
Vse priloge k odloku se objavijo na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica.
2. člen
V odloku se drugi in tretji odstavek 7. člena spremenita tako, da se glasita:
Splošna proračunska rezervacija za leto 2004 je opredeljena v višini 9,817.553 SIT.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom ….. v višini 3,273.000 SIT, s tem da župan lahko podeli za posamezni namen največ 100.000 SIT;
– za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize, priprave dokumentacije za razpise ….,
– za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva – skupaj 1,829.000 SIT; za te namene lahko župan uporabi največ 1,000.000 SIT;
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu – 4,715.553 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40302-0001/2004-2
Ilirska Bistrica, dne 5. julija 2004.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost