Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4057. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Idrija, stran 10911.

Na podlagi 9. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 75/94), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 14. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in projektov v Občini Idrija določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev ter njihovih projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
Za sofinanciranje vsakega od področij se s posameznim društvom sklene ločena pogodba.
2. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja dejavnosti in projektov imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju občine Idrija
– so registrirana
– aktivno delujejo najmanj eno leto
– njihova dejavnost je področje kulture
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti
– imajo urejeno evidenco o članstvu
– oddajo letno poročilo o realizaciji programa v tekočem letu in načrt dela za naslednje leto.
II. SOFINANCIRANJE REDNE DEJAVNOSTI IN MERILA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
3. člen
(redna dejavnost)
Kot redna dejavnost društva se šteje:
– priprava ali sodelovanje na najmanj eni prireditvi letno
– stroški vodenja, mentorstva
– stroški najemnin in obratovalni stroški (vaje, organizacijske priprave)
– materialni stroški (pisarniški material, arhivsko gradivo, servisiranje opreme, rekvizitov ipd).
4. člen
(merila za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev)
+--------------------------------------------------------+--------------+
|                            | Število   |
|     Elementi za vrednotenje            |  točk    |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|1. Dejavnost                      |       |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|– glasbena                       |    30  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|– gledališka                      |    30  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|– plesno-folklorna                   |    20  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|– literarna                       |    10  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|– likovna, filmska, fotografska             |    10  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|– dodatna dejavnost društva (poleg           |    10  |
|temeljne)                        |       |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|2. Število aktivnih članov               |       |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|do 10 članov                      |    10  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|od 11–20 članov                     |    15  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|od 21–30 članov                     |    20  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|od 31–40 članov                     |    25  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|od 41–50 članov                     |    30  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|Nad 50 članov                      |    40  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|2.a. Vključenost mladih med 15. in 18.         |       |
|letom                          |       |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|do 5 mladih                       |     5  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|6-10 mladih                       |    10  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|Nad 10 mladih                      |    15  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|3. Število realiziranih samostojnih           |       |
|prireditev v preteklem letu               |       |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|od 1 do 3 prireditve                  |    10  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|od 4–6 prireditev                    |    20  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|Nad 6 prireditev                    |    30  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|4. Število vaj po dve šolski uri na teden        |       |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|1 redna vaja na teden                  |     5  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|2 ali več rednih vaj na teden              |    10  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|5. Raven predstavljanja                 |       |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|raven lokalne skupnosti                 |     5  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|medobčinska raven                    |    10  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|državna raven                      |    20  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|meddržavna raven                    |    40  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|6. Doseganje rezultatov na tekmovanjih         |       |
|ali selekcijah (za dosežena prva tri          |       |
|mesta dodatek v% na skupno število točk)        |       |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|na občinskem ali medobčinskem tekmovanju        |    10%  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|na državnem tekmovanju                 |    30%  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
|na meddržavnem tekmovanju                |    50%  |
+--------------------------------------------------------+--------------+
5. člen
(postopek)
Sredstva, namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga enkrat letno objavi Občina Idrija.
Glede na doseženo število točk društev, ki so pravočasno oddala prijavo z dokazili iz 2. člena pravilnika, se določi vrednost točke.
6. člen
(komisija)
Petčlansko komisijo, pristojno za vodenje in izvedbo postopka za dodeljevanje sredstev, imenuje župan:
– tri člane na predlog društev prek Zveze kulturnih društev Idrija
– dva člana na predlog odbora za družbene dejavnosti.
7. člen
(pogodba)
Po končanem postopku se z vsakim izbranim društvom podpiše pogodbo, v kateri se določi:
– vsebino in obseg programa dejavnosti
– čas realizacije programa
– višino sredstev
– obveznost oddajanja poročil o izvajanju programa
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
III. SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
8. člen
(pravica do sofinanciranja projektov)
Vsako društvo, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika, lahko prijavi na razpis poljubno število projektov s področja dejavnosti, za katere je registrirano. Društvo lahko prijavi isti projekt na isti razpis le enkrat. Projekt mora biti izveden ali se mora začeti izvajati v letu, za katerega velja razpis.
Projekt lahko predstavlja sodelovanje na prireditvah, izobraževalnih seminarjih, tekmovanjih, natečajih in predstavitvah, posamezna predstava, koncert, razstava, recital, izdaja publikacije, snemanje filma, avdio ali video kasete ali zgoščenke. Stroški prevoza so sestavni del projekta.
9. člen
(postopek in pogodba)
Sredstva, namenjena za sofinanciranje projektov posameznih društev se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga občina objavi enkrat letno. Prijavljene projekte obravnava in oceni komisija iz 6. člena. Glede na doseženo število točk se določi vrednost točke in višina sredstev za sofinanciranje posameznega projekta ter pripravi pogodba. Z izbranimi društvi se podpišejo pogodbe, v katerih se določijo:
– vsebina projekta
– čas realizacije projekta
– višina sredstev
– obveznost oddajanja poročil o izvajanju programa
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Sredstva iz pogodbe društva prejmejo po oddanem poročilu o izvedbi projekta, ki vsebuje tudi dokazila.
10. člen
(merila za vrednotenje projektov)
+------------------------------------------------------------+-----------+
|       Elementi za vrednotenje projekta       | Št. točk |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|1.Dejavnost                         |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|– glasbena                         |     30|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|– gledališka                        |     35|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|– plesno-folklorna                     |     20|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|– likovna, fotografska, filmska               |     10|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|– literarna                         |     10|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|2. Število sodelujočih članov društva            |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|do 10 sodelujočih                      |     10|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|do 20 sodelujočih                      |     15|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|do 25 sodelujočih                      |     20|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|do 30 sodelujočih                      |     25|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|do 40 sodelujočih                      |     30|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|nad 50 sodelujočih                     |     40|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|3. Način organiziranja projekta               |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|projekt v celoti organizira prijavljeno društvo       |     30|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|projekt je organiziran v sodelovanju z drugimi društvi, ki |     20|
|sodelujejo pri razpisu                   |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|projekt društva, ki le sodeluje v akciji, ki jo organizira |     10|
|drugo društvo ali drug prireditelj             |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|4. Raven izvajanja projekta                 |      |
+------------------------------------------------------------+-----------+
|raven občine                        |     5|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|medobčinska raven                      |     10|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|državna raven                        |     20|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|meddržavna raven                      |     40|
+------------------------------------------------------------+-----------+
IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2005.
Št. 41401-2/2004
Idrija, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost