Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4055. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Dolenjske Toplice, stran 10910.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99), 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 12. seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Dolenjske Toplice
1. člen
(uvodne določbe in razlog za spremembe in dopolnitve)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97, 39/98 in 59/98) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 68/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98 in 59/98) za območje Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 38/03), ki se nanašajo na:
(a) določitev novih stavbnih zemljišč v ureditvenih območjih naselij:
– Meniška vas za stanovanjsko gradnjo in gradnjo pomožnih objektov,
(b) širitev ureditvenega območja naselja Cerovec in določitev novih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
(c) določitev novih stavbnih zemljišč izven ureditvenih območij naselij:
– Cerovec za stanovanjsko gradnjo in gradnjo za kmetijske namene – preselitev kmetije,
– Dobindol za gradnjo v kmetijske in turistične namene – preselitev kmetije,
(d) tehnične popravke kartografske dokumentacije v naseljih Meniška vas in Soteska;
(e) spremembo načinov urejanja prostora v naselju Dolenjske Toplice;
(f) določitev območja posebne oblike poselitve (območja za vinogradništvo in sadjarstvo) nad Dolenjimi Sušicami (VI/1);
(g) popravek občinske meje v grafičnem delu odloka in s tem popravek prikazov ostalih vsebin,
(h) popravek stavbnega zemljišča za črpališče odpadnih voda zahodno od naselja Sela pri Dolenjskih Toplicah na listu Semič 2 in 12, tako da se zemljišče s parc. št. 2547 k.o. Podturn opredeli kot najboljše kmetijsko zemljišče (stavbno zemljišče se ukine), zemljišče s parc. št. 2556 k.o. Podturn pa se opredeli kot stavbno zemljišče.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V poglavju 1. RAZVOJNE USMERITVE V PROSTORU IN VARSTVO OKOLJA se v podpoglavju 1.1. Strategija urejanja prostora in organizacija dejavnosti v prostoru v točki d) Usmeritve za razvoj turističnih območij pod naslovom Turistično kmetijsko vinorodna območja – območja posebne oblike poselitve za besedilom: »……ter na Ljubancu nad Dobindolom (VI)« doda besedilo »in nad Dolenjimi Sušicami (VI/1)«….
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana)
Pod naslovom PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA, se spremeni:
(1) poglavje 2. NAMENSKA RABA PROSTORA NA OBMOČJIH, KJER SO PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA, v podpoglavju 2.1. Namenska raba površin se zaradi predmetnih sprememb in dopolnitev spremeni navedba površin, tako da se besedilo podpoglavja nadomesti z naslednjim besedilom:
»V naslednjem obdobju bomo s pozidavo za stanovanja, za potrebe kmetijstva, proizvodne in terciarne dejavnosti ter za izgradnjo infrastrukture spremenili namembnost 75,5 ha kmetijskih in gozdnih površin, od tega 26,8 ha najboljših kmetijskih zemljišč.«
(2) poglavje 4. NAČINI UREJANJA PROSTORA, kjer se v 4.odstavku briše zadnja alinea in dodata dve novi alinei z naslednjim besedilom:
– prostorski ureditveni pogoji za naselji Dolenjske Toplice in Sela pri Dolenjskih Toplicah (Uradni list RS, št. 103/03),
– prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 103/03).
(3) poglavje 5. SEZNAM POSEGOV NA NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA se dopolni z naslednjim:
+-------------+--------------------------+--------+----------+--------+-------------+
|Naselje –  |Poseg           |  Namen|   Način|Površina|Kriterij   |
|lokacija   |             | posega| urejanja|  v ha|upravičenosti|
|       |             |    |     |    | posega   |
+-------------+--------------------------+--------+----------+--------+-------------+
|Ostala    |Tehnični popravki     |  s, sk|    PUP|  0,25|   b,d   |
|naselja v  |kartografske dokumentacije|    |     |    |       |
|občini    |             |    |     |    |       |
+-------------+--------------------------+--------+----------+--------+-------------+
|       |Širitve naselij,     |  s, k|    PUP|  0,04|  b, d   |
|       |zapolnitve, dopolnilne  |    |     |    |       |
|       |gradnje          |    |     |    |       |
+-------------+--------------------------+--------+----------+--------+-------------+
|Skupaj    |             |    |     |  0,29|       |
+-------------+--------------------------+--------+----------+--------+-------------+
Oznake namena posega pomenijo:
s – stanovanjska gradnja,
tr – terciarne dejavnosti,
sk – sekundarne dejavnosti,
k – kmetijska dejavnost.
Kriterij upravičenosti pomeni:
b – 5. člen zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.),
d – 6. člen zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.).
4. člen
(spremembe in dopolnitve grafičnega dela odloka)
Spremembe in dopolnitve se vrišejo v grafični del odloka, in sicer v:
A) KARTOGRAFSKI DEL (M 1:30 000) na karte
I.    Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev
I/1.   Zasnova agrarnih operacij
II.    Zasnova vodnega gospodarstva
III/1.  Zasnova varstva naravne dediščine
III/1-1. Pregled naravne dediščine in varstveni
     status – seznam
III/2.  Zasnova varstva kulturne dediščine
III/2-1. Pregled enot nepremične kulturne
     dediščine – seznam
IV.    Zasnova sanacij
V.    Zasnova prometnega omrežja
VI.    Zasnova omrežja zvez
VII.   Zasnova energetskega omrežja
VIII.   Zasnova naselij in območij za poselitev
VIII/1.  Zasnova načinov urejanja
IX.    Zasnova rekreacije v naravnem okolju
A.1) Urbanistično zasnovo naselja Dolenjske Toplice – Sela (M 1:5000) na karto:
4. Zasnova načinov urejanja prostora
B) KARTOGRAFSKO DOKUMENTACIJO na karte DKN 1:5000 z oznako:
– Žužemberk 50,
– Novo mesto 41,
– Ribnica 10, 19, 20, 29, 30, 40,
– Semič 2, 3, 13, 14, 24, 31, 41, 42,
– Črnomelj 1, 2.
5. člen
(hramba grafičnega dela odloka)
Grafični del odloka – kartografski del in kartografska dokumentacija, je izdelan v 5 izvodih, ki jih hranijo: 2 izvoda Občina Dolenjske Toplice, en izvod Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj, en izvod Upravna enota Novo mesto ter en izvod Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat za okolje in prostor, OE Novo mesto.
6. člen
(končne določbe)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-01-754/04-01
Dolenjske Toplice, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost