Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4054. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2004, stran 10908.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 2. nadaljevanju 16. redne seje, dne 28. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2004 (Uradni list RS, št. 91/03) tako, da se glasi:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
--------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov          Rebalans leta 2004
--------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            489.012
70  Davčni prihodki
   (700+701+702+703+704+705+706)             112.677
   700  Davek na dohodek in dobiček            84.874
   701  Prispevki za socialno varnost
   702  Davki na plačilno listo in delovno silo
   703  Davki na premoženje                10.653
   704  Domači davki na blago in storitve         17.150
   705  Davki na mednarodno trgovino
      in transakcije
   706  Drugi davki
71  Nedavčni prihodki (710+711+712+712+714)         95.048
   710  Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja               700
   711  Takse in pristojbine                1.200
   712  Denarne kazni                    100
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev       6.400
   714  Drugi nedavčni prihodki              86.648
72  Kapitalski prihodki (720+721+722)           103.837
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       28.000
   721  Prihodki od prodaje zalog
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja           75.837
73  Prejete donacije (730+731)                  –
   730  Prejete donacije iz domačih virov           –
   731  Prejete donacije iz tujine
74  Transferni prihodki (740+741)             177.450
   740  Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij            129.563
   741  Prejeta sredstva iz državnega
      proračuna in sredstev proračuna          47.887
   EU
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              503.038
40  Tekoči odhodki
   (400+401+402+403+404+409)               159.197
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim         41.274
   401  Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost                6.679
   402  Izdatki za blago in storitve           108.714
   403  Plačila domačih obresti
   409  Rezerve                      2.530
41  Tekoči transferi (410+411+412+413+414)         127.869
   410  Subvencije                     6.690
   411  Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                 61.532
   412  Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                   13.512
   413  Drugi tekoči domači transferi           46.135
42  Investicijski odhodki                 212.472
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev        212.472
43  Investicijski transferi                 3.500
   430  Investicijski transferi              3.500
   431  Investicijski transferi
III. Proračunski presežek (proračunski           -14.026
   primanjkljaj) (I.-II.) (Skupaj prihodki-odhodki)
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
--------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov          Rebalans leta 2004
--------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja        32.000
   kapitalskih deležev (750+751+752)
   750  Prejeta vračila daniih posojil          32.000
   7502 Prejeta vračila danih posojil
      od javnih podjetij
   7503 Prejeta vračila danih posojil
      od finančnih institucij              32.000
   7505 Prejeta vračila danih posojil
      od drugih ravni države
   7507 Prejeta vračila danih posojil
      državnemu proračunu
   751  Prodaja kapitalskih deležev
   7510 Sredstva pridobljena s prodajo
      kapitalskih deležev v javnih podjetjih
   7511 Sredstva pridobljena s prodajo
      kapitalskih deležev v finančnih inst.
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih            –
   deležev (440+441+442)
   440  Dana posojila
   4400 Dana posojila posameznikom
   4402 Dana posojila javnim skladom
   4403 Dana posojila finančnim institucijam
   4404 Dana posojila privatnim podjetjem
      in zasebnikom
   441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb        –
   4410 Povečanje kapitalskih deležev
      v javnih podjetjih
   4411 Povečanje kapitalskih deležev
      v finančnih institucijah
   4412 Povečanje kapitalskih deležev
      v privatnih podjetjih                 –
   442  Poraba sredstev kupnin iz naslova
      privatizacije
   4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
   4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade
 
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe        32.000
   kapitalskih deležev (IV.-V.)
 
C)  Račun financiranja
--------------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov          Rebalans leta 2004
--------------------------------------------------------------------
 
VIII. Odplačilo dolga                     2.974
   550  Odplačilo domačega blaga              2.974
   5500 Odplačilo kreditov Banki Slovenije
   5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
   5502 Odplačila kreditov drugim finančnim
      institucijam                    2.974
 
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih       15.000
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)             -2.974
 
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)         14.026
--------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02-0025-1/2004-1
Dobrna, dne 28. julija 2004.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost