Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4053. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986-1990 za območje Občine Dobje dopolnjenega v letu 2004, stran 10904.

Na podlagi 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora, v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 86/00) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski svet občine Dobje, na prvi izredni seji, dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986–1990 za območje Občine Dobje dopolnjenega v letu 2004.
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 32/87) dopolnjen v letu 1996 in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 2/97) za območje Občine Dobje.
2. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del dolgoročnega plana občine v merilu 1:25000 z namensko rabo prostora in z infrastrukturnimi omrežji ter kartografska dokumentacija srednjeročnega plana, in sicer karte v merilu 1:5000 z namensko rabo prostora.
3. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana se nanaša na:
– uskladitev z obveznimi izhodišči dolgoročnega in srednjeročnega plana RS,
– zasnovo organizacije dejavnosti v prostoru,
– strokovne podlage za posamezne posege v prostor.
4. člen
Sestavni deli dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobje so:
– odlok z obrazložitvijo,
– kartografski del v merilu 1:25000,
– kartografska dokumentacija v merilu 1:5000
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA
5. člen
Doda se nova tabela bilanc površin Občine Dobje:
Lesno proizvodni gozd       5,305.945,36 m2
Najboljša kmetijska zemljišča   3,732.103,50 m2
Druga kmetijska zemljišča     7,525.416,25 m2
Območja razpršene poselitve     719.916,02 m2
Ureditvena območja naselij      186.311,96 m2
Skupna površina Občine Dobje   17,469.693,09 m2
6. člen
Občina Dobje je v plan vnesla obvezna republiška izhodišča za varstvo naravne dediščine. Za vse posege na območje naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij je potrebno predhodno pridobiti naravovarstveno soglasje. Za izdelavo vseh nadaljnjih planskih in izvedbenih aktov je potrebno predhodno pridobiti naravovarstvene smernice, ki jih izdela pristojna javna strokovna služba za varstvo narave.
Občina Dobje bo v naslednjem obdobju sprejela odlok o zavarovanju kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Za posege na objektih in območjih kulturne dediščine in kulturnih spomenikov je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje.
Ohranjanje narave
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in predlaganih zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve dolgoročnega družbenega plana Občine Dobje (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje, enota narava, št. NC 592/01, avgust 2001), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Dobje.
Za pripravo podrobnejših prostorskih izvedbenih aktov je potrebno pridobiti podrobnejše naravovarstvene smernice, v katerih bodo določene konkretne varstvene usmeritve in pogoji za varstvo naravnih vrednot in predlaganih zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pred začetkom izdelovanja projekta za izdajo gradbenega dovoljenja je treba pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje, in sicer za tista območja oziroma za tiste vrste posegov, za katere je to v naravovarstvenih smernicah določeno (105. člen ZON). Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike Slovenije je opredeljeno območje predlaganega Kozjanskega regijskega parka (št. ORI 2131) in naravnega spomenika Gračnica (št. ORI 64).
Evidentiranih je 11 naravnih vrednot, skoraj celotno območje občine pa je v okviru predvidenega Kozjanskega regijskega parka.
+------+-----------------------+---------------+
|Ev.  |Ime          |Status     |
|št.  |            |        |
+------+-----------------------+---------------+
|64  |Gračnica-dolina (s   |NVDP, pNS, ORI |
|   |pritokoma Virte in   |        |
|   |Vodiški graben)    |        |
+------+-----------------------+---------------+
|5998 |Romihova divja hruška |NVDP, pNS   |
+------+-----------------------+---------------+
|5908 |Dobje-lipa       |NVLP, pNS   |
+------+-----------------------+---------------+
|6046 |Reberska jama     |NVLP      |
+------+-----------------------+---------------+
|6047 |Pušnikova divja hruška |NVLP      |
+------+-----------------------+---------------+
|6048 |Škobernetova bodika  |NVLP      |
+------+-----------------------+---------------+
|6049 |Pušnikov pravi kostanj |NVLP      |
+------+-----------------------+---------------+
|6055 |Dežno-nahajališče   |NVLP      |
|   |fosilov        |        |
+------+-----------------------+---------------+
|6052 |Dobjanski potok s   |NVLP, pNS   |
|   |pritoki        |        |
+------+-----------------------+---------------+
|6053 |Jezerščica s pritoki  |NVLP, pNS   |
+------+-----------------------+---------------+
|6054 |Pečnica s pritoki   |NVLP, pNS   |
+------+-----------------------+---------------+
 
Pojasnilo k tabeli: 
– Ev. št. – evidenčna številka naravne vrednote iz predloga Registra naravnih vrednot;
– Ime – ime naravne vrednote;
– Status, in sicer:
   – NVDP – naravna vrednota državnega pomena
   – NVLP – naravna vrednota lokalnega pomena
   – pNS, pRP – predlog za zavarovanje (naravni spomenik, regijski park) 
   – ORI – obvezno republiško izhodišče
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA
7. člen
Za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Dobje, je potrebno upoštevati naslednje splošne pogoje:
Območja gozdnih površin:
– za vse posege v gozdu, v gozdnem prostoru ali v pasu do 50 metrov od gozda v naravi je potrebno pridobiti pred izdelavo projekta pogoje pristojne gozdarske službe,
– projektne pogoje je potrebno pridobiti tudi za vse posege, ki negativno vplivajo na gozd in gozdni prostor ne glede na njihovo oddaljenost od gozda,
– za posege, ki so že realizirani in so v postopku legalizacije, je potrebno pridobiti in izpolniti projektne pogoje pristojne gozdarske službe glede ureditve funkcionalnega prostora,
– gradnja začasnih ali stalnih pomožnih in enostavnih objektov na gozdnem robu ali v gozdu ni dovoljena razen, če objekti niso namenjeni gozdni ali kmetijski proizvodnji,
– odlaganje gradbenega materiala in odpadkov v okviru površin posegov na gozdni rob ali v gozd ni dovoljeno.
Ureditvena območja naselij:
Poselitev se usmerja v ureditvena območja, ki se jim definira meja. Pri tem je potrebno:
– izkoristiti stavbna zemljišča v naselju z aktivno prenovo obstoječega stavbnega fonda,
– sanirati degradirana urbana območja,
– aktivirati nezazidano izkoriščena stavbna zemljišča.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Pri načrtovanju in izvajanju prostorskih planskih aktov je potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe varstva pred požarom, zlasti pa zagotoviti:
1. Pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja,
2. Potrebne odmike med objekti in potrebno protipožarno ločitev,
3. Prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
4. Vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Pri načrtovanju in izvajanju prostorskih planskih aktov se morajo ukrepi varstva pred požarom upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara v naseljih, zaradi uporabe naravnih snovi in tehničnih postopkov ter širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
Pri načrtovanju in graditvi novih naselij se morajo zaradi zmanjšanja požarnega tveganja upoštevati vplivi obstoječih in novih objektov ter obstoječih in novih tehnoloških procesov.
Pri pripravi planskih aktov je potrebno upoštevati ukrepe varstva pred požarom pri graditvi objektov, ravnanje s požarno nevarnimi snovmi, opravila v naravnem okolju in upoštevati ustrezna merila za načrtovanje ukrepov varstva pred požarom.
Področje obrambe:
V planskih aktih občine je potrebno upoštevati in prikazati prostorske elemente zaščite in reševanja, ki jih je občina dolžna načrtovati v skladu z 22. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84) in 37. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter navodilom za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94).
Urejanje prostora in varstvo okolja:
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati prostorsko ter okoljevarstveno zakonodajo, in sicer Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter podzakonske akte, ki urejajo področje varstva zraka, tal, voda, hrupa, elektromagnetnih sevanj kakor tudi področje ravnanja z odpadki.
Področje energetike:
1. Obstoječe daljnovode 20 kV s pripadajočimi transformatorskimi postajami 20/0,4 kV je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje pri nadaljnjem načrtovanju prostora v smislu 10 m koridorjev na vsako stran osi daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami.
2. Kolikor se bo prostor urejal z lokacijskimi načrti je potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti mnenje z istim oziroma če se bo urejal s prostorskim redom pa si je potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje.
3. Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti od Elektro Celje, d.d. soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.
4. Predvidene daljnovode 20 kV s pripadajočimi TP 20/0,4 kV v tej fazi ni mogoče določiti, ampak jih bomo določevali z letnimi plani investicij Elektro Celje, d.d. z ozirom na kritične razmere v nizkonapetostnem električnem omrežju.
Upravljanje z vodami:
1. Načrtovanje novih posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi prostor z upoštevanjem vodnih in priobalnih zemljišč ter načinom gospodarjenja na njih, z upoštevanjem zavarovanih območij (voda v vodotokih, podzemnih vodah, poplavnih območjih, erozijskih območjih in drugih nestabilnih območjih) ter z upoštevanjem drugih specifičnosti delovanja vodnega sistema.
2. Pri urejanju in ohranjanju obtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima izven teh območij.
3. Z vidika obrambe pred ekstremnim delovanjem voda in s tem povezanim preprečevanjem škode in varovanjem človeških življenj je treba zadržati vodo na mestu nastanka, aktivirati razpoložljive retencijske površine, izvajati ustrezne hidrotehnične ukrepe in preventivno urejati erozijska območja v povirjih in drugih nestabilnih območjih. Razvoj je potrebno usmerjati izven naravno ohranjenih in ekološko pomembnih območij ter uvajati posebne režime rabe na teh območjih s tem, da jim damo poseben pomen (vodotoki, ki sodijo v 1. in 1.–2. razred po kategorizaciji urejanja vodotokov).
4. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (86. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Novo območje širitve naselja S-1 odmakniti iz območja med cesto in Dobjanskim potokom na desnem bregu ter iz razlivnih površin na levem bregu potoka. Investitor si mora v sklopu prostorskega izvedbenega akta pridobiti posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami, katerih sestavni del mora biti tudi hidrološko-hidravlična presoja vodnega režima iz katerega bo razvidna tudi poplavna varnost območja pred predvidenimi posegi v prostor in po njih, ter predvideni ukrepi, da v primeru poplave zaradi novih posegov v prostor ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje.
5. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za posebne namene, ki so izrecno opredeljeni v zakonu (37. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Vodno zemljišče je zemljišče, kjer je voda trajno ali občasno prisotna. Za vodno zemljišče se poleg osnovne struge in brežin do izrazite geomorfološke spremembe štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor (11. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče pa je priobalno zemljišče, katerega zunanja meja sega na vodah 1. reda 15 m od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. razreda pa 5 m od meje vodnega zemljišča (14. člen, ZV, Uradni list RS, št. 67/02). V občini Dobje ni vodotokov 1. reda, zaradi tega je pri načrtovanju dejavnosti v prostoru potrebno upoštevati odmik najmanj 5 m od meje vodnega zemljišča.
6. V skladu s 84. členom ZV-1 so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševati varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, ter onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
7. Pri odvajanju padavinskih vod z ureditvenih območij naselij je potrebno upoštevati, da je lokalna skupnost dolžna poskrbeti za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda s teh območij (92. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Varstvo pred škodljivim delovanjem voda obsega zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z utrjenih površin in ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda.
8. Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske vode je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o vodah in predpisi na področju varstva okolja (64. člen Zakona o vodah, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Pri načrtovanju odvajanja odpadnih voda je potrebno upoštevati tudi Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in komunalne odpadne in padavinske vode, (Uradni list RS, št. 105/02).
9. Ukrepi, prepovedi in omejitve z namenom zavarovanja količine in kakovosti vodnega telesa, ki je namenjeno javni oskrbi s pitno vodo, se urejajo skladno z veljavnimi prostorskimi akti območja (74. in 76. člen Zakona o vodah, Uradni list RS, št. 67/02) in Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, (Uradni list RS, št. 64/04).
10. Na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih se pri načrtovanjih posegov v prostor upoštevajo omejitve z Zakonom o vodah (87. 88. in 89. člen ZV-1).
8. člen
Tabela površin za območja naselij v Občini Dobje se glasi:
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|Oznaka   |Naziv območja  |Površina  |             |Prostorsko  |
|ureditvenega|(naselja)    |v      |Namembnost        |Izvedbeni  |
|območja   |         |ha     |             |akt     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Škarnice     |      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |Ureditveno območje    |       |
|UN Dobje  |         |2.44    |naselja         |UrN     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |Ureditveno območje    |       |
|III/C    |         |1.57    |naselja         |UrN     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |4.52    |Razpršena poselitev   |UrN     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |38.52    |Lesno proizvodni gozd  |UrN     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |77.12    |zemljišč         |UrN     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Suho       |      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |4.39    |Razpršena poselitev   |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |1. območje kmetijskih  |       |
|K1     |         |14.16    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |38.23    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |32.00    |Lesno proizvodni gozd  |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Jezerce pri   |      |             |       |
|      |Dobjem      |      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |4.15    |Razpršena poselitev   |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |52.59    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |73.89    |Lesno proizvodni gozd  |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Dobje pri Planini|      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |4.68    |Razpršena poselitev   |UrN     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |1. območje kmetijskih  |       |
|K1     |         |0.02    |zemljišč         |UrN     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |47.18    |zemljišč         |UrN     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |18.35    |Lesno proizvodni gozd  |UrN     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |Ureditveno območje    |       |
|III/C    |         |6.46    |naselja         |UrN     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |Ureditveno območje    |       |
|UN Dobje  |         |4.50    |naselja         |UrN     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Repuš      |      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |3.57    |Razpršena poselitev   |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |1. območje kmetijskih  |       |
|K1     |         |63.78    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |24.87    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |29.46    |Lesno proizvodni gozd  |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Završe pri Dobjem|      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |3.77    |Razpršena poselitev   |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |1. območje kmetijskih  |       |
|K1     |         |1.04    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |76.08    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |43.65    |Lesno proizvodni gozd  |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |Ureditveno območje    |       |
|III/C    |         |2.23    |naselja         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |Ureditveno območje    |       |
|UN Dobje  |         |0.22    |naselja         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Lažiše      |      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |12.04    |Razpršena poselitev   |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |1. območje kmetijskih  |       |
|K1     |         |33.96    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |231.01   |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |60.27    |Lesno proizvodni gozd  |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Večje Brdo    |      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |7.31    |Razpršena poselitev   |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |1. območje kmetijskih  |       |
|K1     |         |10.61    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |51.46    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |15.40    |Lesno proizvodni gozd  |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |Ureditveno območje    |       |
|III/C    |         |1.21    |naselja         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Brezje pri Dobjem|      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |11.51    |Razpršena poselitev   |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |1. območje kmetijskih  |       |
|K1     |         |52.71    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |50.87    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |51.50    |Lesno proizvodni gozd  |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Ravno      |      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |3.11    |Razpršena poselitev   |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |1. območje kmetijskih  |       |
|K1     |         |62.01    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |3.01    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |57.69    |Lesno proizvodni gozd  |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Gorica pri Dobjem|      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |2.29    |Razpršena poselitev   |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |1. območje kmetijskih  |       |
|K1     |         |37.90    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |3.32    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |18.29    |Lesno proizvodni gozd  |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Slatina pri   |      |             |       |
|      |Dobjem      |      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |3.12    |Razpršena poselitev   |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |1. območje kmetijskih  |       |
|K1     |         |35.55    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |17.79    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |18.98    |Lesno proizvodni gozd  |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |Presečno     |      |             |       |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|RP     |         |6.78    |Razpršena poselitev   |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |1. območje kmetijskih  |       |
|K1     |         |61.46    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|      |         |      |2. območje kmetijskih  |       |
|K2     |         |79.02    |zemljišč         |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
|LPG     |         |72.59    |Lesno proizvodni gozd  |PUP     |
+------------+-----------------+------------+-------------------------+-------------+
9. člen
Zgradili bomo naslednje komunalne naprave:
– lokalno čistilno napravo.
10. člen
Glede na podane pobude se površine v Občini Dobje zmanjšajo, in sicer:
– najboljša kmetijska zemljišča: za 8.90 ha,
– druga kmetijska zemljišča: za 3.46 ha,
– gozdne površine: za 0.33 ha,
– površine poselitvenih območij se povečajo: za 12.68 ha.
11. člen
Kartografski del dopolnjen na listih v merilu 1:5000 in 1:25000, strokovne podlage v merilu 1:2000 in 1:25000 so izdelane za pomembnejše posege v prostor. Karte so sestavni del odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/04-2
Dobje, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir I. r.

AAA Zlata odličnost