Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4050. Odlok o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče - Občina Divača, stran 10902.

Na podlagi 12. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) ter izida glasovanja na referendumu dne 13. 6. 2004 je Občinski svet občine Divača na 16. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče – Občina Divača
1. člen
S tem odlokom se uvede samoprispevek za območje naselja Otošče, v Občini Divača.
Namen, za katerega se uvede samoprispevek, je izgradnja in rekonstrukcija lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje dveh let, in sicer od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za izvajanje programa investicij, in sicer za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v navedenem naselju za naslednje objekte: oporni zid z odbojno ograjo in ureditev cevnega propusta; v skladu s programom izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v naseljih KS Senožeče, ki ga je izdelal Krasinvest, inženiring, gradbeništvo in trgovina d.o.o. Sežana (v nadaljevanju: program), št. 04-60-031, ki je bil potrjen na občinskem svetu dne 25. 3. 2004 in spremembo Programa št. 04-60-031/1, ki je bil potrjen na občinskem svetu dne 6. 5. 2004.
4. člen
Samoprispevek bodo zavezanci plačevali v denarju, po stopnji 1% od bruto dohodka.
5. člen
S samoprispevkom bo predvidoma zbrano 480.000 SIT.
Razlika do ocenjenega programa se bo zagotovila iz sredstev samoprispevka uvedenega v obdobju 2001–2004, ki so ostala na računu KS Senožeče za investicije v Otoščah v ocenjeni vrednosti 600.000 SIT in iz sredstev deleža Občine Divača po sklepu št. OS 14/02 z dne 18. 5. 2000 v predvideni višini 95.000 SIT.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče na območju naselja Otošče.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, zavezanci za samoprispevek niso fizične osebe, katerih dohodki, ki so obdavčljivi po zakonu o dohodnini, v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka niso presegali 25% povprečne letne plače v Republiki Sloveniji v letu, na katero se nanašajo dohodki ter osebe, ki so mlajše od 15 let.
Zavezanec za samoprispevek postane tudi fizična oseba, ki v obdobju, za katero je samoprispevek uveden, izpolni pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena ter ima dohodke, ki so bili obdavčeni z dohodnino v predpreteklem letu pred letom, v katerem se ugotavlja nove zavezance. Nove zavezance enkrat letno ugotavlja Občinska uprava občine Divača, najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
Fizične oseba izgubi lastnost zavezanca za samoprispevek, če ne izpolnjuje pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja enkrat letno v roku, določenem v prejšnjem odstavku tega člena.
Lastnost zavezanca za samoprispevek fizična oseba pridobi ali izgubi s prvim dnem naslednjega leta po letu, v katerem je pristojni organ z odločbo ugotovil pridobitev oziroma izgubo lastnosti zavezanca.
7. člen
Zavezanca se na njegovo zahtevo lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu prizna znižanje pri plačevanju samoprispevka, če se nahaja v slabih premoženjskih razmerah. Zahteva za oprostitev oziroma znižanje plačevanja samoprispevka se lahko vloži kadarkoli v obdobju, za katerega je uveden samoprispevek.
8. člen
Za zavezance iz prejšnjega člena se štejejo:
– prejemniki denarno socialne pomoči po predpisih socialnega varstva ter
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.
Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo zavezanci za samoprispevek s pravnomočno odločbo centra za socialno delo.
9. člen
Zavezanec uveljavlja oprostitev ali znižanje plačevanja samoprispevka z vlogo, ki jo vloži pri Občinski upravi občine Divača.
Občinska uprava občine Divača izda odločbo o oprostitvi oziroma znižanju plačevanja samoprispevka. Odločba o oprostitvi oziroma znižanju plačevanja samoprispevka se lahko izda za celotno obdobje ali le za del obdobja, za katerega je uveden samoprispevek.
10. člen
Za odmero in izterjavo skrbi Občinska uprava občine Divača.
11. člen
Občinska uprava občine Divača po uveljavitvi tega odloka, do konca leta 2004, izda zavezancem odločbe o samoprispevku. V odločbi določi znesek samoprispevka za celotno obdobje plačevanja glede na višino dohodkov doseženih v letu 2003 in obveznost, ki jo je potrebno plačati v posameznem letu.
Samoprispevek posameznega zavezanca se odmeri od njegovega bruto dohodka v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka.
12. člen
Samoprispevek za tekoče leto plačujejo zavezanci v 4 enakih mesečnih obrokih, in sicer do: prvi obrok do 30. 3., drugi obrok do 30. 6., tretji obrok do 30. 9., četrti obrok do 30. 12. tekočega leta.
Vplačni račun, na katerega bo zavezanec plačeval samoprispevek, bo naveden v odločbi.
13. člen
S sredstvi samoprispevka bo upravljal Svet krajevne skupnosti Senožeče, ki je tudi odgovoren za gospodarjenje in namensko porabo sredstev samoprispevka.
14. člen
Občina Divača lahko sklene s fizično osebo, ki želi prispevati svoja denarna sredstva za namene iz Programa, št. 04-60-031, ki je bil potrjen na občinskem svetu dne 25. 3. 2004 in spremembo programa št. 04-60-031/1, ki je bila potrjena na občinskem svetu dne 6. 5. 2004, pisno pogodbo o soinvestiranju izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče.
15. člen
Presežek sredstev, zbranih s samoprispevkom, se porabi za ureditev lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče.
16. člen
Glede vprašanj, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja zakon o samoprispevku.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16/12
Divača, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost