Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4046. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2003, stran 10900.

Na podlagi 13. in 43. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 89/99), 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet občine Cankova na 15. redni seji dne 9. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna občine Cankova za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Cankova za leto 2003 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupni prihodki                   473.417
II. Skupni odhodki                   456.168
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)    17.249
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                   1.845
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev                   1.845
 
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna               11.434
VIII. Odplačilo dolga                  4.539
IX. Neto zadolževanje                  6.895
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(III.+VI.+IX.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)       25.989
XI. Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta                     28.185
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-01/2004
Cankova, dne 9. julija 2004.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

AAA Zlata odličnost