Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4045. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Cankova, stran 10899.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet občine Cankova na 15. redni seji dne 9. 7. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini Cankova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Cankova določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Cankova.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Cankova,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
3. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,
– da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
– društva, ki imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa:
1. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
4. vrhunski šport,
5. kakovostni šport,
6. športna rekreacija,
7. šport invalidov,
8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
9. delovanje zvez športnih društev,
10. informatika in založništvo v športu,
11. propagandna dejavnost v športu.
5. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga do 30. decembra za naslednje leto objavi župan Občine Cankova, odbor pristojen za šport zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja proračun občine.
Na podlagi predloga izbora programov in predloga delitve razpoložljivih sredstev odbor pristojen za šport pripravi predlog Letnega programa športa. Predlog Letnega programa športa predlaga župan v sprejem Občinskemu svetu občine Cankova.
6. člen
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci programov športa pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini (v nadaljevanju: pogodba). Pogodba mora vsebovati sledeče elemente:
– vsebino in obseg programov,
– čas realizacije programa,
– pričakovani dosežki in rezultati,
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– način nadzora nad realizacijo programa in namensko porabo sredstev,
– posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti občinski upravi.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
7. člen
Pogoje, merila in normative za izvajanje letnega programa športa v Občini Cankova, oblikuje in predlaga županu pristojni odbor za šport Občine Cankova.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju športa v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 21/03).
9. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po istem postopku, kot sam pravilnik.
10. člen
Priloga k temu pravilniku so pogoji, merila in normativi za izvajanje letnega programa športa v Občini Cankova.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62200-03/2004
Cankova, dne 9. julija 2004.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti