Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4044. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2003, stran 10898.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 16. in 114. člena Statuta Občine Brežice Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Brežice na 12. seji dne 5. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2003, ki zajema tudi sredstva stalne proračunske rezerve.
2. člen
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE ZA LETO 2003
                            v 000 SIT
-----------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov            Realiz. 2003
-----------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                  3.143.904
   TEKOČI PRIHODKI
   (70+71)                      1.902.221
70  DAVČNI PRIHODKI
   (700+703+704+706)                 1.673.022
700 Davki na dohodek in dobiček            1.094.582
703 Davki na premoženje                 170.790
704 Domači davki na blago in storitve          407.650
706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI
   (710+711+712+713+714)                229.199
710 Udeležba na dobič. in doh. od premoženja       90.511
711 Takse in pristojbine                 100.857
712 Denarne kazni                     2.825
713 Prihodki od prodaje blaga in soritev         10.701
714 Drugi nedavčni prihodki                24.305
72  KAPITALSKI PRIHODKI                 101.634
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         83.690
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
   premož.                        17.944
73  PREJETE DONACIJE                    1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov           1.000
731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                1.139.049
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij   1.139.049
   II. SKUPAJ ODHODKI
   (40+41+42+43)                   3.469.927
40  TEKOČI ODHODKI
   (400+401+402+403+409)                996.187
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
   ZAPOSLENIH                      167.303
401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIALNO
   VARNOST                        24.017
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE             800.046
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                2.821
409 REZERVE                        2.000
41  TEKOČI TRANSFERJI
   (410+411+412+413)                 1.487.011
410 SUBVENCIJE                      36.756
411 TRANSFERI POSAMEZ. IN
   GOSPODINJSTVOM                    592.380
412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN
   USTANOVAM                      140.345
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI            717.530
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                658.767
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
   SREDSTEV                       658.767
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               327.962
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI               327.962
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
   (PRESEŽEK)                     -326.023
   (I-II)
B  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
   Skupina/Podskupina kontov
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRO                          14
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               14
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev                14
752 Kupnine iz naslova privatizacije
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)             7.465
44  DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.
   DELEŽEV                        7.465
440 Dana posojila                     7.465
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          -7.451
   SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V)
C  RAČUN FINANCIRANJA
   Skupina/Podskupina kontov
50  VII. ZADOLŽEVANJE                   40.000
50  ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje                  40.000
55  VIII. ODPLAČILO DOLGA                 10.336
55  ODPLAČILA DOLGA                    10.336
550 Odplačila domačega dolga               10.336
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             -303.810
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII-IX)         333.474
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)            326.023
-----------------------------------------------------------------
Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2003 je 8,107.319,80 SIT.
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2003 v višini 303,809.314,30 SIT se pokrije iz presežka prihodkov iz preteklih let.
Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2004 za namene po Zakonu o javnih financah.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-6/2004
Brežice, dne 5. julija 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti