Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4042. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina, stran 10896.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02) in 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) sta sprejela Občinski svet občine Ajdovščina na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02), na seji dne 15. 7. 2004 in Občinski svet občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) na seji dne 27. 5. 2004
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina
1. člen
S tem odlokom se uskladi delovanje javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (v nadaljevanju: javni zavod), ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/02), z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02).
Javni zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču Nova Gorica pod št. 1/04242/00.
2. člen
V 4. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Javni zavod je vključen v nacionalni vzajemni bibliografski sistem.
Javni zavod se lahko povezuje v zvezo knjižnic in druga strokovna združenja, s predhodnim soglasjem ustanoviteljic.«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedno zvezo »določajo zakoni« črta vejica in besedilo do konca stavka. Namesto črtanega besedila se doda novo besedilo, ki se glasi »in ta odlok.«.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod uporablja pečat okrogle oblike, premera 30 mm. Na obodu je izpisano: Lavričeva knjižnica Ajdovščina.
Direktor knjižnice sprejme sklep o uporabi in hrambi pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se črta tretja alinea. Na koncu druge alinee se namesto vejice postavi piko.
Črta se drugi odstavek 11. člena.
6. člen
Za prvim odstavkom 12. člena se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Naloge direktorja so:
– načrtuje in organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt, program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt in sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za promocijo zavoda, trženje storitev in določa cene,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje javnosti in delavcev,
– določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu s predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev,
– imenuje delovne skupine za izvedbo določenih nalog,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakoni, drugi predpisi in ta odlok.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete alinee in k cenam iz enajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
7. člen
Besedilo drugega stavka prvega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet javnega zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občin ustanoviteljic, ki imajo v lasti več kot polovico ustanoviteljskega deleža in mnenje strokovnih delavcev knjižnice.«
V zadnjem odstavku 13. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Na podlagi akta o imenovanju sklene pogodbo o zaposlitvi direktorja v imenu sveta javnega zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, čas trajanja mandata.«.
8. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan:
– če sam zahteva razrešitev,
– mu po predpisih iz delovnega razmerja preneha delovno razmerje po zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo, ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Svet zavoda mora pisno seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 60 dni izjavi.
Svet zavoda si mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje ustanoviteljic ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Če občini in strokovni delavci ne dajo soglasja oziroma mnenja v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja oziroma mnenja pozitivna.«.
9. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 16. člena se spremni tako, da se glasi:
»Svet javnega zavoda šteje šest članov, ki jih imenujejo oziroma izvolijo:«.
10. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je bi imenovan:
– če sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih na opravlja strokovno.
Pobudo po drugi, tretji in četrti alinei lahko da svet javnega zavoda organu, ki člana imenuje oziroma izvoli.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, po katerem je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.«.
11. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge sveta javnega zavoda so:
– nadzira zakonitost in poslovanje javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter nadzira njihovo izvajanje,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju menja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih storitev,
– razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet javnega zavoda in tajno glasovanje strokovnih delavcev,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in tem odlokom.
12. člen
Črta se 22. člen.
13. člen
Prva in tretja alinea 29. člena se spremenita tako, da se glasita:
»– dajeta soglasje k kadrovskemu načrtu,
– dajeta soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,«.
14. člen
Črta se 30. člen.
15. člen
V 31. členu se v prvem stavku za besedo finančni dodata besedi »in kadrovski«.
16. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod ima naslednje splošne akte:
– pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– poslovnik knjižnice,
– druge splošne akte, ki jih sprejema v skladu z zakoni in drugimi predpisi.«
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut javnega zavoda.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha delovati strokovni svet, njegove naloge prevzame svet javnega zavoda.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026/00-4/2002
Ajdovščina, dne 16. julija 2004.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost