Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4040. Sklep o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje preko podružnice in družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje neposredno, stran 10892.

Na podlagi tretjega odstavka 47.a člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini, načinu in rokih poročanja družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje preko podružnice in družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje neposredno
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa vsebino, način in roke poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) o poslovanju družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje preko podružnice skladno s 46.a členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avtentična razlaga in 42/04, v nadaljevanju: ZISDU-1) in družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje neposredno, v skladu s 47. členom ZISDU-1.
II. POROČANJE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVE ČLANICE, KI V REPUBLIKI SLOVENIJI POSLUJE PREKO PODRUŽNICE
2. člen
(1) Družba za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje preko podružnice, mora najpozneje do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec poročati Agenciji podatke, na obrazcu EU/M-P – Mesečni podatki o poslovanju družbe za upravljanje države članice v Republiki Sloveniji preko podružnice.
(2) Navodila za izpolnjevanje obrazca EU/M-P so v prilogi tega sklepa.
III. POROČANJE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVE ČLANICE, KI V REPUBLIKI SLOVENIJI POSLUJE NEPOSREDNO
3. člen
(1) Družba za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje neposredno, mora Agenciji polletno, in sicer do petnajstega dne v mesecu juliju in januarju za preteklo šestmesečno obdobje, poročati o predpisih, internih pravilnikih in drugih pravilih, ki se nanašajo na:
– varno in skrbno poslovanje in obvladovanje tveganj,
– splošne pogoje poslovanja,
– razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo informacij pomembnih za vlagatelje v investicijske sklade,
– varstvo potrošnikov oziroma vlagateljev ter
– trženje in oglaševanje investicijskih skladov,
ki jih družba za upravljanje države članice oziroma osebe, ki jih je pooblastila, da v njenem imenu opravljajo posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov, uporabljajo pri opravljanju storitev trženja in prodaje investicijskih skladov v Republiki Sloveniji.
(2) Družba za upravljanje države članice poroča v skladu z določili prejšnjega odstavka tega člena tako, da v prvem poročilu Agenciji navede seznam ustreznih predpisov, pravil in internih pravilnikov, v nadaljnjih poročilih pa navaja samo spremembe in dopolnitve tega seznama.
(3) V poročilu družba za upravljanje države članice navede tudi mesto (lahko tudi spletni naslov), kjer so dostopni interni pravilniki oziroma drugi predpisi, navedeni v seznamu iz prejšnjega odstavka tega člena.
IV. SKUPNE DOLOČBE O POROČANJU DRUŽB ZA UPRAVLJANJE DRŽAV ČLANIC
4. člen
(1) Družba za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje bodisi preko podružnice, bodisi neposredno, mora Agenciji predložiti slovenski prevod letnega in polletnega poročila investicijskega sklada ter overjen slovenski prevod prospekta in izvlečka prospekta investicijskega sklada, dopolnjen s podatki, ki so pomembni za prodajo enot investicijskega sklada na območju Republike Slovenije, najkasneje z dnem, ko jih predloži na vpogled na vpisnih mestih v Republiki Sloveniji.
(2) Družba za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji posluje bodisi preko podružnice, bodisi neposredno, poroča Agenciji o likvidnostnih težavah investicijskih skladov, ki jih trži in prodaja v Republiki Sloveniji v rokih in na način, kot o tem poroča svojemu pristojnemu nadzornemu organu v domači državi članici.
V. NAČIN POROČANJA
5. člen
(1) Agencija lahko na podlagi tega sklepa izda navodila za pošiljanje predpisanih podatkov po ustreznih elektronskih medijih. Pri tem lahko določi tudi dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikacije družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada in vrste posameznega poročila.
(2) Družba za upravljanje države članice poroča na podlagi tega sklepa v slovenskem jeziku.
VI. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 180-2/1-2/2004
Ljubljana, dne 14. julija 2004.
EVA 2004-1611-0152
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost